facebook instagram telegram www.pezeshkonline.ir

تغذیه در دوران سالمندی ( قسمت دوم )
دکتر منصور ریسمانچیان - پزشک عمومی

تغذیه در دوران سالمندی ( قسمت دوم )

دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

آدرس وب سایت : www.rismanchian.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، بین بسیج و چهارراه قصر ، جنب داروخانه زیتون ، ساختمان شمس ، طبقه سوم تلفن مطب : 32207810 - 031
تغذیه در دوران سالمندی ( قسمت دوم )

ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان کلسترول ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﻤﺘﺮ از 300 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز ﺑﺎﺷد. در ﺟﺪول زیر ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﻘﺪار ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ آورده ﺷﺪه اﺳت

- ﺟﺬب ﮐﻠﺴﯿﻢ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ Dﺑﺪن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﺪن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ ﮐﻠﺴﯿﻢ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ و ﻟﺒﻨﯿﺎت)و تامین وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ D (اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر آﻓﺘﺎب) اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد. ﻣﺼﺮف ﺟﮕﺮ و روﻏﻦ ﮐﺒﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ D ﺗﻮﺻﯿﻪ می شود. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد زﻧﺎن بالای50 ﺳﺎل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ بالای60 سال 1000 تا 1500 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز ﮐﻠﺴﯿﻢ (مجموعا از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﻨﯽ از ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻣﮑﻤﻞ داروﯾﯽ) درﯾﺎﻓﺖ کنند.ﺑﺎ اﻓﺰاﯾش ﺳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺬب ویتامین B12 بدن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎبد. ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ، ﺷﯿﺮ ، ﻣﺎﻫﯽ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ (ﻃﺒﻖ واﺣﺪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه) را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B12 ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار دﻫید.

- ﮐﻤﺒﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B6 ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺟﺬب آن ﮐﺎﻫﺶ می یابد. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺮف ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﮔﻮﺷﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ . توصیه می شود روزاﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖ، ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ، ﺷﯿﺮ، ﺟﮕﺮ و ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﻏﻼت ﮐﺎﻣﻞ(پوست نگرفته) ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.

- ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ فقر آهن در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد دیگر ﺷﯿﻮع ﮐﻤﺘﺮي دارد اﻣﺎ در اﻓــﺮادي ﮐـــﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﮐﻢ اﻧﺮژي ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻮك ﺑﻪ ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ . ﻧﯿﺎز ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﻪ آﻫﻦ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 7 میلی گرم است. زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ، ﺟﮕﺮ ، ﻣﺎﻫﯽ ، ﮔﻮﺷﺖ ، ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﺳﺒﺰي ﻫﺎي ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺗﯿﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻌﻔﺮي، ﺑﺮگ ﭼﻐﻨﺪر،ﮔﺸﻨﯿﺰ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺗﯿﺮه ﺑﺮگ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻫﻦ ﻣﯽ ﺑﺎشد.

- ﻣﺼﺮف روی در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﭘﺎﯾﯿﻦ است. ﺑﻌﻼوه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﺟﺬب روي ﮐﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺟﻮاﻧﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .برﺧﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ در ﻣﯿــﺎﻧﺴﺎﻻن ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮑﻤﻠﻬﺎي آﻫﻦ و ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺬب روي را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺗﺮﺷﺢ آن را در ادرار اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ واﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد روي در ﺑﺪن ﺷﻮد . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮاي اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮلا ﻣﮑﻤﻞ روي ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺷﯿﺮ، ﺣﺒﻮﺑﺎت، ﮔﻨﺪم ، ﺟﮕﺮ و ﮔﻮﺷﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ روي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻤﺒﻮد روي ﺷﺒﯿﻪ ﻋﻼﺋﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺲ ﭼﺸﺎﯾﯽ و اﻧﻮاع درﻣﺎﺗﯿﺖ ﻫﺎ . اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد روي ﻫﻤــﺮاه ﺑﺎﺷﻨــﺪ ﻋﻠـﺖ اﺻﻠﯽ ﻋﻼﺋﻢ ﻓﻮق ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ باقی می ماند.

ادامه دارد...
از این مطالب برای سلامتی ، بهبود شیوه زندگی و پیشگیری از بیماری های خود و عزیزانتان استفاده فرمایید و در صورتی که مطلب را مفید تشخیص دادید لطفا آن را به اشتراک بگذارید و ما را به دیگران معرفی نمایید .

دکتر علیرضا واعظ شوشتری - متخصص پوست و مومطالب و مقالات پزشکی مرتبط
دکتر سهیلا طاهری - متخصص پوست و مو

پوست شما چگونه تغذیه می شود ؟

دکتر سهیلا طاهری [ متخصص پوست و مو ]

آدرس وب سایت : www.doctorsoheila.ir
آدرس مطب : اصفهان، خیابان بزرگمهر اول هشت بهشت غربی، مجتمع فدک، واحد 401 تلفن مطب : 32665291 - 031
پروانه کاظمی - کارشناس ارشد تغذیه

تغذیه با شیر مادر

پروانه کاظمی [ کارشناس ارشد تغذیه ]

آدرس وب سایت : www.dietkazemi.ir
آدرس مطب : تهران بلوار همیلا خیابان پارک میدان پارک ساختمان پزشکان پاسارگاد طبقه سوم واحد 5 تلفن مطب : 44495410 - 021
پروانه کاظمی - کارشناس ارشد تغذیه

توصیه های تغذیه ای برای سندرم پیش قاعد ...

پروانه کاظمی [ کارشناس ارشد تغذیه ]

آدرس وب سایت : www.dietkazemi.ir
آدرس مطب : تهران بلوار همیلا خیابان پارک میدان پارک ساختمان پزشکان پاسارگاد طبقه سوم واحد 5 تلفن مطب : 44495410 - 021
پروانه کاظمی - کارشناس ارشد تغذیه

توصیه های تغذیه ای برای دوران یائسگی

پروانه کاظمی [ کارشناس ارشد تغذیه ]

آدرس وب سایت : www.dietkazemi.ir
آدرس مطب : تهران بلوار همیلا خیابان پارک میدان پارک ساختمان پزشکان پاسارگاد طبقه سوم واحد 5 تلفن مطب : 44495410 - 021
پروانه کاظمی - کارشناس ارشد تغذیه

توصیه های تغذیه ای برای مبتلایان به آک ...

پروانه کاظمی [ کارشناس ارشد تغذیه ]

آدرس وب سایت : www.dietkazemi.ir
آدرس مطب : تهران بلوار همیلا خیابان پارک میدان پارک ساختمان پزشکان پاسارگاد طبقه سوم واحد 5 تلفن مطب : 44495410 - 021
پروانه کاظمی - کارشناس ارشد تغذیه

توصیه های تغذیه ای برای مبتلایان به لو ...

پروانه کاظمی [ کارشناس ارشد تغذیه ]

آدرس وب سایت : www.dietkazemi.ir
آدرس مطب : تهران بلوار همیلا خیابان پارک میدان پارک ساختمان پزشکان پاسارگاد طبقه سوم واحد 5 تلفن مطب : 44495410 - 021
پروانه کاظمی - کارشناس ارشد تغذیه

توصیه های تغذیه ای برای بیماران مبتلا ...

پروانه کاظمی [ کارشناس ارشد تغذیه ]

آدرس وب سایت : www.dietkazemi.ir
آدرس مطب : تهران بلوار همیلا خیابان پارک میدان پارک ساختمان پزشکان پاسارگاد طبقه سوم واحد 5 تلفن مطب : 44495410 - 021
پروانه کاظمی - کارشناس ارشد تغذیه

توصيه های تغذيه ای برای بيماران مبتلا ...

پروانه کاظمی [ کارشناس ارشد تغذیه ]

آدرس وب سایت : www.dietkazemi.ir
آدرس مطب : تهران بلوار همیلا خیابان پارک میدان پارک ساختمان پزشکان پاسارگاد طبقه سوم واحد 5 تلفن مطب : 44495410 - 021
شهزاد محمدیان - کارشناس ارشد تغذیه

عوامل تغذیه ای مؤثر روی میزان چربیهای ...

شهزاد محمدیان [ کارشناس ارشد تغذیه ]

آدرس وب سایت : www.armitaclinic.ir
آدرس مطب : شهرک غرب بلوار فرحزادی تقاطع دریا خ نورانی پلاک 19 طبقه سوم تلفن مطب : 22366770 - 021
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو

رژیم تغذیه گیاهی برای درمان ریزش مو

دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

آدرس وب سایت : www.doctormaleki.com
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان چهارباغ بالا ، جنب مجتمع پارک ، طبقه فوقانی بانک سپه تلفن مطب : 36662224 - 031
دکتر منصور ریسمانچیان - پزشک عمومی

تغذیه مناسب ، مبارزه با آلودگی هوا

دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

آدرس وب سایت : www.rismanchian.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، بین بسیج و چهارراه قصر ، جنب داروخانه زیتون ، ساختمان شمس ، طبقه سوم تلفن مطب : 32207810 - 031
دکتر منصور ریسمانچیان - پزشک عمومی

تغذیه و نقش آن در کنترل استرس

دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

آدرس وب سایت : www.rismanchian.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، بین بسیج و چهارراه قصر ، جنب داروخانه زیتون ، ساختمان شمس ، طبقه سوم تلفن مطب : 32207810 - 031
شهزاد محمدیان - کارشناس ارشد تغذیه

تغذیه و پیشگیری از پوکی استخوان (قسمت ...

شهزاد محمدیان [ کارشناس ارشد تغذیه ]

آدرس وب سایت : www.armitaclinic.ir
آدرس مطب : شهرک غرب بلوار فرحزادی تقاطع دریا خ نورانی پلاک 19 طبقه سوم تلفن مطب : 22366770 - 021
شهزاد محمدیان - کارشناس ارشد تغذیه

تغذیه و پیشگیری از پوکی استخوان ( قسمت ...

شهزاد محمدیان [ کارشناس ارشد تغذیه ]

آدرس وب سایت : www.armitaclinic.ir
آدرس مطب : شهرک غرب بلوار فرحزادی تقاطع دریا خ نورانی پلاک 19 طبقه سوم تلفن مطب : 22366770 - 021
شهزاد محمدیان - کارشناس ارشد تغذیه

تغذیه و پیشگیری از پوکی استخوان ( قسمت ...

شهزاد محمدیان [ کارشناس ارشد تغذیه ]

آدرس وب سایت : www.armitaclinic.ir
آدرس مطب : شهرک غرب بلوار فرحزادی تقاطع دریا خ نورانی پلاک 19 طبقه سوم تلفن مطب : 22366770 - 021
شهزاد محمدیان - کارشناس ارشد تغذیه

تغذیه و پیشگیری از پوکی استخون ( قسمت چ ...

شهزاد محمدیان [ کارشناس ارشد تغذیه ]

آدرس وب سایت : www.armitaclinic.ir
آدرس مطب : شهرک غرب بلوار فرحزادی تقاطع دریا خ نورانی پلاک 19 طبقه سوم تلفن مطب : 22366770 - 021
پروانه کاظمی - کارشناس ارشد تغذیه

توصیه های تغذیه ای برای بیماران مبتلا ...

پروانه کاظمی [ کارشناس ارشد تغذیه ]

آدرس وب سایت : www.dietkazemi.ir
آدرس مطب : تهران بلوار همیلا خیابان پارک میدان پارک ساختمان پزشکان پاسارگاد طبقه سوم واحد 5 تلفن مطب : 44495410 - 021
پروانه کاظمی - کارشناس ارشد تغذیه

توصیه های تغذیه ای برای بیماران مبتلا ...

پروانه کاظمی [ کارشناس ارشد تغذیه ]

آدرس وب سایت : www.dietkazemi.ir
آدرس مطب : تهران بلوار همیلا خیابان پارک میدان پارک ساختمان پزشکان پاسارگاد طبقه سوم واحد 5 تلفن مطب : 44495410 - 021
پروانه کاظمی - کارشناس ارشد تغذیه

توصیه های تغذیه ای برای بیماران مبتلا ...

پروانه کاظمی [ کارشناس ارشد تغذیه ]

آدرس وب سایت : www.dietkazemi.ir
آدرس مطب : تهران بلوار همیلا خیابان پارک میدان پارک ساختمان پزشکان پاسارگاد طبقه سوم واحد 5 تلفن مطب : 44495410 - 021
دکتر منصور ریسمانچیان - پزشک عمومی

سوالات مهم درباره تغذیه زنان

دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

آدرس وب سایت : www.rismanchian.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، بین بسیج و چهارراه قصر ، جنب داروخانه زیتون ، ساختمان شمس ، طبقه سوم تلفن مطب : 32207810 - 031
پیامهای بهداشتی
آب و خاك موهبت الهي است در حفظ آن كوشا باشيم.


مطالب پزشکی پر بازدید
وب سایت های پر بازدید پزشکان