facebook instagram telegram www.pezeshkonline.ir

هیرسوتیسم
دکتر لادن ناظمی - پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی

هیرسوتیسم

دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

آدرس وب سایت : www.doctornazemi.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، مجتمع آزند ، بلوک ب ، طبقه اول ، واحد 111 تلفن مطب : 32240913 - 031
هیرسوتیسم

به رشد بیش از اندازه مو در مکانهای خاصی از صورت و بدن خانمها هیرسوتیسم یا پر مویی گفته می شود. موهای صورت یک خانم به طور طبیعی باید کمرنگ و نازک بوده و به آسانی قابل دیدن نباشند. اگر در صورتتان موهای ضخیم و سیاه با الگوی مردانه (خصوصاً در محل ریش و سبیل) رشد کرده، یا اگر در مدت زمان کوتاهی رشد سریع مو در بدنتان داشتید حتماً به پزشک مراجعه کنید و توجه داشته باشید که این مشکل علاوه براینکه روی ظاهرتان اثر میگذارد، ممکن است مشکلات درونی فراوانی را برایتان ایجاد کند، پس آن را دست کم نگیرید.

علت ایجاد این بیماری در خانمها این است که پیازهای مو توسط تستوسترون یا سایر آندروژنها (هورمونهای مردانه) دچار تحریک بیش از حد می شوند. آندروژنها برجستهترین هورمون جنسی در مردان هستندو درخانمها به طور طبیعی معمولاً سطح کمی از این هورمونهای مردانه وجوددارد اما گاهی به عللی این هورمونها به طور غیر طبیعی افزایش مییابند و منجر به ازدیاد رشد مو میشوند. هیرسوتیسم گاهی در حضور سطح طبیعیِ هورمونها نیز رخ می دهد که در این مورد معمولاًحساسیت گیرندههای پوست آن نواحی، نسبت به تستوسترون افزایش یافته است.

ﻋﻼﻳﻢ ﺷﺎﻳﻊ :
ﻣﻮﻫﺎ ﺿﺨﻴﻢ ﻭ ﺗﻴﺮﻩ میﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻃﺒﻖ ﺍﻟﮕﻮیی ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺩﻳﺪﻩ می ﺷﻮﺩ ﺭﺷﺪ میﻛﻨﻨﺪ ‏( ﺭﻳﺶ ، ﺳﺒﻴﻞ ، ﻣﻮی ﺭﻭی ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ‏)
ﺁﻛﻨﻪ
ﮔﺎهی ﻛﻠﻔﺖ ﺷﺪﻥ ﺻﺪﺍ
ﮔﺎهی ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻧﺎﺑﺎﺭﻭﺭی

ﻋﻠﻞ
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺁﻧﺪﺭﻭﮊﻥﻫﺎ ‏( ﻫﻮﺭﻣﻮﻥﻫﺎی ﻣﺮﺩﺍﻥ‏) ﺍﺯ ﺗﺨﻤﺪﺍﻥ ﻳﺎ ﻏﺪﺩ ﻓﻮﻕ ﻛﻠﻴﻮی ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ میﺁﻳﺪ . ﺍﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺯﻳﺎﺩ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﺧﺘﻼﻻتی ﻣﺜﻞ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎﻥ ﺗﺨﻤﺪﺍﻥ ﭘلی ﻛﻴﺴﺘﻴک ﻳﺎ ﻫﻴﭙﺮﭘﻼﺯی ﻣﺎﺩﺭﺯﺍﺩی ﻏﺪﺩ ﻓﻮﻕ ﻛﻠﻴﻮی ﺭﺥ ﻣیﺩﻫﺪ .ﺗﻮﻣﻮﺭﻫﺎی ﻏﺪﺩ ﻓﻮﻕ ﻛﻠﻴﻮی ﻳﺎ ﺗﺨﻤﺪﺍﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻴﻤﺎﺭی ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔی ﻫﻴﺮﺳﻮﺗﻴﺴﻢ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳﺒﺰﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍی ﻣﻮی ﺗﻴﺮﻩ ﻣﺼﺮﻑ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥﻫﺎی ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ‏( ﺁﻧﺪﺭﻭﮊﻥﻫﺎ‏) ﻳﺎ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎی ﻛﻮﺭﺗﻴﺰﻭنی ، ﻗﺮﺹﻫﺎی ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ، ﻫﻮﺭﻣﻮﻥﻫﺎ ﻭ ﺑﻌضی ﺍﺯ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎی ﺿﺪ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥﻳﺎﺋﺴگی ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﺗﺨﻤک ﮔﺬﺍﺭی

ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی :
ﺭﺍﻩ ﺧﺎصی ﺑﺮﺍی ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﺍﺯ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ .

ﻋﻮﺍﻗﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻠﺖ ﺯﻣﻴﻨﻪﺳﺎﺯ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣیﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻧﻤﻮﺩ . ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ 6-12 ﻣﺎﻩ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺒﺮﺩ .
ﻣﻮﻫﺎی ﺯﺍﻳﺪ ﺭﺍ می ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺭﻭﺵﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺬﻑ ﻛﺮﺩ .

ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺍﺣﺘﻤﺎلی
ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺬﺍﺑﻴﺖ ﻛﺎﻓی ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻨﺎﺳبی ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻛﻨﺪ .
ﻧﺎﺑﺎﺭﻭﺭی
ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻫﻴﺮﺳﻮﺗﻴﺴﻢ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﻴﺎﻓﺘﺪ .
ﺩﺭﻣﺎﻥ

ﺍﺻﻮﻝ ﻛلی
ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ، ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ﺗﺸﺨﻴصی ، ﻭ ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮﺩﺍﺭی ‏( سی تی ﺍﺳﻜﻦ ﻳﺎ ﺍﻡ . ﺁﺭ . ﺁی‏) ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻠﺖ ﺯﻣﻴﻨﻪﺳﺎﺯ ﻫﻴﺮﺳﻮﺗﻴﺴﻢ ﻛﻤک ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ .
ﻧﻮﻉ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺴﺘگی ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﻴﺮﺳﻮﺗﻴﺴﻢ ﺩﺍﺭﺩ . ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗی ﻛﻪ ﻫﻴﺮﺳﻮﺗﻴﺴﻢ ﺧﻔﻴﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺿﺮﻭﺭتی ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﻳﮕﺮ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮔﺎهی ﺑﺴﺘگی ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭ میﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﭽﻪﺩﺍﺭ ﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ.

دکتر مهدی طرزی - جراح زیبایی بینی
پیامهای بهداشتی
آیا میدانید از هنگام ورود ويروس عامل ايدز به بدن تا بروز علائم سالها طول مي‌کشد ؟


مطالب پزشکی پر بازدید
وب سایت های پر بازدید پزشکان