دکتر ندا مقتدری اصفهانی - متخصص زنان و زایمان

سرطان رحم - قسمت دوم

دکتر ندا مقتدری اصفهانی [ متخصص زنان و زایمان ]آدرس وب سایت : www.dr-moghtaderi.ir
آدرس مطب : اصفهان ، توحید میانی ، جنب پارکینگ طبقاتی تلفن مطب : 36288896 - 031

مرحله بندی
سرطان رحم كه مشخص شد، پزشک باید مرحلۀ آن یا میزان گسترش بیماری را مشخص کند تا بتوان بهترین برنامۀ درمانی را ارائه داد. مرحله بندی برای این است که به طور دقیق بفهمیم سرطان گسترش یافته یا نه، و اگر گسترش يافته در کدام قسمت بدن.پزشک درخواست آزمایش خون یا ادرار و عکسبرداری از قفسة سینه ميدهد. شايد هم عکسبرداری، سی.تی.اسکن، سونوگرافی، MRI، سیگموئیدوسکوپی یا کولونوسکوپی انجام دهد.در بسیاری از موارد، دقيقترين راه مرحله بندي این بیماری خارج سازي رحم است. (توضیحات درمورد جراحی در بخش «روشهای درمان» با اطلاعات و جزئیات بیشتری آمده است.) وقتی رحم را بیرون ميآورند، جراح به دنبال نشانه های واضحي ميگردد که آیا سرطان به ماهیچة رحم نفوذ کرده یا نه. جراح همچنین غدد لنفاوی و اندامهای دیگر محدودة لگن را به دنبال نشانه های بیماری بازبینی ميکند. آسیب شناس از میکروسکوپ برای بررسی رحم و بافتهای دیگري كه با جراحی بيرون آورده اند، استفاده میکند.

اين موارد مشخصه های هر مرحله از بیماری هستند :
مرحلة I: سرطان فقط در رحم است و به دهانه رحم گسترش پيدا نكرده است.
مرحلة II: سرطان از تنه رحم به دهانة رحم گسترش پیدا كرده است.
مرحلة III: سرطان در خارج از رحم پراكنده شده است، ولی نه در خارج لگن (و نه در مثانه و ركتوم). غدد لنفاوی در حفره لگن هم به سلولهای سرطانی آلوده شدهاند.
مرحلة IV: سرطان در مثانه یا ركتوم یا در ورای لگن یا قسمتهای دیگر بدن گسترشيافته است.

درمان
بسیاری از زنان ميخواهند در تصمیم گیری دربارۀ مراقبتهای درمانی خود سهیم باشند. آنها میخواهند هر آنچه لازم است در مورد بیماریشان و انتخابهای درمانیشان بدانند. البته، صدمه و اضطرابي که افراد پس از تشخیص سرطان به آن دچار ميشوند طرح همة پرسشهايشان را از پزشک مشکل میکند. گاهی بهتر است که پيشاپيش همۀ مواردي را که میخواهید از پزشک بپرسید یادداشت کنید. برای کمک به یادآوری هر آنچه پزشک گفته است میتوانید با اجازۀ پزشک، حرفهايش را ضبط کنید. بعضی از زنان همچنین ميخواهند يكي از دوستان یا اعضای خانواده شان در زمان ملاقات با پزشک همراهشان باشد تا در بحث شرکت کنند یا یادداشت برداری کنند و یا فقط گوش کنند.معمولاً پزشک بیمار خود را به پزشک متخصص سرطان ارجاع ميدهد، یا خود بیمار تقاضای ارجاع دارد. درمان عموماً چند هفته پس از تشخیص شروع میشود. در این زمان، فرصت کافی برای صحبت با پزشک دربارۀ گزینه های درمان (اینکه چه نوع درمانی را انتخاب کند)، و یادگیری بیشتر دربارۀ سرطان رحم وجود دارد.

روشهای درمانی
زنانی که سرطان رحم دارند با روشهای درمانی متعددی معالجه ميشوند. بيشتر زنان مبتلا به سرطان رحم با عمل جراحی درمان میشوند، بعضی از آنها هم پرتودرماني میشوند. تعداد محدودی از زنان با هورموندرمانی، درمان میشوند و بعضی از بیماران با ترکیبی از درمانها.پزشک بهترین كسي است كه ميتوان با او در مورد انواع درمانها و انتخاب مناسب و دربارۀ نتایج قابل انتظار درمان مشورت كرد و از او توضيح خواست.بیشتر زنان مبتلا به سرطان رحم برای برداشتن رحمشان (هيستركتومي) از طریق ایجاد شکاف بر شکم جراحی میشوند. پزشک همچنین هر دو لولة فالوپ Fallopian Tubes و هر دو تخمدان را هم بیرون میآورد. (به این عمل سالپنگو اووفورکتومیSalpingooforecromy دوطرفه ميگويند.)شايد هم پزشک غدد لنفاوی نزدیک تومور را به خاطر احتمال وجود سرطان در بياورد. اگر سلولهای سرطانی به غدد لنفاوی برسند، بدین معناست که سرطان به قسمتهای دیگر بدن گسترش یافته است. اگر سلولهای سرطانی در آن طرف غشاء داخلی رحم گسترش یابد، فرد به درمان دیگری هم نیاز دارد. طول زمان بستری شدن در بیمارستان از چندین روز تا یک هفته در نوسان است.در پرتودرمانی، از اشعه با انرژی بالا برای کشتن سلولهای سرطانی استفاده ميكنند. پرتودرماني هم مثل جراحی، درماني موضعی است که فقط بر سلولهای سرطانی آن محدوده تأثیر میگذارد.بعضی از زنان مبتلا به سرطان رحم مرحلة I، II یا III به جراحی و پرتودرماني با هم نياز دارند. آنها شايد پيش از درمان، برای کوچک کردن تومور، یا پس از جراحی، برای نابودي سلولهای سرطانی باقیمانده، پرتودرماني شوند. معمولاً پزشک برای تعداد محدودی از خانمها که نمیتوانند جراحی شوند پیشنهاد پرتودرماني میدهند.

پزشکان از دو نوع پرتودرماني استفاده میکنند :
پرتو درمانی خارجی :
در پرتودرماني خارجی، از دستگاه بزرگی در خارج از بدن برای تاباندن پرتو به محل تحت درمان استفاده ميكنند. زنان معمولاً به صورت سرپايی در درمانگاه یا بیمارستان، 5 روز در هفته و برای چند هفته متوالی، پرتودرماني خارجی ميشوند. این برنامه به محافظت از سلولها و بافتهای سالم با پخش و تقسيم شدن دوز كلي پرتودرماني کمک میکند. هیچگونه مواد رادیواکتیوي را در این نوع پرتودرماني در بدن كار نميگذارند.

پرتودرماني داخلی :
در پرتودرماني داخلی محفظ هاي کوچک از مواد رادیواکتیو را از طریق واژن به مدت چندین هفته در رحم كار ميگذارند. برای محافظت دیگران از پرتودهی رادیواکتیو، کسی نمیتواند بیمار را در زمانی که این مواد در بدنش است ملاقات کند و افراد فقط برای مدت کوتاهی میتوانند او را ببینند. بعد از خارج كردن ايمپلنت، هیچ اثري از مواد رادیواکتیو در بدنش نخواهد داشت.بعضی از بیماران به هر دو نوع پرتودرماني داخلی و خارجی نیاز دارند.هورمون درمانی شامل موادی است که نميگذارند سلولهای سرطانی به هورمونهايی که برای رشد به آن نیاز دارند، دسترسي داشته باشند یا از آنها استفاده کنند. هورمونها میتوانند به گیرنده های هورمونی وصل شوند و موجب تغییراتی در بافت رحم شوند. پيش از شروع درمان، پزشک درخواست آزمایش گیرندههای هورمونی ميدهد. این آزمایش ويژة بافت رحم به پزشک کمک میکند تا ببيند گیرنده های استروژن و پروژسترون در رحم وجود دارند یا نه. اگر از این گیرنده ها دارد، به احتمال زياد پاسخ به هورمون درمانی مثبت است.هورمون درمانی نوعي درمان سیستمیک است، زیرا بر سلولهای سرطانی در سرتاسر بدن تأثیر ميگذارد. معمولاً، هورمون درمانی نوعی پروژسترون است که به شكل قرص دریافت میشود.پزشک هورمون درمانی را معمولاً به زنان مبتلا به سرطان رحم که قادر به انجام عمل جراحی نیستند پیشنهاد ميدهد. همچنین، پزشک هورمون درمانی را به زنان مبتلا به سرطان رحم هم که سرطان در ریه ها و قسمتهای دوردست دیگر گسترش یافته است پیشنهاد ميدهد. این درمان را همچنین به زناني که سرطانشان عود کرده است تجويز ميكنند.

عوارض جانبی درمان سرطان
سلولها و بافتهای سالم را هم درمان سرطان از بین میبرد؛ از اينرو، عوارض جانبی ناخواسته ای در بر خواهد داشت. این عوارض جانبی به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله نوع و وسعت درمان. این عوارض برای همه كس و در همه حال یکسان نیست و حتی گاهي از جلسه اي تا جلسه اي تغییر ميکند. پيش از شروع درمان، پزشکان و پرستاران عوارض جانبی احتمالي و نحوة کمک به مهار آنها را توضیح میدهند.

جراحی
زنان معمولاً پس از برداشتن رحم احساس درد و خستگی مفرط میکنند. بیشتر زنان از 4 تا 8 هفته پس از جراحی به فعالیت روزمرة خود باز میگردند ولی بعضی به زمان بیشتری نیاز دارند.پس از جراحی، بعضی از زنان به مشکلاتی مانند تهوع و استفراغ دچار ميشوند و بعضی هم به عوارضي در مثانه و شكم. پزشک احتمالاً برنامة غذای فرد را در ابتدا به مایعات محدود ميكند و کمکم به غذاهای جامد باز ميگرداند.زنانی که رحمشان را برداشته اند دیگر دوره های قاعدگی ندارند و هرگز باردار نمیشوند. وقتی تخمدانها را بیرون ميآورند، یائسگی به یکباره اتفاق ميافتد. گر گرفتن و ساير نشانه های یائسگی که جراحی ایجاد ميكند بسیار شدیدتر از نشانه های ناشی از یائسگی طبیعی است. هورمون درمانی جایگزین (HRT) معمولاً در مورد زنانی که سرطان رحم نداشته اند برای کاهش این عوارض اعمال میشود. البته پزشکان معمولاً هورمون استروژن را به زنان مبتلا به سرطان رحم نمیدهند. استروژن عامل خطرزايي برای این بیماری است .

از اينرو، بسیاری از پزشکان بر این باورند که استروژن موجب بازگشت سرطان ميشود. برخی دیگر از پزشکان اذغان میکنند که هیچگونه شواهد علمی مبنی بر اینکه استروژن خطر بازگشت سرطان را افزایش میدهد وجود ندارد.برداشتن رحم فعالیت جنسی برخي از زنان را مختل ميکند. فرد ممکن است احساس زوال كند و این امر ممکن است موجب شود نتواند به راحتی عمل جنسی انجام دهد. در میان گذاشتن این احساسات با همسر مفید است.

پرتودرمانی
عوارض جانبی پرتودرماني به مقدار درمان و نقطه اي از بدن که درمان ميشود بستگی دارد. عوارض جانبی شایع ناشی از پرتو عبارتند از خشکی و قرمز شدن پوست، ریزش مو در محلهای تحت درمان، از دست دادن اشتها و احساس خستگی مفرط. بعضی از زنان احساس خشکی، خارش، سفت شدن و سوزش در محدوده واژن دارند. همچنین پرتو موجب اسهال یا تکرر و احساس ناراحتی در دفع ادرار و موجب کاهش تعداد گلبولهای سفید خون - که به حفاظت بدن درمقابل عفونت کمک میکند - مي شود.پزشکان به بیماران توصیه میکنند که در طول پرتودرماني آمیزش نداشته باشند، گرچه بیشتر بیماران میتوانند فعالیت جنسی خود را چند هفته پس از پایان درمان از سر گیرند. میتوانید در مورد راههای کاهش ناراحتی ناشی از درمان از پزشک یا پرستاران توصیه هايی بگیرید.

هورمون درمانی
هورمون درمانی موجب بروز تعدادي عوارض جانبی ميشود. بیمارانی که پروژسترون دریافت می کنند مایعات را دفع نميكنند، اشتهایشان زیاد میشود و افزایش وزن پیدا میکنند. زنانی که کماکان قاعدگی دارند دورة قاعدگيشان دچار تغییراتی ميشود.

تغذیه
بیماران باید در طول درمان تغذیة مناسب داشته باشند و به کالری و پروتئین کافی جهت بالا بردن قدرت حفظ بهبودی و نگه داشتن وزن مناسب نیاز دارند. غذا خوردن مناسب اغلب به افراد مبتلا به سرطان کمک میکند که حس بهتر و انرژی بیشتری داشته باشند.پيش مي آيد كه بیمار میلی به خوردن غذا نداشته باشد یا احساس ناراحتی یا خستگی کند. همچنین عوارض جانبی درمان مانند کم اشتهایی، تهوع یا استفراغ، غذا خوردن را مشکل ميکند. مزه غذاها نیز به نظر متفاوت می آید.

پیگیری مراقبت
پیگیری مراقبت بعد از درمان برای سرطان رحم مهم است. زنان نباید از پیگیری مشاوره با پزشک دست بكشند. معاینات دورهای منظم مطمئناً هرگونه تغییر در سلامتی را مشخص میکند. با اینگونه معاینات میتوان هر مشکلی که بروز پيدا ميکند جست و سریع درمان کرد. معاینات دورهای شامل معاینه فیزیکی، معاینة لگن، عکسبرداری با اشعة ایکس و آزمونهاي آزمایشگاهی است.

حمایت از زنان مبتلا به سرطان
زندگی کردن با بیماری، آن هم بیماری حادي چون سرطان، آسان نیست. بعضی از بیماران برای کنار آمدن با جنبه های احساسی و کاربردی بیماریشان احتیاج به کمک دارند. گروه های پشتیبانی کمک مناسبی هستند. در این گروه ها، بیماران یا اعضای خانواده شان گرد هم می آیند تا آنچه را در مورد کنار آمدن با بیماری آموخته اند با هم در میان بگذارند. بیماران میتوانند با اعضای گروه مراقبان سلامتی در مورد یافتن گروه های پشتیبان مشورت کنند.زنان طبیعی است که نگران تأثیرات سرطان رحم و درمان آن بر تمایلات جنسیشان باشند. آنها میتوانند با پزشک درمورد عوارض جانبی احتمالي، و دائمی یا موقتی بودن آنها صحبت کنند. نظر پزشک، هرچه باشد، برای بیمار و همسر مفید است که درمورد احساساتشان با هم صحبت کنند و هرکدام برای یافتن راه های ابراز تمايل در حین و بعد از درمان به همسر خود کمک کنند.افرادی که با وجود سرطان زندگی میکنند نگران نگهداری از خانواده، حفظ شغل یا ادامۀ فعالیت روزمره شان هستند. توجه به درمان و مهار عوارض جانبی، بستری شدن در بیمارستان و صورت حسابهای پزشکی نیز عادی است. پزشکان، پرستاران و ساير اعضای گروه مراقبان سلامتی به پرسش هاي شما دربارۀ درمان، کار کردن یا ساير فعالیت ها پاسخ میدهند. ملاقات با مددکاران اجتماعی يا مشاوران برای کسانی که میخواهند دربارۀ احساساتشان صحبت کنند یا دربارۀ نگرانی هایشان مشورت کنند، مفید است. مددکار اجتماعی اغلب منابعی را برای کمکهای مالی، هزينه هاي رفت وآمد و مراقبت در منزل یا پشتیبانی احساسی معرفی ميکند


آیا تزریق چربی زیر چشم دائمی است؟

دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

کاشت ابرو

[ 1395-05-12 ]دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

مواد غذایی ادرار آور (قسمت سوم)

[ 1398-12-10 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

تغییر رنگ مو به خاطر استخر

[ 1393-04-12 ]دکتر محمد علی نیلفروش زاده [ متخصص پوست و مو ]

تمرینات مناسب در درمان گرفتگی عضلات

[ 1396-04-02 ]مرتضی شریفی [ فیزیوتراپیست ]

تاثیرات زیره در کاهش وزن و پوست ( قسمت دوم)

[ 1398-05-12 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

مهم ترین علائم تشخیص عفونت گوش کودک

[ 1394-12-20 ]دکتر سعید ملایری [ شنوایی شناسی ]

مهمترین درمان اگزما چیست

[ 1396-12-16 ]دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

پی ار پی چیست

[ 1397-09-07 ]دکتر مریم تابع [ متخصص پوست ، مو وزیبایی ]

کافئین و عملکرد ذهنی ( قسمت هفتم )

[ 1396-11-18 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

رژیم مبتلایان به زخم معده - دلایل، علائم و درمان ها (قسمت دوم)

[ 1399-10-27 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

هایفوتراپی بهترین روش غیرجراحی از بین بردن غبغب

[ 1399-10-26 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

معرفی لیزرهای تخریبی و کاربرد آنها

[ 1399-10-26 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

لیزر اربیوم چیست و چه مزایا و کاربردهایی دارد؟

[ 1399-10-26 ]دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

چه مواردی موجب کاهش یا فقدان میل جنسی مردان می‌شود؟

[ 1399-10-26 ]دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

رواندرمانگر خوب چه ویژگیهایی دارد

[ 1399-10-26 ]دکتر مطهره میردامادی [ متخصص اعصاب و روان ]

ضایعات رنگی پوست چه هستند و چگونه درمان می‌شوند؟

[ 1399-10-26 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

اقدامات پس از جراحی لیفت پلک یا بلفاروپلاستی

[ 1399-10-26 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

شایعترین آسیبهای ورزشی زانو چیست؟

[ 1399-10-25 ]دکتر مهدی مؤیدفر [ فوق تخصص جراحی زانو ]

ناباروری آقایان و علل آن

[ 1399-10-25 ]دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

کیست تارلو یا کیست ستون فقرات چیست؟

[ 1399-10-25 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

انواع جراحی زیبایی واژن

[ 1399-10-25 ]دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

ترک‌های پوستی چگونه درمان میشوند؟

[ 1399-10-25 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

آیا رفع ضایعات رنگی پوست امکان پذیر است؟

[ 1399-10-25 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

مزونیدلینگ چیست؟

[ 1399-10-25 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

چگونه منافذ باز پوست را درمان کنیم؟

[ 1399-10-25 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

وزوز گوش ضربانی چیست؟

[ 1399-10-24 ]دکتر سعید ملایری [ شنوایی شناسی ]

آشنایی با بیماری های شایع پوستی

[ 1399-10-23 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

در کلینیک پوست مو و لیزر چه کارهایی انجام میشود؟

[ 1399-10-23 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

مروري بر روش هاي تشخيصي- درماني آزوسپرمي

[ 1399-10-23 ]دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

نکاتی درباره عمل جراحی بلفاروپلاستی

[ 1399-10-23 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

آیا با ورزش کردن می توان انکیلوز ستون فقرات را رفع کرد؟

[ 1399-10-23 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]
دکتر لادن ناظمی - پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی
دکتر لادن ناظمی

پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی


www.doctornazemi.ir
دکتر رامین مدرسی - پوست ، مو و زیبایی
دکتر رامین مدرسی

پوست ، مو و زیبایی


www.doctormodaresi.ir
دکتر علیرضا واعظ شوشتری - متخصص پوست ، مو و زیبایی
دکتر علیرضا واعظ شوشتری

متخصص پوست ، مو و زیبایی


www.drvaez.ir
دکتر پیمان صالحی - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری
دکتر پیمان صالحی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری


www.drsalehi.ir
دکتر عنایت الله ایزدی - متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر عنایت الله ایزدی

متخصص کلیه و مجاری ادراری


www.izadidr.ir
دکتر امیر منصور شیرانی - متخصص بیماریهای دهان و دندان
دکتر امیر منصور شیرانی

متخصص بیماریهای دهان و دندان


www.doctorshirani.ir
شهزاد محمدیان - متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا
شهزاد محمدیان

متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا


www.armitaclinic.ir
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو
دکتر مریم ملکی

متخصص پوست و مو


www.doctormaleki.com
دکتر مهدی مؤیدفر - فوق تخصص جراحی زانو
دکتر مهدی مؤیدفر

فوق تخصص جراحی زانو


www.drmoayedfar.com
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی
دکتر منصوره پژمان منش

متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی


www.dr-pejmanmanesh.ir
دکتر رضا رباطی - متخصص پوست و مو
دکتر رضا رباطی

متخصص پوست و مو


www.drrobati.ir
دکتر زهرا سعادتی - متخصص جراحی عمومی
دکتر زهرا سعادتی

متخصص جراحی عمومی


www.Hemorrhoid-laser.com
گروه نرم افزاری پزشک آنلاین | مجری پروژه های مبتنی بر وب در حوزه سلامت و بهداشت