دکتر حمید وحیدی - متخصص پوست و مو

لکه های صورت یا ملاسما

دکتر حمید وحیدی [ متخصص پوست و مو ]آدرس وب سایت : www.drhvahidi.ir
آدرس مطب : تهران ، یوسف آباد ، خیابان فتحی شقاقی ، بین بیستون و چهلستون ، مجتمع پزشکی شقایق تلفن مطب : 88724048 - 021

ملاسمابه لکه های قهوه ای برروی صورت افرادبالغ گفته می شود.معمولاًدوطرف صورت درگیراست.بیشترین مکانهای درگیرگونه هاٰ،پل بینی،پیشانی لب فوقانی است.

چه کسی مبتلابه ملاسمامی شود ؟
ملاسماغالباًدرخانمهادیده می شود.فقط 10٪افرادبانژادپوست تیره خصوصاHispanics آسیایی ها،هندی هاومردم خاورمیانه وآفریقای شمالی تمایل بیشتری به ملاسمانسبت به سایرین دارند.

علل ملاسما چیست ؟
علت اصلی ملاسماناشناخته است.مردم باسابقه فامیلی ملاسماغالباًبیشتردچارملاسمامی شوند.تغییرات هورمونی ملاسماراتشدیدمی کند.این حالت معمولاًطی حاملگی دیده می شودوبه نام "کلواسما"یا"نشان حاملگی "معروف است.قرصهای پیشگیری ازباردارمی تواندباعث ملاسماشود.اگرچه ،درمانهای هورمونی جایگزین که پس ازیائسگی استفاده می شودباعث این تغییرپوستی نمی شوند.اشعه خورشیدفردرامستعدملاسمامی کند.اشعه ماوراءبنفش خورشیدوحتی نورشدیدلامپ می تواندسلولهای تولیدکننده رنگدانه باملانوسیت درپوست راتحریک کند.افرادباپوست تیره ترملانوسیتهای فعالتری نسبت بع افرادباپوست روشن دارندملانوسیتهامقادیرزیادی رنگدانه تولیدمی کنند.ولی این فرآورده های رنگی فقط دراثرتحریک بانورخورشیدیاافزایش سطوح هورمونی فعال می شوند.بیشترین علت عودملاسمادرمعرض قرارگیری دربرابرنوراست.هرگونه تحریک پوست ممکن است باعث افزایش رنگدانه درپوست افرادتیره شودکه باعث بدترشدن ملاسمامی شود.ملاسماباهیچ بیماری داخلی بااختلال عملکردبدن مرتبط نیست.

ملاسماچگونه تشخیص داده می شود ؟
به دلیل اینکه ملاسماشایع است وظاهرمشخصی برروی صورت دارد،بیماران براحتی بامعاینه پوست تشخیص داده می شوندگاهی بیوپسی پوست برای افتراق ملاسماازسایربیماریهای پوستی لازم است.

ملاسماچگونه درمان می شود ؟
باوجودیکه تاکنون درمان قطعی برای ملاسماوجودنداردولی درمانهای متعددی پیشنهادشده است.ملاسماممکن است پس ازحاملگی برطرف شودویابرای سالهایاتاآخرعمرباقی بماند.ضدآفتابهادرمان اصلی ملاسماهستند.آنهابایدباطیف وسیع بوده وعلیه اشعه UVAوUVB خورشیدفردرامحافظت کند.spfضدآفتاب باید30ویابالاترباشد. بعلاوه ضدآفتابهای فیزیکی مثل لوسیون یاکرم اسیددوزنگ وتینانیوم دی اکسیدمی تواندبرای اشعه ماوراءبنفش ونورمرئی استفاده شود.

*ضدآفتابها بایدروزانه استفاده شودحتی اگرهواآفتابی نباشدودرون یابیرون ازمنزل باشید.مقدارواضحی اشعه ماوراءبنفش حین پیاده روی،رانندگی ونشستن کنارپنجره به فردمی رسد.
*هرگونه پاک کننده های صورت ،کرم هایاآرایش که باعث تحریک پوست می شود،بایدقطع شود،چراکه باعث بدترشدن ملاسمامی شود.درصورتی که ملاسمادراثرمصرف قرصهای پیشگیری ازبارداری ایجادشده باشد.ممکن است پس ازقطع مصرف آنها،بهبودپیداکند.ملاسمامی تواندباکرمهای بی رنگ کننده درطی مصرف داروهای پیشگیری ازبارداری درمان شود.
*انواع گوناگونی ازکرمهای بی رنگ کننده دردرمان ملاسمادردسترس هستند.این کرمهاپوست راباتخریب ملانوسیتها"بی رنگ"نمی کند.بلکه باعث کاهش فعالیت رنگدانه سازی آنهامی شود. کرمهای بدون نسخه باغلظت کم هیدروکینون معمول ترین کرمهای بی رنگ کننده هستند.این نوع غالباًبرای اشکال خفیف ملاسمابامصرف دوباردرروزاستفاده می شود.پزشک ممکن است کرمهای باهیدرکینون بالاترتجویزکند.معمولاً3ماه برای اثردرمانی روی ملاسمازمان لازم است.کرمهای شامل ترتینوئین ،استروئیدوگلیکولیک اسیددرترکیب باهیدروکینون وجوددارند.که باعث افزایش اثربخشی بی رنگ کنندگی آن می شود.سایرداروهای به کاردردرمان ملاسما،آزلاتیک اسیدوکوجیک اسید.

برای جلوگیری ازبروز عوارض وایجادحداکثرنتیجه بایدتحت نظرمستقیم پزشک درمان راشروع کرد.به یادداشته باشید،ضدآفتاب بایدروزانه مصرف شود.امروزه ترکیبات بی رنگ کننده درترکیب باکرم ضدآفتاب عرضه می شوند.پیلینگ شیمیایی،میکرودرم ابریشن ولیزرمی توانددردرمان ملاسماکمک کننده باشد.انجام این اعمال می تواندباتحریک پوستی همراه باشدکه گاهی اوقات باعث بدترشدن ملاسمامی شوند.این اعمال بطورکلی بایدتوسط افرادمتخصص ودرترکیب باداروهای بی رنگ کننده وبراساس نوع پوست فرداستفاده شود. لک صورت یاملاسمایک عارضه پوستی شایع بخصوص دردختران وخانمهای جوان می باشد.این عارضه بصورت لکه های قهوه ای تاخاکستری تیره برروی گونه ها،پیشانی وچانه دیده می شود.شایعترین سنین بروزآن 20تا30سالگی است .درخانمهابیشترازآقایان می باشد.

علل دیگر :
1-مصرف داروبه ویژه داروهای هورمونی وبخصوص داروهای پیشگیری ازحاملگی(بصورت قرص،تزریقی ویاکاشتنی)...داروهای دیگرنیزدربروزآن نقش دارند؛ازجمله داروهای اعصاب.

2-تغییرات هورمونی دربدن ازجمله کیستهای متعددتخمدان(pco )و یا بیماری غده فوق کلیوی. با پیشگیری از تابش اشعه خورشید بطورمستقیم بر روی صورت از ایجاد لک تا حد زیادی می توان جلوگیری کرد.مصرف کرمهای ضدآفتاب بطورمنظم باعیاربالاتراز20به فواصل هر2ساعت وهمچنین اجتناب از تابش نور خورشید بطور مستقیم برروی صورت در افراد مستعد از ایجاد لک می توان پیشگیری نمود.برای از بین بردن لک باتجویزپزشک متخصص ازکرمهای حاوی هیدروکینون بادرصدهای گوناگون ( نباید بیشتر از 6 تا7 در صد باشد ) می توان استفاده نمود.

روشهای دیگردردرمان لک صورت :
لایه برداری (peeling)؛سایش صورت بوسیله میکانیکی(dermabresion8 salabresion)ولیزرمی باشدکه بسته به پوست افرادانتخاب می شود.افرادبارنگ چشم روشن وموهای روشن مقداررنگدانه پوستی کمتری نسبت به پوستهای تیره دارندوبه همین دلیل نورآفتاب بیشتردرپوست این افرادنفوذداردوچون یکی ازاثرات نورآفتاب ایجادلک ومک می باشدبرای پیشگیری ودرمان این افرادنیازمبرم به ضدآفتاب دارند.یکی ازدرمانهای لک صورت همچنان که قبلاًنیزگفته شداستفاده ازپیلینگ می باشد.ولی این روش مناسب همه افرادنمی باشد.چون افرادبارنگ پوست تیره اصلاًمناسب پیلینگ نمی باشد.چون یکی ازعوارض پیلینگ خودلک می باشدوشانس ایجادلک درافرادباپوست تیره خیلی بالااست. درمان دیگرلک صورت لیزردرمانی می باشد. هیچکدام ازروشهای درمانی لک به صورت دائمی نیست ودریک جلسه نیزانجام نمی گیردونیازبه تجدیددرمان داردوادامه درمان دارد.زیرااستعدادافرادبرای ایجادلک که بااین روشهای درمانی برطرف نمی گردد.مصرف ضدآفتاب درافرادمستعدیک نیازحیاتی دردرمان وپیشگیری ازلک می باشد.


درباره این موضوع مطالب دیگر را هم مطالعه نمایید

علت و درمان پیری پوست صورت

دکتر مریم ملکی[ متخصص پوست و مو ]تاریخ انتشار : 1399-11-01تاریخ بروز رسانی : 1399-11-21

5 روش پر طرفدار جوانسازی صورت

دکتر سهیلا طاهری[ متخصص پوست و مو ]تاریخ انتشار : 1399-09-26تاریخ بروز رسانی : 1399-09-26

درمان جوش صورت

کلینیک پوست صدف[ پوست ، مو و زیبایی ]تاریخ انتشار : 1399-08-07تاریخ بروز رسانی : 1399-09-18

درمان اسکارفرو رفته با تزریق ژل

دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

ریزش سکه ای ریش در آقایان

[ 1396-08-29 ]دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

درد قفسه سینه در کودکان و نوجوانان

[ 1394-01-15 ]دکتر فریدون آشنایی [ فوق تخصص بيماريهای قلب اطفال ]

قابل توجه بیماران لک ، تیرگی پشت کمر و استریا

[ 1393-02-10 ]دکتر محمد علی نیلفروش زاده [ متخصص پوست و مو ]

لکه های رنگارنگ دور گردن و سر شانه

[ 1392-11-10 ]دکتر رضا رباطی [ متخصص پوست و مو ]

درمان زخم پوست سر

[ 1396-11-28 ]دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

حجامت و افزايش قد

[ 1396-01-27 ]دکتر اکرم صالحی [ طب سنتی ]

در مورد سركه انگبين

[ 1395-12-30 ]دکتر اکرم صالحی [ طب سنتی ]

نکاتی در مورد مصرف مغزها و سن شروع آن در کودکان

[ 1395-03-16 ]شهزاد محمدیان [ متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا ]

بهترین و موثرترین روش های جوانسازی پوست

[ 1399-12-04 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

درمان لکه‌های تیره زیر چشم

[ 1399-12-04 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

قبل و بعد از تزریق ژل چه کارهایی باید انجام دهیم؟

[ 1399-12-04 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

آیا پرولاپس دریچه میترال خطرناک است؟

[ 1399-12-04 ]دکتر امید هاشمی فرد [ متخصص قلب و عروق ]

درمان اسکارفرو رفته با تزریق ژل

[ 1399-12-04 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

اس وی اف ژل (SVF Gel) چیست ؟

[ 1399-12-04 ]دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

بیماریهای مرتبط به رشته تخصصی ارولوژی

[ 1399-12-04 ]دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

چه عواملی احتمال کمردرد را افزایش میدهند؟

[ 1399-12-04 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

آیا کفش مناسب می‌تواند درد زانو را تسکین دهد؟

[ 1399-12-04 ]دکتر مهدی مؤیدفر [ فوق تخصص جراحی زانو ]

مکمل های پروتئینی و انواع آن

[ 1399-12-04 ]شهزاد محمدیان [ متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا ]

کاشت مو طبیعی به روش FIT چگونه انجام می شود؟

[ 1399-12-04 ]دکتر محسن سلیمانی [ پوست و مو ]

عوامل خطرساز برای سرطان پستان

[ 1399-12-04 ]دکتر سید محمد رضا حکیمیان [ بورد جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان ]

دلایل اضافه وزن بعد از یائسگی و روش های جلوگیری از آن (قسمت دوم)

[ 1399-12-03 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

کاشت مو چیست و چگونه انجام می‌شود؟

[ 1399-12-02 ]دکتر محسن سلیمانی [ پوست و مو ]

علت پرمویی زنان چیست؟

[ 1399-11-30 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

جوانسازی پوست با چه روشهای انجام میشود؟

[ 1399-11-30 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

علت درد گردن و بهترین راه درمان گردن درد

[ 1399-11-30 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

اکوکاردیوگرافی قلب به چه منظور انجام میشود؟

[ 1399-11-30 ]دکتر امید هاشمی فرد [ متخصص قلب و عروق ]

تورم بیش از حد لب پس از تزریق ژل

[ 1399-11-30 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

ترمیم تزریق ژل لب چیست و به چه منظور انجام میشود؟

[ 1399-11-30 ]دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

روش‌های درمانی پف و تیرگی زیر چشم

[ 1399-11-30 ]دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

کم کاری تیروئید و نازایی

[ 1399-11-30 ]دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]
دکتر پیمان صالحی - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری
دکتر پیمان صالحی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری


www.drsalehi.ir
دکتر مهدی مؤیدفر - فوق تخصص جراحی زانو
دکتر مهدی مؤیدفر

فوق تخصص جراحی زانو


www.drmoayedfar.com
دکتر سید محمد رضا حکیمیان - بورد جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان
دکتر سید محمد رضا حکیمیان

بورد جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان


www.drhakimian.com
دکتر علیرضا واعظ شوشتری - متخصص پوست ، مو و زیبایی
دکتر علیرضا واعظ شوشتری

متخصص پوست ، مو و زیبایی


www.drvaez.ir
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی
دکتر منصوره پژمان منش

متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی


www.dr-pejmanmanesh.ir
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو
دکتر مریم ملکی

متخصص پوست و مو


www.doctormaleki.com
دکتر عنایت الله ایزدی - متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر عنایت الله ایزدی

متخصص کلیه و مجاری ادراری


www.izadidr.ir
دکتر لادن ناظمی - پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی
دکتر لادن ناظمی

پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی


www.doctornazemi.ir
دکتر رامین مدرسی - پوست ، مو و زیبایی
دکتر رامین مدرسی

پوست ، مو و زیبایی


www.doctormodaresi.ir
دکتر امیر منصور شیرانی - متخصص بیماریهای دهان و دندان
دکتر امیر منصور شیرانی

متخصص بیماریهای دهان و دندان


www.doctorshirani.ir
شهزاد محمدیان - متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا
شهزاد محمدیان

متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا


www.armitaclinic.ir
دکتر نرگس علیان - متخصص زنان و زایمان
دکتر نرگس علیان

متخصص زنان و زایمان


www.dralian.ir
گروه نرم افزاری پزشک آنلاین | مجری پروژه های مبتنی بر وب در حوزه سلامت و بهداشت