دکتر حمید وحیدی - متخصص پوست و مو

لیپو ساکشن

دکتر حمید وحیدی [ متخصص پوست و مو ]آدرس وب سایت : www.drhvahidi.ir
آدرس مطب : تهران ، یوسف آباد ، خیابان فتحی شقاقی ، بین بیستون و چهلستون ، مجتمع پزشکی شقایق تلفن مطب : 88724048 - 021

لیپوساکشن(کشیدن چربی) :
گرچه امروزه روشهای زیادی جهت کاهش حجم چربی های موضعی وجودداردمانندلیزرلیپولیزمزوتراپی وکاویتیشن کرایولیپولیزRF.(بااین روشهاوطی جلسات متعددفردمی تواندبصورت محدودی تغییرسایزبدهد)ولی به نظرمی رسدکه هنوزلیپوساکشن موثرترین گزینه به تنهایی یادرترکیب باروش های دیگربرای رفع چاقی موضعی باشد.تقریباًدودهه است که جراحی لیپوساکشن به عنوان روشی جهت رفع چربی های موضعی بکارمی رود.هرسال دههاهزارموردازاین جراحی درسرتاسردنیاانجام می شود.روشهای انجام آن ولوازم ودستگاه های بکارگرفته دراین عمل درطی سالهاپیشرفت زیادی کرده است وبه نظرمی رسدکه لیزرلیپولیزآخرین پیشرفت درحال حاضرباشد.ولی همیشه یک اصل اساسی درموردلیپوساکشن وجودداردکه موردقبول همه جراحان است که لیپوساکشن روشی جهت کاهش وزن نمی باشد.

سلولیت چیست ؟
درحالت طبیعی پوست درفواصل خاصی توسط رشته هایی به عضلات زیرین اتصال داردوقتی که چربی زیرپوست طبیعی باشدپوست صاف ویکدست می باشد.ولی باتجمع چربی زیرپوست،پوست درفواصل بین این اتصالات کش آمده وبرجسته می شوددرحالی که اتصالات طول ثابتی دارندوکش نمی آیندوحالت فرورفته پیدامی کنندپس پوست ظاهری مثل پوست پرتغال پیدامی کند.درمانهای متعددپیشنهادشده که هرکدام تاحدودی موثراست مثل مزوتراپی وکاویتیشن بالیزرلیپولیزبدون ساکشن .ولی موثرترین راه جهت خلاصی ازاین مشکل کاهش وزن موثروکاهش چربی زیرجلدی است.

فرق لیپوساکشن ساده بالیزرلیپولیزوالتراسونیک چیست ؟
اصول اولیه تمام این روشهایکسان است فرق بین این روشهابانوع ساده درادعای آنهادرانجام ساکشن موثرترویکدست تروسفت کردن پوست شل وکاهش عوارض می باشدولی هزینه انهاگرانتروزمان عمل طولانیتراست.درروش لیزرلیولیزدراکثرموارچربیهای لیزرشده رابایدباساکشن کردن بیرون بکشیم .به نظرمی رسدچنانچه درمحل جراحی بطورموثری مایع تزریق شودوباکانولاهای ظریفترساکشن انجام شودنتایج مشابهی بدست آیدوروش لیزرلیولیزدررفع چاقی وافتادگی پوست ناحیه غبغب وزیربازوبسیارموثراست.

عمل لیپوساکشن چیست ؟
دراین جراحی چربی های تجمع یافته موضعی وناخواسته راکه علیرغم ورزش ورژیم های مناسب ازبین نرفته اندپس ازتزریق مایع مخصوصی بااستفاده ازلوله های فلزی باریک بنام "کانولا"پس ازایجادسوراخهای کوچکی درپوست خارج می کنند.لیپوساکشن باکانولای التراسونیک ویالیزری وهمچنین نوعpoweredانواع دیگراین جراحی هستند.تقریباًهم درزنان وهم مردان این چربی های موضعی می توانندهرکجای بدن ایجادشوندامامعمولاًدرزنهابیشتردرقسمت شکم،باسن،پهلوها،ران،سینه وپشت زیرکش سوتین تشکیل شوند.درمردهااین تجمع اکثراًدرشکم وپهلوهاوسینه است .لیپوساکشن همراه باسایراعمال جراحی مثل جراحی زیبایی شکم وسینه هم جهت فرم دادن بهتربه محل جراحی استفاده می شود.

کدام قسمت ازبدن رامی توان ساکشن کرد ؟
گردن وغبغب،بازو،سینه،شکم وپهلوها وپوبیس(ناحیه بالای قسمت تناسلی)،پشت وکمر،باسن ورانها،زانوها،ساق وبرجستگی های پشتی وجلویی ناحیه زیربغل

کاندیدای مناسب ومراحل قبل ازعمل
مشاوره قبل ازعمل می تواندتعیین کندکه فردکاندیدای مناسب برای لیپوساکشن هست یانه،درمشاوره قبل ازعمل یک سابقه ی کامل پزشکی وآزمایشات ومعاینات فیزیکی مناسب انجام می گیرندتاوضع سلامتی شمامعلوم شود.وتوصیه های لازم ودستورات قبل ازعمل به شماداده می شود.این عمل درهرسنی قابل انجام است.کیفیت پوست بسیارمهم است.بهترین بیماران برای انجام این عمل افرادی هستندکه سالم بوده هیچ نوع بیماری مزمن وچاقی مرضی نداشته حدود12-15٪ازوزن ایده آلشان سنگین ترندودارای پوست سفت باالاستیستی بالاهستند.همچنین لیپوساکشن سلولیت (حالت پوست پرتغالی شدن)پوست راکامل رفع نمی کند.پس افرادباپوست اضافه وشل وآویزان ودارای ترک فراوان نبایدانتظاراصلاح کامل مشکلشان یعنی جمع شدن کامل پوست راداشته باشنددراین افرادنیازاست که باروشهای دیگرجراحی پوست اضافه برداشته شودکه اکثراًاین مشکل درناحیه زیرشکم وزیربازودیده می شود.چون مقدارمایع تزریقی به داخل چربی براساس وزن فردووضعیت سلامتی اوبرای هرکسی متفاوت است.ومقدارچربی خارج شده هم به مقدارمایع تزریق شده بستگی داردحتی دربهترین شرایط هم نمیتوان دریک جلسه بیشترازچندلیترمایع تزریق وچندلیترچربی خارج کرد.پس درافرادباچربی ضخیم درناحیه ونواحی متعددنیازمندساکشن ممکن است بیش ازیک جلسه بافاصله حداقل یک ماه نیازباشد.افرادسیگاری بهتراست حداقل یکماه قبل ازعمل سیگارراترک کنند.سیگارکشیدن رگ های خونی راتنگ می کندوجریان خون بافت راکاهش می دهد.درنتیجه روی التیام یافتن زخم اثرمنفی می گذارد.آسپرین وداروهای ضدالتهابی مثل بروفن وداروهای ضدانعقادی ،بعضی موادغذایی مثل سیروانگورمی توانندزمان انعقادخون راافزایش وباعث افزایش خونریزی شوند.بنابراین حداقل ازده روزقبل ازعمل نبایدازآن هااستفاده شود.این عمل درافرادبابیماری دیابت،فشارخون کنترل نشده ،افرادبانقص ایمنی وافرادبامشکلات انعقادی تقریباًانجام نمی شود.افرادوسواسی وباانتظارات غیرمعقول بهتراست این عمل راانجام ندهند.

محل انجام جراحی وروش بیهوشی :
بهترین روش انجام عمل بابی حسی موضعی وگاهی تزریق مقداری آرامبخش وضددرددرحالت هوشیاری کامل است ولی چنانچه فردکامل همکاری نکندویاازابتدادرخواست کنداین عمل بابیهوشی کامل انجام می شودودربیمارستان یامرکزجراحی محدودانجام شده ونیازبه بستری نداردوبیمارپس ازتثبیت وضعیت عمومی مرخص می شودطول عمل بسته به وسعت محل ساکشن ازنیم ساعت تاچهارساعت متفاوت است.

مراحل پس ازجراحی
پس ازجراحی بیمارگن مخصوصی راطبق صلاحدیدجراح به مدت چندهفته تاچندماه می پوشدتاتورم به حداقل به حداقل رسیده زودتربرطرف شود.پس ازعمل دردکمی وجودداردمختصری کبودی وتورم عادی می باشد.معمولاًتا48ساعت خونابه ازمحل سوراخهای ساکشن خارج می شودکه نیازبه پانسمان مکرردارد.ولی زخم هاراتایک هفته بایدپانسمان کرد.بعدازآن کرمهای مناسبی جهت ترمیم بهترزخمهاتجویزمی شود.فردمی تواند72ساعت بعدبراحتی دوش بگیردتوصیه می شودبه علت کاهش موقت حس پوست پس ازعمل ازتماس آب یااجسام بسیارسردوگرم باپوست (مثل کیسه آب گرم)بشدت پرهیزنماییددرغیراین صورت سوختگی شدیدی ایجادخواهدشد.کافیست فردسه روزدرمنزل استراحت نماید.دردوماه اول پیاده روی آرام مانعی نداردولی انجام حرکات ورزشی کامل پس ازدوماه امکان دارد.بیمارروزدهم وبیست ویکم ،دوماه ویکسال یعدازجراحی مجدداًویزیت خواهدشد.

عوارض عمل :
عوارض زودرس مثل عفونت وخونریزی بسیارنادراست.کبودی مختصرعادی است.بی حسی درپوست بدنبال لیپوساکشن می تواندتاچندماه ادامه داشته باشدولی بی حسی دائمی بسیارنادراست.یکی ازشایعترین عوارض ورم است که گاهی ماههاوقت لازم است تابرطرف شود.نامنظم شذن سطح پوست / سفت شدن /تغییر رنگ پوست/ درد مختصر ناحیه ای از دیگر عوارض لیپوساکشن است.امبولی چربی از دیگر عوارض این عمل بوده ومی تواند مشکل ساز باشد ولی بسیار نادر بوده وتحت شرایط خاصی اتفاق ممکن است اتفاق بیافتد.پاره شدن احشا شکمی در اثر ورود کانول /تشکیل سروما/نکروز پوست/اختلالات اب و الکترولیت/سوختگی با لیزر/حساسیت به داروی بیحسی از دیگر عوارض عنوان میشود.درصد مرگ و میر در این عمل در کل 3نفر در 100000 نفر تخمین زده شده است که نسبت به امار تصادفات رانندگی در کشورهای اروپایی که 16 نفر در 100000 نفر می باشد بسیار کمتر است..


دیابت و اختلالات جنسی در زنان ( بخش اول)

دکتر میترا مولائی نژاد [ بهداشت باروری ]

داروهای ممنوع دردوران بارداری

[ 1398-05-11 ]دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

اعتماد به نفس پائین و روشهای ابراز وجود قسمت سوم

[ 1388-03-02 ]دکتر محمد والی پور [ متخصص روانپزشکی ]

قرصهای پیشگیری از بارداری قسمت اول

[ 1390-03-23 ]دکتر میترا مولائی نژاد [ بهداشت باروری ]

خودآزمايى سينه

[ 1396-01-31 ]دکتر اکرم صالحی [ طب سنتی ]

ده چربی سوز فوق العاده ( قسمت اول )

[ 1395-07-10 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

پاکسازی پوست

[ 1397-08-21 ]دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

خونریزی بینی

[ 1390-03-16 ]دکتر احمد رضائیان [ متخصص گوش، حلق و بینی ]

تغذیه مناسب در دوران قاعدگی

[ 1392-11-09 ]دکتر نرگس علیان [ متخصص زنان و زایمان ]

سرکلاژ دهانه رحم

[ 1399-09-13 ]دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

مکمل ویتامین د

[ 1399-09-12 ]شهزاد محمدیان [ کارشناس ارشد تغذیه ]

مزوتراپی مو چیست؟

[ 1399-09-12 ]دکتر سهیلا طاهری [ متخصص پوست و مو ]

کاربرد لیزر آر اف فرکشنال در پوست

[ 1399-09-12 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

کلوئید یا گوشت اضافه چگونه درمان می‌شود؟

[ 1399-09-12 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

روشهای مختلف درمان التهاب تاندون آشیل پا

[ 1399-09-12 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

عادت ماهانه مردان چیست؟

[ 1399-09-12 ]دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

ژل آلیاکسین؛ ژلی منحصر به فرد برای زیر چشم

[ 1399-09-11 ]دکتر پرستو خسروانی [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

دیابت و اختلالات جنسی در زنان ( بخش اول)

[ 1399-09-11 ]دکتر میترا مولائی نژاد [ بهداشت باروری ]

آشنایی با لیزرهای جوانسازی پوست

[ 1399-09-10 ]دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

درمان ریزش مو با پی آر پی

[ 1399-09-10 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

بسته بودن لوله های رحمی

[ 1399-09-10 ]دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

آیا در رفتگی کشکک زانو بدون جراحی درمان می‌شود؟

[ 1399-09-10 ]دکتر مهدی مؤیدفر [ فوق تخصص جراحی زانو ]

بلوک عصب پس سری جهت درمان سردردهای ناشی از پس سر و میگرن

[ 1399-09-10 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

لک صورت یا ملاسما را چطور درمان کنیم؟

[ 1399-09-09 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

بیماری اورف چیست؟

[ 1399-09-09 ]دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

چه چیزهایی موجب اضطراب جنسی می‌شود؟

[ 1399-09-09 ]دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

میکرونیدلینگ چه اثری بر پوست شما دارد؟

[ 1399-09-09 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

هیدروفیشیال پوست چیست؟

[ 1399-09-08 ]دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

رژیم آب درمانی چگونه به کاهش وزن کمک می کند؟ (قسمت پنجم)

[ 1399-09-08 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

مهمترین روشهای درمان استریا کدامند؟

[ 1399-09-07 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

آیا تزریق ژل های دائمی خطرناک است؟

[ 1399-09-07 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]
دکتر امیر منصور شیرانی - متخصص بیماریهای دهان و دندان
دکتر امیر منصور شیرانی

متخصص بیماریهای دهان و دندان


www.doctorshirani.ir
دکتر مهدی مؤیدفر - فوق تخصص جراحی زانو
دکتر مهدی مؤیدفر

فوق تخصص جراحی زانو


www.drmoayedfar.com
دکتر رامین مدرسی - پوست ، مو و زیبایی
دکتر رامین مدرسی

پوست ، مو و زیبایی


www.doctormodaresi.ir
دکتر عنایت الله ایزدی - متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر عنایت الله ایزدی

متخصص کلیه و مجاری ادراری


www.izadidr.ir
دکتر لادن ناظمی - پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی
دکتر لادن ناظمی

پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی


www.doctornazemi.ir
دکتر علیرضا واعظ شوشتری - متخصص پوست ، مو و زیبایی
دکتر علیرضا واعظ شوشتری

متخصص پوست ، مو و زیبایی


www.drvaez.ir
دکتر پیمان صالحی - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری
دکتر پیمان صالحی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری


www.drsalehi.ir
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی
دکتر منصوره پژمان منش

متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی


www.dr-pejmanmanesh.ir
شهزاد محمدیان - کارشناس ارشد تغذیه
شهزاد محمدیان

کارشناس ارشد تغذیه


www.armitaclinic.ir
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو
دکتر مریم ملکی

متخصص پوست و مو


www.doctormaleki.com
دکتر پرستو خسروانی - متخصص پوست ، مو و زیبایی
دکتر پرستو خسروانی

متخصص پوست ، مو و زیبایی


www.drkhosravani.ir
لیلا رستم شیرازی - آسیب شناسی گفتار و زبان
لیلا رستم شیرازی

آسیب شناسی گفتار و زبان


www.goftardarmani.ir
گروه نرم افزاری پزشک آنلاین | مجری پروژه های مبتنی بر وب در حوزه سلامت و بهداشت