دکتر حمید وحیدی - متخصص پوست و مو

آکنه یا جوش غرور جوانی

دکتر حمید وحیدی [ متخصص پوست و مو ]آدرس وب سایت : www.drhvahidi.ir
آدرس مطب : تهران ، یوسف آباد ، خیابان فتحی شقاقی ، بین بیستون و چهلستون ، مجتمع پزشکی شقایق تلفن مطب : 88724048 - 021

به منافذبسته شده غددچربي (دانه هاي سرسياه وسرسفيد)،جوش ها وضايعات عميق تر(كيست هاياندول ها)كه درصورت،گردن،سينه،پشت،شانه هاوحتي بازوهابروزمي كنند،اصطلاحا(آكنه)گفته مي شود.كم وبيش اكثرنوجوانان به اكنه مبتلامي شوند.بااينحال،اين بيماري به گروه سني خاصي محدودنمي شودوبزرگسالان حتي تا40سالگي نيزمي توانندبه ان مبتلاشوند.اگرچه آكنه معمولابعدازچندسال خودبخودخوب مي شود.ولي نمي توان آن رابه حال خودرهاكرد.زيراازآكنه اي كه درمان نشود،ممكن است تاپايان عمرجوشگاه هايي بدشكل برروي پوست باقي بماند.البته اين جوشگاه هانيزقابل ترميم مي باشند.اگرچه آكنه بيماري وخيمي نيست،اما مي تواند باعث بدشكل شدن صورت ودرنتيجه ناراحتي روحي بيمارگردد.همچنين درمواردحادوشديد،موجب پيدايش جوشگاه هاي بسياربدشكل ودايمي مي شود.بايددرنظرداشت كه حتي مواردملايم اكنه نيزمي توانندموجب پيدايش جوشگاه هاشوند.

آكنه چگونه بوجودمي آيد ؟
افزايش طبيعي مقدارهورمون هاي مردانه درايام نوجواني (بلوغ)درهردو جنس پسرودخترموجب مي شودكه غددچربي پوست (سبابه)بزرگتروفعالترشوند.اين غدددرنواحي اي ازبدن(صورت،پشت،شانه ها وقفسه سينه) كه آكنه شايع است وجوددارند.بندرت آكنه ناشي ازاختلالات هورموني مي باشد.غددچربي پوست بامجراي خروجي موكه اصطلاحا"فوليكول"ناميده مي شود.ارتباط دارند.اين غددماده اي چرب به نام سبوم توليدمي كنندكه ازطريق منفذخروجي فوليكول به سطح پوست تخليه مي گردد.به نظرميرسدكه چربي سبب تحريك مجراي فوليكول مي گردد.لذاسرعت جداشدن سلول هاازجداره افزايش مي يابد.اين سلول هابااتصال به يكديگريك لخته رابوجودمي آورند.بسته شدن مجراي فوليكول توسط اين لخته شرايط رابراي رشدباكتري هاازخودترشح مي كنندمي توانندجدارفوليكول راتخريب نمايند.وسپس سبوم (چربي پوست)،باكتري هاوباقيمانده سلول هاي مرده جدارفوليكول درسطح پوست سبب قرمزي ،تورم وتجمع چرك مي شوندكه اينهاهمان علايم آكنه است.

چه عواملي درايجادياتشديداكنه موثرند ؟
بهداشت پوست:
آكنه بخاطرآلودگي وكثيفي پوست بوجودنمي آيد.ماده موجوددرنوك جوش هاي سرسياه راچربي خشك شده وسلول هاي مرده تشكيل مي دهندكه منفذخروجي فوليكول مورامسدودكرده اند.براي مراقبت طبيعي ازپوست،روزي دوبارصورت خودراباصابون ملايم وآب ولرم بشويي.شستشوي زيادممكن است سبب بدترشدن آكنه شود.شستشوي مرتب سرباشامپونيزتوصيه مي شود.اگرموهاي شماچرب هستند،شايدلازم باشدكه دفعات شستشوراافزايش دهيد.متخصص پوست مي توانددرانتخاب شامپووصابون مناسب به شما كمك كند.مرداني كه مبتلابه اكنه هستند،بايدهم ريش تراش برقي وهم تيغ راامتحان كنندوهركدام راكه راحت تراست وجوش كمتري ايجادمي كند،انتخاب نمايند.اگرشماازتيغ استفاده مي كنيد،قبل ازاصلاح ،موي صورتتان راكاملابا آب گرم وصابون شسته ونرم كنيدوسپس ازخميرريش براي اصلاح استفاده كنيد.براي جلوگيري اززخمي شدن جوش ها،ريشتان راخيلي ازته نتراشيدصورتتان رافقط وقتي كه واقعا لازم است اصلاح كنيد.هميشه تيغ نووتيزبكارببريد.

رژيم غذايي
غذاهايي كه مي خوريدنقشي درايجادآكنه ندارند.متخصصين پوست درمورداهميت رژيم غذايي دردرمان اكنه عقايدمتفاوتي دارندامامسلم وقطعي است كه رعايت يك رژيم غذايي شديدوسخت هيچ تاثيري دربهبوداكنه شما نخواهدداشت.ازسوي ديگر،بعضي ازمردم دريافته اندكه بعضي ازغذاهاباعث بدترشدن آكنه درآن هامي شوند.دراين صورت،ازخوردن اين گونه غذاهابايداجتناب كرد.بخاطرداشته باشيدكه درقضاوت عجله نكنيد.اكنه به خودي خودفرازونشيب هاي زيادي داردوگاهي بدتروگاه بهترمي شود.داشتن يك رژيم غذايي متعادل حاوي كليه موادغذايي لازم براي رشد،بخصوص درسنين نوجواني وجواني ازاهميت زيادي برخورداراست.نورخورشيد:برنزه شدن پوست مي توانداكنه رامخفي كندولي فوايدان زودگذراست.ازسوي ديگرنورخورشيدموجب پيري زودرس پوست شده ومي تواندبه پيدايش سرطان درپوست منتهي شود،لذابايدازتماس زيادبانورخورشيد،استفاده ازچراغ هاي خورشيدي ،آفتاب سوختگي وبرنزه شدن زيادبرحذزباشيد.بهتراست ازيك ضدآفتاب مناسب براي پوست هاي آكنه اي استفاده كنيدacne.

فرآورده هاي آرايشي :
اگرازكرم پودرياكرم مرطوب كننده استفاده مي كنيدبه دنبال انهايي باشيدكه فاقدچربي (هستند(oil-free) وتنهابه اينكه پايه آبي(Water-Based)داشته باشند،اكتفانكنيد.فرآورده هايي راانتخاب كنيدكه غيرآكنه زاNon-Acnegenic))وغيركومدون زاNon-Comedogenic))باشند.هرشب موادآرايشي راباآب وصابون (واگرصابون هاپوسستان راخشك مي كنند،باشيرولوسيون مناسب پوست هاي آكنه اي )ازروي پوستتان پاك كنيد.يك لوسيون پوشاننده بارنگ ملايم (فرآورده هايي كه قرمزي،التهاب وجاي آكنه رامي پوشانند)مي تواندبه خوبي ودرنهايت سلامت ضايعات پوستتان راازنظرهامخفي نگه دارد.براي اين منظورپودرهاي مايه باپايه بدون روغن(oil-free)مناسب هستند.درموقع استفاده ازفيكساتورها،اسپري هاوژل هاي مو،صورتتان رابپوشانيد.درصورت پاشيده شدن اسپري ياژل موبرروي پوست صورت،ممكن است بدليل حساسيت به موادآرايشي اكنه بوجودآيد.

درمان
درمان آكنه يك فرآيندمداوم وطولاني است .تمام درمان هاي آكنه برپيشگيري ازبروزضايعات جديدمتكي هستند.ضايعات موجودبايدخودشان بهبوديابندواين بهبودي،زمان مي طلبد.تايك ماه پس ازشروع درمان مناسب وموثر،بيشتراز10درصدبهبودي درضايعات موردانتظارنمي باشدوكنترل كامل ضايعات تا6ماه مي تواندطول بكشد.اگرجوش هاپس از6تا8هفته بهترنشدند،شايدلازم باشدروش درمان شما تغييركند.روش درماني كه توسط متخصص پوست وموپيشنهادمي شود،بسته به نوع اكنه تفاوت خواهدداشت.بندرت،مصرف محصولات آرايشي وبهداشتي پوست وياداروهاي خوراكي،ضايعاتي شبيه آكنه ايجادمي كنند.همچنين آكنه مي تواندبدليل اختلالات هورموني دربدن نيزبوجودآيد.آگاه كردن پزشك ازنوع موادي كه به پوستتان مي ماليدويانوع داروهايي كه مصرف مي كنيدمي توانددرانتخاب روش صحيح درمان آكنه بسيارحائزاهميت باشد.تغييرات عادات ماهيانه درزنان نيزدرآكنه موثرندوبايدپزشك راازانهاآگاه كرد.

بسياري ازكرم هاولوسيون هاي ضدآكنه غيرنسخه اي موجوددربازاربه درمان مواردخفيف آكنه كمك مي كنند.بااين وجودبعضي ازاين فرآورده هادرصورت مصرف مداوم موجب خشكي پوست مي شوند.اگرازاينگونه محصولات استفاده مي كنيد،به دقت دستورالعمل ان رامطالعه وبراساس آن عمل كنيد.ممكن است متخصص پوست برايتان كرم هاي موضعي ولوسيون هايي ازقبيل "اسيدويتامين آ"و"بنزوئيل پراكسيد"راتجويزكندتامنافذبسته شده رابازكنندوتعدادباكتري هاي روي پوست راكاهش دهند.اين داروهاممكن است موجب خشكي وپوسته پوسته شدن پوستتان شوند.متخصص پوست روش صحيح كاربرداين فرآورده هاونيزچگونگي مقابله باعوارض جانبي آنهارابه شماتوضيح خواهدداد.

همچنين آنتي بيوتيك هايي هم موجودهستندكه به صورت موضعي برروي پوست بكاربرده مي شوند.ازاين داروهابراي درمان مواردي ازآكنه كه چندان حادنيستنداستفاده مي شود.زماني كه آكنه به صورت توده هاي قرمزوملتهب خودرانشان مي دهد،ممكن است متخصصين پوست باتزريق مستقيم بعضي داروهادرداخل ضايعه،به بهبودآن كمك كنند.پزشك شماممكن است تصميم به تخليه جوش هاويادانه هاي سرسياه وسرسفيدبگيرد،ولي هيچوقت خودتان اقدام به فشردن،كندن ياتخليه محتويات جوش نكنيد.زيراممكن است به تشديدتورم والتهاب وبه جاي گذاشتن جوشگاه منجرشود.

آنتي بيوتيك هاي خوراكي ازقبيل داكسي سيكلين،تتراسيكلين يااريترومايسين اغلب درمواردمتوسط ياشديدآكنه وبه خصوص وقتي تعدادزيادي جوش برروي پشت وقفسه سينه وجوددارد.تجويزمي شوند.اين انتي بيوتيك هاتعدادباكتري هاي موجوددرفوليكول راكاهش داده وممكن است مستقيماموجب كاهش قرمزي جوش نيزبشوند.درزمان مصرف انتي بيوتيك هاي خوراكي،بعضي زنان ممكن است دچارعفونت هاي قارچي دستگاه تناسلي شوند.دراين صورت ضمن قطع مصرف انتي بيوتيك ،بايدبه پزشك خودمراجعه كنندتاعفونت قارچي رادرمان كند.توجه داشته باشيدكه آنتي بيوتيك هاي خوراكي براي درمان آكنه بايدمدت طولاني مصرف شوند.

مصرف طولاني اين داروهااگرباتجويزوتحت نظرمتخصص پوست باشد،عوارض اين داروهااگرباتجويزوتحت نظرمتخصص پوست باشد،عوارض جانبي مهمي نخواهدداشت وترس بيجاازعوارض اين داروهاباعث اختلال دررونددرمان خواهدشد.زناني كه قرص هاي ضدبارداري خوراكي به طوراختصاصي براي درمان آكنه بكاربرده مي شوند.يك نكته مهم كه بايددرنظرگرفته شوداين است كه آنتي بيوتيك هاي خوراكي ممكن است موجب كاهش تاثيروكارآيي قرص هاي جلوگيري ازبارداري بشوند.اين عارضه اگرچه شايع نيست ولي احتمال آن وجودداردوبخصوص اگرتغييردرعادت ماهيانه ايجادشود،حتمابايدبه پزشك مراجعه كرد.مانندسايرداروها،درصورت حاملگي ياشيردهي حتمادرموردمصرف وعدم مصرف آنتي بيوتيك هاباپزشك خودمشورت كنيد.درمواردآكنه شديدممكن است داروهاي ديگري هم به صورت خوراكي تجويز شوند،يكي ازآنهاهورمون هاي جنس مونث وياداروهايي هستندكه سبب كاهش اثرات هورمون هاي مردانه مي شوند.

يك داروي خوراكي ديگركه براي آكنه بسيارمقاوم تجويزمي شود،ايزوترتينوئين(بانام تجاري آكوتان)است.بيماراني كه اين دارورامصرف مي كنندبايدكاملابه عوارض جانبي آن آگاه باشند.معاينات پزشكي وبررسي هاي ازمايشگاهي مكرربراي پيگيري سيردرمان وجلوگيري ازعوارض ناخواسته درحين مصرف اين داروهاضروري است.جلوگيري ازحاملگي الزامي استفزيرامصرف اين دارودرزمان بارداري آثارغيرقابل جبراني برروي جنين خواهدداشت.نكته مهم درمورداين دارو،كامل كردن دوره درمان است زيرادرغيراين صورت احتمال عودآكنه به دنبال قطع داروزيادمي باشد.

درمان جوشگاه هاي اكنه
متخصصين پوست براي درمان جوشگاه هاي آكنه ازروش هاي مختلفي استفاده مي نمايند.به عنوان نمونه مي توان ازليزر،تراشيدن پوست ولايه برداري(پيلينگ شيميايي)براي صاف كردن جوشگاه هاي فرورفته نام برد.باتزريق كلاژن ياچربي نيزمي توان جوشگاه راصاف نمود.بااستفاده مناسب ازمجموعه اين روشها مي توان به طورقابل ملاحظه اي جوشگاه راترميم نمود.

لزوم مراقبت دقيق ومرتب ازپوست
صرفنظرازدرمان اختصاصي كه پزشكتان براي شما تجويزمي كند،به خاطرداشته باشيدكه شمابايستي مراقبت ازپوستتان رامادامي كه دوره اكنه خاتمه نيافته ،ادامه دهيد.هيچ درمان سريع يادايمي براي آكنه وجودنداردولي اين بيماري قابل كنترل است ودرمان مناسب ازبرجاي ماندن جوشگاه هاي بدشكل برروي پوست مي شود.

آكنه چگونه ايجادمي گردد ؟
پوست طبيعي داراي منافذريزي مي باشدكه منافذريشه مو-غده چربي ويافوليكول ناميده مي گردد.اينهاهمان منافذي مي باشندكه موهاازآنهاخارج مي گردند.درانتهاي اين منافذغددچربي SEBUMقراردارندكه باترشح موادروغني وچرب موجب نرم شدن،لطيف گشتن ومرطوب شدن پوست شمامي گردند.سلولهاي سطحي پوست نيزهمانطوركه مي دانيدبطورمرتب درحال ريزش وجايگزيني توسط سلولهاي جديدمي باشند.درروي پوست انسان باكتري بي هوازي وبي PROPIONIBACTERUMخطري بنام propicnobacterium Acnesبطورطبيعي زندگي مي كند.حال ببينيم چگونه شرايط فوق ازحالت طبيعي خارج گشته وآكنه ايجادمي گردد.درايجادآكنه 3عامل سلولهاي مرده پوست،غددچربي وباكتريهاي سطح پوست نقش كليدي خواهندداشت :

1- افزايش ترشح غددچربي:دردوران بلوغ ترشح هورمون تستوسترون (TESTOSTERONE)ياهمان هورمون مردانه افزايش مي يابد.تستوسترون هم دربدن مردان وهم دربدن زنان موجودمي باشداماميزان آن دربدن مردان 4برابرزنان مي باشد.هنگامي كه ترشح تستوسترون افزايش مي يابد،تستوسترون توسط پوست به دي هيدروتستوسترون مبدل گشته وسبب تحريك غددچربي مي گردند.بنابراين حجم وميزان ترشح غددچربي افزايش مي يابد.
2-عدم ريزش طبيعي سلولهاي مرده سطح پوست:برخي اوقات ريزش سلولهاي مرده پوست ازحال طبيعي خارج مي گردد.ريزش نامناسب سبب مي گردددكه سلولهاي مرده پوست به يكديگرچسبيده وبروي هم انباشته گردند.
3-افزايش سرعت تكثيرسلولهاي پوست :برخي اوقات سرعت تكثيرسلولهاي پوست ازحالت طبيعي خارج گشته وباسرعت بيشتري تكثيرمي يابند(5برابرحالت طبيعي).
4-هنگامي كه سلولهاي مرده پوست بموقع نمي ريزندوياسرعت تكثيرشان افزايش مي يابد،سبب انسدادروزنه هاي فوليكول مي گردند.بنابراين ترشحات مترشحه ازغددچربي نمي توانندمانندقبل بسهولت ازكانال فوليكول جريان يافته وبه سطح پوست بريزند.ازطريقي هنگامي كه ترشحات غددچربي ازميزان طبيعي خودافزايش مي يابددوعامل فوق دست بدست هم داده وسبب احتباس وتجمع موادچرب(SEBUM)درپشت محل انسدادميگردند.تجمع ترشحات چربي به همراه سلولهاي مرده پوست به زيرروزنه هايي مسدوديك محيط ايده آل براي رشدوتكثيرباكتريهاي بي هوازي پوست فراهم مي آورند.بنابراين جوش هاي موسوم به آكنه تجمع باكتريها،سلولهاي مرده پوست وچربي مي باشند.هرگاه محتويات جمع شده دراين كانالهاي مسدودبه داخل پوست اطراف نفوذكنديك واكنش التهابي روي مي دهد.تجزيه سبوم به اسيدهاي چرب وترشح آنزيم توسط باكتريهانيزمسبب التهاب مي باشند.التهاب جوشهابه علت هجوم گلبولهاي سفيدبه سمت جوشهامي باشدكه براي ازميان بردن عامل متجاوزوازميان بردن آنهاصورت مي پذيرد.

نكته :
همانطوركه هورمون تستوسترون ايجادآكنه مي كند،استروژن يا همان هورمون زنانه درخشك كردن وكاهش ترشحات غددچربي موثربوده ومي تواندسبب درمان آكنه گردد.اگرخوداسترس عامل اين تشديدنباشد،حداقل اين است كه افراد مضطرب معمولابيش ازحدصورت خودرادستكاري مي كنندواين امرخودباعث تشديدبيماري مي شود.ازديگرعوامل موثر،لوازم آرايشي،اختلال غدددرون ريز،تعريق زياد،برخي داروهامانندكورتيزول،هورمونهاي مردانه،قرص هاي ضدبارداري،ليتيوم وباريبتورات هارامي توان نام برد.خلاصه اينكه شايدبتوان گفت كه قسمت خيلي هااين طورمقررشده كه درسنين نوجواني گرفتاراين معضل پوستي شوند(منظورم نقش ژنتيك است).
چند روش براي خلاص شدن ازشرآكنه
اگرپوستتان چرب است روزي 1باربه آرامي پوست خودراباصابون غيرمعطر(ترجيحاًصابونهاي آنتي باكتريال)بشوئيد.به اين ترتيب صورت خودراازكف بپوشانيدوماساژدهيدتاصابون درمنافذپوست نفوذكندوچربي هاي تجمع يافته وآلودگي هاراازبين ببرد.پوست خودراماساژدهيد.ماساژباعث تخليه چربي پوست مي شودوازتجمع ان جلوگيري مي كند.علاوه براين ماساژجريان خون پوست رابهبودمي بخشد.بعدازماساژصورت خودراباآب گرم بشوييد.تاچربي ان گرفته شودوبعدبلافاصله مقداري آب سردبه پوست خودبپاشيدتامنافذآن بسته شود.پس ازاين كارپنبه اي رابه گلاب ياآبليموكه اثرقابض دارندوبمالدوبه جوش بماليد اين كارباعث افزايش گردش خون مي شوند.اگرپوستتان خيلي چرب است هفته اي يك بارازماساژ باسركه سيب استفاده كنيدتاچربي پوست كاهش يابد.براي اين كارسركه سيب راباهمان مقدارآب مخلوط كنيدوروي پوست خودبماليدوماساژدهيدوبعدازچنددقيقه پوستتان رابشوئيد.آسودگي رواني داشته باشيد.خواب خوب ومرتب داشته باشيد،به ميزان لازم استراحت كنيدوازعصبانيت بپرهيزيد.

ازماليدن ياتركاندن جوش هاوآكنه هاخودداري كنيد.جوش هاي چركي رانبايدبافشارخالي كرد.براي خالي كردن آنهادستگاه هاي مكنده اي وجودداردكه جوش هارادرشرايط كاملاًاستريل تخليه مي كند.موهايتان راحداقل دوباردرهفته باشامپوبشوئيد.اجازه ندهيدكه موهايتان روي صورت بيايد.حتي درشب وبه هنگام خواب موي كثيف وچرب باslide imageعث پخش چربي وباكتري هامي شود.تعريق در15درصدافرادباعث تشديدآكنه مي شود.پس ازكاركردن درهواي گرم ومرطوب وپختن غذاوورزش،عرقتان رابشوئيدودراسرع وقت چربي راازبدن وصورتتان پاك كنيد.براي آرايش كردن ازموادآرايشي روغني وچرب استفاده نكنيد.

زيرااين موادمي توانندفوليكول هاي مورامسدودكنندوباعث ايجادوياتشديدآكنه شوند.خصوصاًافرادي كه پوست چربي دارندبايدازكرم هاي مرطوب كننده وحتي ضدآفتابي استفاده كنندكه فاقدچربي باشد.آرايش راروزي 2ازصورت خودباآب وشيرپاكن هاي فاقدچربي وسازگارباپوست پاك كنيد.قبل ازاستفاده ازمارك جديدلوازم حتماًآن راروي بازوي خودتست كنيدتامطمئن شويدكه پوستتان به آن حساسيت ندارد.اشعه ماورائبنفش خورشيد،باعث بهبودضايعات مي شودامادر10درصدافرادباعث تشديدعلائم مي شود.درزمان قاعدگي حساسيت غددچربي دختران نسبت به هورمون هاي جنسي مردانه افزايش مي يابدواين باعث افزايش چربي پوست درآنهامي شود.براي جلوگيري ازبروزياتشديدآكنه دراين زمان بايدپوست خودراباصابون بشوئيدوپس ازشستشوپوستتان راباپنبه آغشته به محلول هاي الكلي موجوددربازاركه حاوي آنتي بيوتيك هستندپاك كنيد.حوله صورتتان راهرروزعوض كنيدوهميشه ازحوله تميزوخشك استفاده كنيدزيراباكتري هااين توانائي رادارندكه به سرعت درحوله هاي مرطوب رشدكنيد.ازورزش وپياده روي غفلت نكنيد.اگرهرروزصبح 3كيلومترپياده روي كنيدوبعدازآن دوش بگيريدمتوجه مي شويدكه پس ازمدت كوتاهي بسياري ازجوش هابرطرف شده وپوستتان بسيارشاداب ترمي شود.

حرف آخرآكنه رانبايديك عارضه جزئي وكم اهميت تلقي كنيدزيرامي تواندفشارهاي عصبي فراوان رابراي فردايجادكند.حتي ملايم ترين انواع اكنه دست كم يك سال باقي مي ماند.مدت بيماري دربرخي افرادبه 15سال وحتي تاآخرعمرنيزرسيده است.درصورت طولاني شدن مدت آكنه فرداعتمادبه نفس خوراازدست مي دهدوتصوربدي ازظاهرخودپيدامي كند.درمان دراغلب مواردموثراست امانيازبه حوصله وصرف وقت فراوان دارد.دربسياري ازافرادبيماري پس ازدوران بلوغ ونوجواني خودبخودبرطرف مي شود.آكنه اغلب به صورت نقاط سرسياه ،نقاط سرسفيدوجوش هاي چركي بروزمي كند.ازماليدن ياتركاندن جوش هاوآكنه هاخودداري كنيد.جوش هاي چركي رانبايدبافشارخالي كرد.براي خالي كردن آنهادستگاه هاي مكنده اي وجودداردكه جوش هارادرشرايط كاملاًاستريل تخليه مي كند.آكنه بك اختلال ناشي ازعملكردهورمون هاوديگرموادبرروي غددچربي پوست وفوليكول موهااست.اين فاكتورهامنجربه بسته شدن منافذوظهورضايعاتي است كه عموماًجوش ناميده مي شوند.ضايعات آكنه روي صورت،گردن،كمر،قفسه سينه وشانه هاايجادمي شود.

گرچه آكنه معمولاًمشكل جدي براي سلامت محسوب نمي شود.گرچه اكنه معمولاًمشكل جدي براي سلامت محسوب نمي شودمي تواندعامل ناراحتي احساسي باشد.آكنه شديدممكن است بصورت جاي جوش دائمي باقي بماند.علت اصلي آكنه ناشناخته است اماپزشكان معتقدندفاكتورهاي متعددي درايجادآن دخالت دارند.يكي ازفاكتورهاي مهم افزايش هورمون هاي آندروژن(هورمون هاي جنسي مردانه)هستند.اين هورمون هادرطي دوران بلوغ دردخترهاوپسرها افزايش مي يابدوباعث مي شوندغددچربي بزرگ شده سبوم ياچربي بيشتري توليدكنند.تغييرات هورموني مربوط به بارداري يابه شروع مصرف ياقطع داروهاي پيشگيري ازآن مي توانندباعث آكنه شوند.
فاكتورديگرژنتیک است.

درمان آكنه اغلب توسط متخصصان پوست صورت مي گيرد.اين پزشكان همه انواع آكنه بويژه مواردشديدرادرمان مي كنند.هدف درمان رفع جوش هاي موجود،توقف تشكيل لزيون هاي جديد،جلوگيري ازبه جاي ماندن جاي جوش يااسكاروبه حداقل رسانيدن استرس رواني ناشي ازاين بيماري است.درحال حاضرليزرروش درماني موثروبي خطربراي رفع جوش هاي آكنه صورت محسوب مي شودشستشوي مرتب موضروري است .اگرموچربي داريدبهتراست آن رادرهرروزبشوئيد.ازدست زدن وكندن جوش هاجداخودداري كنيدفشاردادن ياكندن آنهامنجربه ايجادجاي جوش يااسكارمي شود.درمان ضايعات پوستي ناشي ازنورآفتاب ياآكنه به راحتي توسط تكنولوژي ليزرامكان پذيراست.تكنولوژي ليزربه عنوان راهكاري موثرجهت بهبودهرگونه آسيب پوستي ازقبيل خراش،جاي جوش ،چروكيدگي ولكه هاي ناشي ازافزايش سن وآفتاب معرفي شده است.


اضافه وزن و افزایش خطر ابتلا و مرگ و میر کرونا (قسمت دوم)

دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

سندرم تخمدان پلی کیستیک ـ قسمت اول

[ 1390-08-01 ]دکتر صدیقه آذری [ متخصص زنان و زایمان ]

عوامل شغلی ایجاد کننده کم شنوایی

[ 1394-11-18 ]دکتر سعید ملایری [ شنوایی شناسی ]

پیاده روی ، اكسیر جوانی - 1

[ 1389-07-08 ]دکتر علی اعتمادی بروجنی [ طب سوزنی ]

پاسخ به سئوالات شایع درمورد پرفشاری خون

[ 1392-02-16 ]دکتر مهراد فخرالدینی [ متخصص قلب و عروق ]

باروری به روش آزمایشگاهی

[ 1396-11-09 ]دکتر ندا مقتدری اصفهانی [ متخصص زنان و زایمان ]

می خواهم روانکاوی بشوم

[ 1397-02-26 ]دکتر مطهره میردامادی [ متخصص اعصاب و روان ]

کاربرد لیزر درمانی کم توان در شاخه های مختلف پزشکی

[ 1393-03-29 ]دکتر علیرضا مقتدری [ فلوشیپ اینترونشنال درد ]

آشنایی با طب فیزیکی و توانبخشی2

[ 1392-01-29 ]دکتر علیرضا مقتدری [ فلوشیپ اینترونشنال درد ]

واژینیسموس یا مقاربت دردناک چیست ؟

[ 1395-04-30 ]دکتر سمیرامیس هوشیار [ متخصص زنان و زایمان ]

نخ چربی سوز

[ 1399-08-03 ]دکتر پرستو خسروانی [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

مس در بدن

[ 1399-08-03 ]شهزاد محمدیان [ کارشناس ارشد تغذیه ]

اضافه وزن و افزایش خطر ابتلا و مرگ و میر کرونا (قسمت دوم)

[ 1399-08-03 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

سابسیژن چیست و چگونه انجام می‌شود؟

[ 1399-08-03 ]دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

آیا پلکسر بینی روش مؤثری است؟

[ 1399-08-02 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

ورزشهای مفید برای مشکل شانه یخ زده یا منجمد

[ 1399-08-02 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

تزریق ژل اطراف چشم چگونه است؟

[ 1399-08-01 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

مراقبت های سه ماهه اول بارداری

[ 1399-08-01 ]دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

آنچه باید درمورد لکنت بدانیم

[ 1399-08-01 ]لیلا رستم شیرازی [ آسیب شناسی گفتار و زبان ]

درمان ترکیبی منافذ باز پوست

[ 1399-07-30 ]دکتر پرستو خسروانی [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

کولین چیست؟

[ 1399-07-29 ]شهزاد محمدیان [ کارشناس ارشد تغذیه ]

مزوتراپی غبغب

[ 1399-07-29 ]دکتر پرستو خسروانی [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

انگشت ماشه ای و درمان آن با ورزش

[ 1399-07-29 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

تزریق ژل در لب

[ 1399-07-28 ]دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

راه های رفع و از بین بردن غبغب

[ 1399-07-27 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

اختلال تکاملی زبان از کودکی تا بزرگسالی

[ 1399-07-27 ]لیلا رستم شیرازی [ آسیب شناسی گفتار و زبان ]

ملاتونین قسمت دوم

[ 1399-07-27 ]شهزاد محمدیان [ کارشناس ارشد تغذیه ]

اضافه وزن و افزایش خطر ابتلا و مرگ و میر کرونا (قسمت اول)

[ 1399-07-26 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

از اختلال تکاملی زبان چه می دانید؟

[ 1399-07-26 ]لیلا رستم شیرازی [ آسیب شناسی گفتار و زبان ]

سوالات متداول لیزر موهای زائد

[ 1399-07-25 ]دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

روشهای لابیاپلاستی

[ 1399-07-24 ]دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

تزریق ژل برای فرم دهی بینی بدون جراحی

[ 1399-07-24 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]
دکتر علیرضا واعظ شوشتری - متخصص پوست ، مو و زیبایی
دکتر علیرضا واعظ شوشتری

متخصص پوست ، مو و زیبایی


www.drvaez.ir
دکتر رامین مدرسی - پوست ، مو و زیبایی
دکتر رامین مدرسی

پوست ، مو و زیبایی


www.doctormodaresi.ir
دکتر لادن ناظمی - پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی
دکتر لادن ناظمی

پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی


www.doctornazemi.ir
دکتر مهدی مؤیدفر - فوق تخصص جراحی زانو
دکتر مهدی مؤیدفر

فوق تخصص جراحی زانو


www.drmoayedfar.com
دکتر پیمان صالحی - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری
دکتر پیمان صالحی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری


www.drsalehi.ir
لیلا رستم شیرازی - آسیب شناسی گفتار و زبان
لیلا رستم شیرازی

آسیب شناسی گفتار و زبان


www.goftardarmani.ir
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی
دکتر منصوره پژمان منش

متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی


www.dr-pejmanmanesh.ir
دکتر امیر منصور شیرانی - متخصص بیماریهای دهان و دندان
دکتر امیر منصور شیرانی

متخصص بیماریهای دهان و دندان


www.doctorshirani.ir
دکتر عنایت الله ایزدی - متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر عنایت الله ایزدی

متخصص کلیه و مجاری ادراری


www.izadidr.ir
دکتر پرستو خسروانی - متخصص پوست ، مو و زیبایی
دکتر پرستو خسروانی

متخصص پوست ، مو و زیبایی


www.drkhosravani.ir
شهزاد محمدیان - کارشناس ارشد تغذیه
شهزاد محمدیان

کارشناس ارشد تغذیه


www.armitaclinic.ir
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو
دکتر مریم ملکی

متخصص پوست و مو


www.doctormaleki.com
دکتر نرگس علیان - متخصص زنان و زایمان
دکتر نرگس علیان

متخصص زنان و زایمان


www.dralian.ir
گروه نرم افزاری پزشک آنلاین | مجری پروژه های مبتنی بر وب در حوزه سلامت و بهداشت