دکتر کامبیز بهشید - پوست و مو

ادامه ی مبحث بیماری هیرسوتیسم

دکتر کامبیز بهشید [ پوست و مو ]آدرس وب سایت : www.drbehshid.ir
آدرس مطب : اصفهان دروازه شیراز ابتدای چهارباغ بالا نبش کوچه شهید مختاری ساختمان جم طبقه دوم تلفن مطب : 36630353 - 031

ﺗﻮﻣﻮﺭﻫﺎی ﺗﺨﻤﺪﺍﻥ ﻳﺎ ﻏﺪﺩ ﻓﻮﻕﻛﻠﻴﻮی ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺟﺮﺍحی ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩ . ﺍﻧﺘﺨﺎﺏﻫﺎی ﺩﺭﻣﺎنی ﺑﺮﺍی ﺣﺬﻑ ﻣﻮﻫﺎی ﺯﺍﻳﺪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺮﺍﺷﻴﺪﻥ ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﭼﻴﻦ ، ﺳﻔﻴﺪ ﻛﺮﺩﻥ↩️ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﭼﻴﻦ ﻣیﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻭﺯ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻳﺎ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺟﺎی ﻣﻮی ﺯﺍﻳﺪ ﺷﻮﺩ . ﺭﻭﺵ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻟﻴﺰ ﻣﻮﻫﺎی ﺯﺍﻳﺪ ﺭﺍ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﺩﺍﻳمی ﺣﺬﻑ می ﻛﻨﺪ . لیزر روشی جدید و قطعی در صورت اجرای صحیح و پیگیری منظم بیمار

ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ
ﻫﻴﭻ ﺩﺍﺭﻭیی ﻛﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎً ﺑﺮﺍی ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻫﻴﺮﺳﻮﺗﻴﺴﻢ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺷﺎﻳﻊﺗﺮﻳﻦ ﺩﺍﺭﻭی ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍی ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻫﻴﺮﺳﻮﺗﻴﺴﻢ ﻳک ﺩﻳﻮﺭﺗﻴک ‏( ﺍﺩﺭﺍﺭﺁﻭﺭ ‏) ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺿﺪ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥﻫﺎی ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﺩ . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ میﺭﺳﺪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺭﻭ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﺩﺍﺭﻭ ﺩﺭ ﻛﻢﻛﺮﺩﻥ ﺭﺷﺪ ﻣﻮ ﺑﺎﺷﺪ . ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎیی ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍی ﻫﻴﺮﺳﻮﺗﻴﺴﻢ ﻧﺎشی ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺁﻧﺪﺭﻭﮊﻥﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﺩﮔﺰﺍﻣﺘﺎﺯﻭﻥ ، ﺩﺍﺭﻭﻫﺎی ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ، ﻟﻮﭘﺮﻭﻻﻳﺪ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎی ﺿﺪ ﺁﻧﺪﺭﻭﮊﻥ . ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺭﺷﺪ ﻣﻮی ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻤک ﻛﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻮﻳی ﻛﻪ ﻗﺒﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮی ﻧﻤیﻛﻨﺪ .

ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎی ﺍﺿﺎﻓﻪﺗﺮی ﺑﺮﺍی ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭی ﺯﻣﻴﻨﻪﺍی ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﻮﻧﺪ .
ﺍﮔﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺗﺮﺍﺷﻴﺪﻥ ﺗﺤﺮﻳک ﺷﻮﺩ، ﺍﺯ ﻛﺮﻡ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﻮﺭﺗﻴﺰﻭﻥ %1 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ .
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻳﺎ ﻛﺮﻡﻫﺎی ﻣﻮﺑﺮ ﺍﻏﻠﺐ ﺗﻮﺻﻴﻪ می ﺷﻮﺩ . ﻣﻮﺑﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻴﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳک ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪ .

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری :
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺤﺪﻭﺩﻳتی ﺑﺮﺍی ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ .

ﺭﮊﻳﻢ ﻏﺬﺍیی :
ﺭﮊﻳﻢ ﺧﺎﺻی ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤیﺷﻮﺩ .
ﺍﮔﺮ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻭﺯﻥ ﺩﺍﺭﻳﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻮﺻﻴﻪ میﺷﻮﺩ ﺭﮊﻳﻢ ﻻﻏﺮی ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .

ﺩﺭﭼﻪ ﺷﺮﺍﻳﻄی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷک ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮﺩ :
ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻳﺎ ﻳﻜی ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺗﺎﻥ ﻋﻼﻳﻢ ﻫﻴﺮﺳﻮﺗﻴﺴﻢ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻳﺪ .
ﺍﮔﺮ ﺩﭼﺎﺭ ﻋﻼﻳﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺷﺪﻩﺍﻳﺪ . ﺩﺍﺭﻭﻫﺎی ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺟﺎﻧﺒی ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﺍﮔﺮ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮﻳﺪ، ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀی ﺍﺯ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎی ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻫﻴﺮﺳﻮﺗﻴﺴﻢ ﻗﻄﻊ گردد.
بخش اول هیتروتیسم


درباره این موضوع مطالب دیگر را هم مطالعه نمایید

علت پرمویی زنان چیست؟

کلینیک پوست صدف[ پوست ، مو و زیبایی ]تاریخ انتشار : 1399-11-30تاریخ بروز رسانی : 1400-06-27

هیرسوتیسم چیست؟

دکتر لادن ناظمی[ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]تاریخ انتشار : 1396-12-19تاریخ بروز رسانی : 1399-10-13

پارگی تاندون شانه چیست و چگونه میتوان از آن جلوگیری کرد؟

دکتر سلمان فلاح [ متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ]

نحوه استفاده از کرم تریامسینولون استوتاید

دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

جوانسازی ناحیه تناسلی بانوان

دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

پرسش های متداول لیزر فرکشنال

دکتر کاوه کریمی راد [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

تخم مرغ چند عدد در هفته مجاز است ؟

پروانه کاظمی [ کارشناس ارشد تغذیه ]

فریز کردن چربی چیست؟

شهزاد محمدیان [ متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا ]

رژیم غذایی بعد از جراحی روده بزرگ

پروانه کاظمی [ کارشناس ارشد تغذیه ]

خال سباسه جاداسون

دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

آنچه پوست شما درباره وضعیت سلامت تان می گوید

دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

نرمش های مفید در سرگیجه

دکتر سید سلمان فاطمی [ متخصص داخلی مغز و اعصاب ]

میکروپیگمنتیشن چطور انجام می‌شود؟

[ 1400-06-09 ]دکتر مینا رضایی [ کوچینگ سلامت ]

آیا استفاده از امواج فرکانس رادیویی دردناک است؟

[ 1400-06-09 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

مزایای اوزون تراپی برای مو و پوست سر

[ 1400-06-09 ]دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

آیا می‌توان در دوران جنینی سندروم داون را تشخیص داد؟

[ 1400-06-08 ]دکتر محمد اعظمی [ متخصص رادیولوژِی ]

مراحل کانتورینگ صورت

[ 1400-06-08 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

پس از بلفاروپلاستی پلک بالایی منتظر چه نتایجی باشیم؟

[ 1400-06-08 ]کلینیک پوست ارکیده [ پوست ، مو و زیبایی ]

مراقبت های ویژه و نکات قبل از انجام میکروبلیدینگ ابرو

[ 1400-06-08 ]دکتر مینا رضایی [ کوچینگ سلامت ]

لیزر موهای زائد آقایان

[ 1400-06-08 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

جراحی های زیبایی پستان شامل چه مواردی می شود؟

[ 1400-06-08 ]دکتر سید محمد رضا حکیمیان [ بورد جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان ]

مزایای استفاده از ارتوزهای اندام فوقانی

[ 1400-06-08 ]دکتر بیژن فروغ [ متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ]

برجسته‌سازی زاویه فک با تزریق فیلر

[ 1400-06-08 ]دکتر هما فاتحی [ پوست و مو ]

بلاک گانگلیون های ایمپار چگونه انجام می شود؟

[ 1400-06-08 ]دکتر حسین عدل خو [ فوق تخصص کنترل و درمان درد ]

اهمیت تزریق چربی در زیبایی

[ 1400-06-08 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

نحوه انجام مزوتراپی چگونه است؟

[ 1400-06-08 ]دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

موارد قابل تشخیص در سونوگرافی تیروئید

[ 1400-06-08 ]دکتر جواد فرخی [ متخصص رادیولوژی و سونوگرافی ]

افزایش کلاژن پوست با اکسنت

[ 1400-06-08 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

کفش طبی چه مزایای درمانی دارد؟

[ 1400-06-08 ]دکتر سلمان فلاح [ متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ]

تعداد جلسات و مدت زمان کاشت مو

[ 1400-06-07 ]دکتر محسن سلیمانی [ پوست و مو ]

جراحی بسته‌ی زانو برای چه افرادی انجام می‌شود؟

[ 1400-06-07 ]دکتر مهدی مؤیدفر [ فوق تخصص جراحی زانو ]

بررسی منیسک های زانو با سونوگرافی

[ 1400-06-07 ]دکتر غلامرضا سیف [ متخصص رادیولوژی و سونوگرافی ]

لیزر عروق خونی صورت

[ 1400-06-07 ]کلینیک پوست ارکیده [ پوست ، مو و زیبایی ]

میکروبلیدینگ ابرو چیست؟

[ 1400-06-07 ]دکتر مینا رضایی [ کوچینگ سلامت ]
دکتر علیرضا واعظ شوشتری - متخصص پوست ، مو و زیبایی
دکتر علیرضا واعظ شوشتری

متخصص پوست ، مو و زیبایی


www.drvaez.ir
دکتر محمد اعظمی - متخصص رادیولوژِی
دکتر محمد اعظمی

متخصص رادیولوژِی


www.radiologymarkazi.ir
دکتر رامین مدرسی - پوست ، مو و زیبایی
دکتر رامین مدرسی

پوست ، مو و زیبایی


www.doctormodaresi.ir
دکتر غلامرضا سیف - متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
دکتر غلامرضا سیف

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی


www.drseif-radiology.ir
دکتر سلمان فلاح - متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
دکتر سلمان فلاح

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی


www.drsalmanfallah.ir
دکتر لادن ناظمی - پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی
دکتر لادن ناظمی

پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی


www.doctornazemi.ir
دکتر پیمان صالحی - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری
دکتر پیمان صالحی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری


www.drsalehi.ir
دکتر مهدی مؤیدفر - فوق تخصص جراحی زانو
دکتر مهدی مؤیدفر

فوق تخصص جراحی زانو


www.drmoayedfar.com
دکتر سید محمد رضا حکیمیان - بورد جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان
دکتر سید محمد رضا حکیمیان

بورد جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان


www.drhakimian.com
دکتر جواد فرخی - متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
دکتر جواد فرخی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی


www.doctorfarokhi.ir
دکتر بهرام اشراقی - فلوشیپ پلاستیک و ترمیمی چشم
دکتر بهرام اشراقی

فلوشیپ پلاستیک و ترمیمی چشم


www.dreshraghi.ir
دکتر احمد شکرچی زاده - متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات
دکتر احمد شکرچی زاده

متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات


www.drshekarchizadeh.ir
دکتر عنایت الله ایزدی - متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر عنایت الله ایزدی

متخصص کلیه و مجاری ادراری


www.izadidr.ir
گروه نرم افزاری پزشک آنلاین | مجری پروژه های مبتنی بر وب در حوزه سلامت و بهداشت