دکتر اکرم صالحی - طب سنتی

سرطان دهانه رحم

دکتر اکرم صالحی [ طب سنتی ]آدرس وب سایت : www.drakramsalehi.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خيابان بزرگمهر ، ابتدای هشت بهشت غربی ، كوی شهيد شمندی ، مجتمع غدير ، طبقه زيرزمين تلفن مطب : 32664342 - 031

سرطان دهانه رحم چیست ؟ علائم ، تشخیص و درمان آن
سرطان دهانه رحم هنگامی رخ میدهد که سلولهای غیر طبیعی شکل میگیرند و در گردن رحم، قسمت پایین رحم گسترش مییابند. هرساله بیش از ۱۲۰۰۰ مورد جدید از این بیماری در ایالات متحده آمریکا تشخیص داده میشود. یک واقعیت منحصر به فرد در مورد سرطان دهانه رحم این است که اکثر موارد توسط یک نوع ویروس ایجاد میشوند. سرطان دهانه رحم هنگامی که به موقع تشخیص داده شود، قابل درمان است.

سرطان دهانه رحم

علائم سرطان دهانه رحم
علائم سرطان دهانه رحم
هنگامی که در ابتدا سلولهای گردن رحم غیر طبیعی میشوند، به ندرتنشانه هشدار دهندهایبروز میکند. همان طور که سرطان پیشرفت میکند ، علائمی همچون : ترشحات غیر معمول واژن ، خونریزی واژینال بین دوره های قاعدگی ، خونریزی پس از یائسگی ، خونریزی و یا درد در هنگام رابطه جنسی، بروز میکنند.
دلیل اصلی سرطان دهانه رحم
دلیل اصلی سرطان دهانه رحم
ویروس پاپیلومای انسانی (HPV)گروه بزرگی از ویروسهااست. حدود ۴۰ نوع از این ویروس میتوانند نواحی تناسلی را آلوده کنند، و برخی از آنها تهدید بزرگی برایسرطان گردن رحممحسوب میشوند. عفونتهای اندام تناسلی با HPV معمولاً خود به خود رفع میشوند. اگر یکی از اینعفونتها مزمنشود، میتواند موجب تغییراتی در سلولهای گردن رحم شود. و این تغییرات همان تغییراتی هستند که میتوانندبه سرطانمنتهی شوند. در سراسر جهان، بیش از ۹۰ درصد از سرطانهای گردن رحم ناشی ازعفونت HPVهستند.
علائم عفونت HPV
علائم عفونت HPV
عفونتهای HPV معمولاًهیچ نشانهایندارند و به خودی خود از بین میروند. برخی از انواع ویروس HPV ممکن است موجبزگیل تناسلیشوند، اما این گونهها مشابه گونههای مرتبط به سرطان گردن رحم نیستند. لازم به ذکر است که زگیلهای تناسلی حتی اگر درمان هم نشوند، بهسرطانتبدیل نخواهند شد. انواع خطرناک HPV سالها بدون ایجاد هیچ گونه نشانهای در بدن باقی میمانند.
افراد در معرض خطر ویروس HPV
چه افرادی در معرض خطر ویروس HPV هستند ؟
اکثر افرادی که رابطه جنسی مکرر دارند هم زنان و هم مردان در برخی ازمراحل زندگی خوددچار این ویروس میشوند. از آنجا که HPV نشانهای ندارد، میتواند عفونت را منتقل کند، حتی اگر سالها از زمانبرقراری رابطه جنسیبا فرد آلوده گذشته باشد. کاندوم میتواند خطر ابتلا به HPV را کمتر کند، اما به طور کامل فرد رادر برابر ویروسمحافظت نمیکند. HPV با سرطانهای فرج، واژن، آلت تناسلی، و مقعد و سرطان دهاندر هر دو جنسیتدر ارتباط است.
گونه‌های خطرناک HPV
چگونه HPV موجب سرطان دهانه رحم میشود ؟
اگر یکی از گونههای خطرناک HPV در بدن بماند، میتواند موجب شکل گیریسلولهای غیر طبیعی در گردن رحمشود. این تغییرات پیش سرطانی به این معنی نیستند که شما سرطان دهانه رحم دارید. اما با گذشت زمان، سلولهای غیر طبیعی میتوانند به سلولهای سرطانی تبدیل شوند. هنگامی که سرطان ظاهر میشود، در مناطقگردن رحم و اطراف آنگسترش مییابد.
زنان سیگاری
چه چیزهای دیگری موجب خطر می شوند ؟
میزان بالاتری از زنان اسپانیایی و آفریقایی-آمریکایی نسبت به زنان سفید پوست دچارسرطان گردن رحممیشوند. این خطر در زنان آلوده که سیگاری هستند، فرزند زیادی دارند، مدتی طولانی از قرص های پیشگیری از از بارداری استفاده میکنند و HIV مثبت و یا سیستم ایمنی ضعیف دارند، بالاتر میرود.
آزمایش پاپ اسمیر
تشخیص به موقع: آزمایش پاپ اسمیر
آزمایش پاپ اسمیر یکی از آزمایشات بسیار موفق درتشخیص به موقع سرطاناست. سوآپ دهانه رحم میتواند اغلب قبل از ظاهر شدن سرطان،سلولهای غیر طبیعیرا آشکار کند. در سن ۲۱ سالگی، زنان باید هرسه سال انجام یک آزمایش پاپ اسمیر را شروع کنند. از سن ۳۰ تا ۶۵، زنانی که هر دو آزمایشپاپ اسمیر و تست HPVرا انجام میدهند میتوانند بین آزمایشات خود پنج سال وقفه قرار دهند. اما در زنان در معرض خطر بالاتر ممکن است نیاز به انجام آزمایش با فاصله زمانی کمتر باشد، بنابراین بهترین کار این است که باپزشک خودمشورت کنید. اجتناب از انجام آزمایش، خطر ابتلا بهسرطان پیش رونده دهانه رحمرا افزایش میدهد. توجه داشته باشید: شماپس از دریافت واکسن HPVباز هم به آزمایش پاپ اسمیر نیاز دارید چرا که این واکسن از تمام سرطانهای دهانه رحم جلوگیری نمیکند.
 تست پاپ اسمیر غیر طبیعی
اگر تست پاپ اسمیر غیر طبیعی بود، چه کنیم ؟
اگر نتیجه آزمایش اختلالی جزئی را نشان میدهد، ممکن است بهآزمایش مجدد پاپ اسمیرنیاز داشته باشید. پزشک شما ممکن است برای بررسی بهتر هر گونه تغییر در بافت دهانه رحم و همچنیننمونه برداریبرای بررسی زیر میکروسکوپ، کولپوسکوپی که معاینهای با دستگاه بزرگنمایی روشنتر است را تجویز کند. اگر سلولهای غیر طبیعی پیش سرطانی باشند، میتوانند حذف شوند و یا از بین بروند. درمانهای مربوط به جلوگیری از پیشرفت سلولهای پیش سرطانیبه سرطان، بسیار موفق هستند.
 آزمایش DNA HPV
تشخیص به موقع:
آزمایش DNA HPVدر برخی موارد، پزشکان ممکن است دستور دهند علاوه بر تست پاپ اسمیر،آزمایش HPV DNAرا نیز انجام دهید. این آزمایش وجود شکلهای پرخطر HPV را بررسی میکند. این آزمایش میتواند در ترکیب با آزمایش پاپ اسمیر برای غربالگری سرطان گردن رحم درزنان بالاتر از ۳۰ سالمورد استفاده قرار گیرد. همچنین این آزمایش میتواند برای هر سنی بعد ازنتیجه غیر طبیعی تست پاپاسمیرتوصیه شود.
 بیوپسی
تشخیص سرطان دهانه رحم: بیوپسی
بیوپسی شاملبرداشتن بافت گردن رحمبرای بررسی در آزمایشگاه است. آسیب شناس (پاتولوژیست) نمونه بافت را به منظور شناسایی تغییرات غیر طبیعی، سلولهای پیش سرطانی و سلولهای سرطانی بررسی میکند. در اغلب موارد، نمونه برداری در مطب پزشک درطول کولپوسکوپیانجام میشود. بیوپسی مخروطی اجازه میدهد تا آسیب شناس سلولهای غیر طبیعی زیر سطح دهانه رحم را بررسی کند، اما این آزمایش ممکن استنیاز به بیهوشیداشته باشد.
مراحل سرطان دهانه رحم
مراحل سرطان دهانه رحم
مرحله ۰ سلولهای سرطانی که تنها درسطح گردن رحمیافت شدهاند را توصیف میکند. سرطان پیشرفتهتر به چهار مرحله تقسیم شده است.مرحله اول سرطان فراتر از دهانه رحم و رحم رشد کرده است، اما بهدیوارههای لگن و یا بخش پایینتر واژنگسترش نیافته است.مرحله دوم سرطان به بخش پایینتر واژن و یا دیوارههای لگن گسترش یافته است.مرحله سوم تومور به بخش پایینتر واژن گسترش یافته است و ممکن استجریان ادراررا مسدود کند. در این مرحله سلولهای سرطانی به غدد لنفاوی گسترش نیافتهاند.مرحله چهارم پیشرفتهترین مرحلهسرطان دهانه رحماست. سرطان به اندامهای نزدیک و یا دیگر بخشهای بدن گسترش یافته است.
جراحی
درمان: جراحی
اگر سرطان از مرحله دوم پیشرفت نکرده باشد، معمولاً برایحذف هر گونه بافتیکه ممکن است شامل سرطان باشد، جراحی توصیه میشود. گزینههای درمان جراحی از conization دهانه رحم برای هیسترکتومی ساده گرفته تا هیسترکتومی رادیکال متفاوت هستند.هیسترکتومی رادیکالشامل، حذف دهانه رحم و رحم و همچنینبرخی از بافتهای اطرافاست. جراح ممکن است لوله فالوپ، تخمدان و غدد لنفاوی نزدیک تومور را نیز حذف کند.
پرتو درمانی
درمان: پرتو درمانی
پرتو درمانی خارجی، ازانرژی بالا اشعه Xبرای کشتن سلولهای سرطانی در منطقه مورد نظر استفاده میکند. همچنین میتواند به تخریب سلولهای سرطانی باقی مانده بعد از عمل جراحی کمک کند. پرتو درمانی داخلی یا براکی تراپی، ازمواد رادیواکتیواستفاده میکند که وارد تومور میشوند. زنان مبتلا به سرطان دهانه رحم اغلب با ترکیبی از پرتودرمانی و شیمی درمانی درمان میشوند.عوارض جانبیمیتوانند شامل تعداد پایین سلول های خونی، احساس خستگی، ناراحتی معده، تهوع ، استفراغ، و اسهال باشند.
شیمی درمانی
درمان: شیمی درمانی
شیمی درمانی برای رسیدن به سرطان در هر جای بدن از دارو استفاده میکند. هنگامی کهسرطان دهانه رحمبه اندامهای دور گسترش مییابد، شیمی درمانی میتواند گزینه درمانی اصلی باشد. بسته به داروها و دوزهای خاص، عوارض جانبی ممکن است شامل خستگی، کبودی،ریزش مو، تهوع، استفراغ، و از دست دادن اشتها باشد.
مقابله با درمان سرطان
مقابله با درمان سرطان
درمانهای سرطان ممکن است شما را خسته و یا به غذاها بی میل کنند. اما دریافت کالری کافی برایحفظ وزن سالمحائز اهمیت است. با یک متخصص تغذیه برای گرفتن راهنمایی در مورد داشتنرژیم غذاییمناسب برای درمان سرطان مشورت کنید.فعال ماندننیز حائز اهمیت است. ورزشهای سبک نیز میتوانند انرژی شما را افزایش دهند در عین حال تهوع واسترسرا کاهش دهند. برای فهمیدن اینکه کدامفعالیتهای بدنیبرای شما مناسب هستند با پزشک مشورت کنید.
سرطان دهانه رحم و باروری
سرطان دهانه رحم و باروری
درمان برای سرطان دهانه رحم اغلب شامل برداشتن رحم و همچنین برداشتن تخمدانها می باشد، کهبارداریرا در آینده غیر ممکن میسازد. با این حال، اگر سرطان خیلی زود تشخیص داده شود، شما بعد از درمان جراحی نیز ممکن است قادر بهفرزندآوریباشید. یک روش به نام تراکلکتومی رادیکال میتواند دهانه رحم و بخشی از واژن را حذف کند در حالی که بیشتررحمسالم و دست نخوردهباقی بماند.
میزان زنده ماندن بیماران مبتلا به سرطان دهانه رحم
میزان زنده ماندن بیماران مبتلا به سرطان دهانه رحم
شانس زنده ماندن افراد مبتلا به سرطان گردن رحم به زمان تشخیص بیماری گره خورده است. به طور کلی تقریباً۶۸ درصد از زنانحداقل پنج سال پس از تشخیص زنده خواهند ماند. اما آمارها پیش بینی نمیکنند که چگونه هر فرد به درمانپاسخ مثبتخواهد داد.
واکسن HPV
واکسن برای کمک به جلوگیری سرطان دهانه رحم
در حال حاضر واکسنهایی برای خنثی کردندو نوع ویروس HPVکه به شدت به سرطان گردن رحم مرتبط هستند، در دسترساند. هم سرواریکس و هم گارداسیل (Gardasil) نیاز بهسه دوزدر طی یک دوره شش ماهه دارند. مطالعات نشان میدهند واکسنها درپیشگیری از عفونتهای مزمنبا دو نوع HPV که عامل ۷۰ درصد از سرطانهای دهانه رحم هستند، مؤثر میباشند. گارداسیل (Gardasil) فرد را در برابر دو نوع HPV که باعثزگیل تناسلیمیشوند نیز ایمن میکند. ثابت شده است که گارداسیل Gardasil)-9) به اندازه گارداسیل (Gardasil) برایپیشگیری از بیماریهایناشی از چهار نوع مشترک اچ پی وی (۶، ۱۱، ۱۶ و ۱۸)مؤثر است. همچنین فرد را در برابر پنج گونه دیگر ویروس اچ پی وی (۳۱، ۳۳، ۴۵، ۵۲، و ۵۸) محافظت میکند.
واکسن تنها برای جلوگیری از عفونت HPV
چه کسانی بهتر است واکسن HPV را دریافت کنند؟
واکسن تنها برایجلوگیری از عفونت HPVاستفاده میشود نه درمان آن. واکسنها اگر قبل از اینکه فرد از نظر جنسی فعال شوند مورد استفاده قرار گیرند بیشترین تأثیر را دارند. CDC به پسران و دختران در سن ۹ تا ۲۶ سالگی دریافت یک سریواکسن HPVرا توصیه میکند.


درباره این موضوع مطالب دیگر را هم مطالعه نمایید

علائم پوستی سرطان سینه

دکتر مریم ملکی[ متخصص پوست و مو ]تاریخ انتشار : 1399-07-18تاریخ بروز رسانی : 1399-07-18

رحم اجاره ای

دکتر عنایت الله ایزدی[ متخصص کلیه و مجاری ادراری ]تاریخ انتشار : 1392-07-01تاریخ بروز رسانی : 1399-04-14

بیماری ام اف چیست

دکتر مریم ملکی[ متخصص پوست و مو ]تاریخ انتشار : 1397-07-14تاریخ بروز رسانی : 1399-03-27

علایم و نشانه های سرطان

دکتر عبد الرحیم حزینی[ فوق تخصص آنکولوژی ]تاریخ انتشار : 1390-02-06تاریخ بروز رسانی : 1399-02-20

آیا تزریق چربی زیر چشم دائمی است؟

دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

مانیکور کردن ناخن های ضعیف

[ 1396-07-16 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

معیارهای قبل از انتخاب همسر

[ 1387-04-19 ]دکتر محمد آذربایجانی [ اعصاب ، روان و مشاوره ]

بوتاکس

[ 1396-10-23 ]دکتر ظهیر عباس [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

شکستگی های باز و چگونگی درمان آنها

[ 1396-05-24 ]مرتضی شریفی [ فیزیوتراپیست ]

مواجهه مقطعی با آفتاب و سرطان پوست

[ 1397-05-07 ]دکتر رضا رباطی [ متخصص پوست و مو ]

بهترین درمان گودی زیر چشم با افزایش سن

[ 1398-05-20 ]دکتر هما فاتحی [ پوست و مو ]

تیروییدیت

[ 1396-03-30 ]دکتر مهرناز ایمانی [ فوق تخصص غدد ]

آیا بیماری شنوایی آقایان با خانم ها متفاوت است ؟

[ 1395-08-23 ]دکتر سعید ملایری [ شنوایی شناسی ]

روشهای پیشگیری از بارداری ـ قسمت دوم

[ 1388-11-07 ]دکتر مهرداد رضایی [ متخصص جراحی عمومی ]

آنچه درباره چرخه پاسخ جنسی مردان باید بدانید

[ 1399-10-21 ]دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

مقایسه دو روش میکرونیدلینگ و آر اف فرکشنال

[ 1399-10-21 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

مهمترین نکات تزریق ژل لب

[ 1399-10-21 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

معرفی تنگی کانال نخاعی قفسه سینه ای یا توراسیک

[ 1399-10-21 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

علت و درمان غیر جراحی بی ثباتی و خالی کردن زانو چیست؟

[ 1399-10-21 ]دکتر مهدی مؤیدفر [ فوق تخصص جراحی زانو ]

درمان کلوئید یا گوشت اضافه چگونه انجام می‌شود؟

[ 1399-10-21 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

رژیم مبتلایان به زخم معده - دلایل، علائم و درمان ها (قسمت اول)

[ 1399-10-21 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

ماندگاری تزریق ژل چقدر است؟

[ 1399-10-21 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

مهمترین علل ریزش مو در مردان و درمان آن

[ 1399-10-21 ]دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

برای گودی زیر چشم ژل بهتر است یا چربی؟

[ 1399-10-20 ]دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

ماندگاری تزریق چربی به چه عواملی بستگی دارد؟

[ 1399-10-18 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

پارگی تاندونهای شانه چیست و چطور آن را تشخیص داده درمان کنیم؟

[ 1399-10-18 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

در مورد بوتاکس بیشتر بدانید

[ 1399-10-18 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

پاسخ به سؤالات آی یو دی(1)

[ 1399-10-18 ]دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

تغذیه و تاثیر آن در پیشگیری از سرطان

[ 1399-10-18 ]شهزاد محمدیان [ متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا ]

تفاوت مزونیدلینگ و میکرونیدلینگ در چیست؟

[ 1399-10-17 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

روشهای درمان اسکار آکنه

[ 1399-10-17 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

آیا تزریق چربی زیر چشم دائمی است؟

[ 1399-10-17 ]دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

رفع افتادگی بینی با تزریق ژل

[ 1399-10-17 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

دارچین برای لاغری، آیا لاغری با دارچین حقیقت دارد؟ (قسمت چهارم)

[ 1399-10-17 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

آیا کرونا باعث کم شنوایی می شود؟

[ 1399-10-17 ]دکتر سعید ملایری [ شنوایی شناسی ]

لیزر فرکشنال درمانی مناسب برای جای جوش صورت

[ 1399-10-16 ]دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو
دکتر مریم ملکی

متخصص پوست و مو


www.doctormaleki.com
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی
دکتر منصوره پژمان منش

متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی


www.dr-pejmanmanesh.ir
دکتر عنایت الله ایزدی - متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر عنایت الله ایزدی

متخصص کلیه و مجاری ادراری


www.izadidr.ir
دکتر علیرضا واعظ شوشتری - متخصص پوست ، مو و زیبایی
دکتر علیرضا واعظ شوشتری

متخصص پوست ، مو و زیبایی


www.drvaez.ir
دکتر رامین مدرسی - پوست ، مو و زیبایی
دکتر رامین مدرسی

پوست ، مو و زیبایی


www.doctormodaresi.ir
دکتر مهدی مؤیدفر - فوق تخصص جراحی زانو
دکتر مهدی مؤیدفر

فوق تخصص جراحی زانو


www.drmoayedfar.com
دکتر لادن ناظمی - پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی
دکتر لادن ناظمی

پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی


www.doctornazemi.ir
دکتر پیمان صالحی - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری
دکتر پیمان صالحی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری


www.drsalehi.ir
دکتر احمد شکرچی زاده - متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات
دکتر احمد شکرچی زاده

متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات


www.drshekarchizadeh.ir
دکتر امیر منصور شیرانی - متخصص بیماریهای دهان و دندان
دکتر امیر منصور شیرانی

متخصص بیماریهای دهان و دندان


www.doctorshirani.ir
شهزاد محمدیان - متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا
شهزاد محمدیان

متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا


www.armitaclinic.ir
دکتر میترا مولائی نژاد - متخصص سلامت جنسی و باروری
دکتر میترا مولائی نژاد

متخصص سلامت جنسی و باروری


www.drmolaei.ir
گروه نرم افزاری پزشک آنلاین | مجری پروژه های مبتنی بر وب در حوزه سلامت و بهداشت