دکتر لادن ناظمی - پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی

هیرسوتیسم چیست؟

دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]آدرس وب سایت : www.doctornazemi.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، مجتمع آژند ، بلوک ب ، طبقه اول ، واحد 111 تلفن مطب : 32240913 - 031

به رشد بیش از اندازه مو در مکانهای خاصی از صورت و بدن خانمها هیرسوتیسم یا پر مویی گفته می شود. موهای صورت یک خانم به طور طبیعی باید کمرنگ و نازک بوده و به آسانی قابل دیدن نباشند. اگر در صورتتان موهای ضخیم و سیاه با الگوی مردانه (خصوصاً در محل ریش و سبیل) رشد کرده، یا اگر در مدت زمان کوتاهی رشد سریع مو در بدنتان داشتید حتماً به پزشک مراجعه کنید و توجه داشته باشید که این مشکل علاوه براینکه روی ظاهرتان اثر میگذارد، ممکن است مشکلات درونی فراوانی را برایتان ایجاد کند، پس آن را دست کم نگیرید.

اینستاگرام دکتر لادن ناظمی

علت ایجاد این بیماری در خانمها این است که پیازهای مو توسط تستوسترون یا سایر آندروژنها (هورمونهای مردانه) دچار تحریک بیش از حد می شوند. آندروژنها برجستهترین هورمون جنسی در مردان هستند و درخانمها به طور طبیعی معمولاً سطح کمی از این هورمونهای مردانه وجوددارد اما گاهی به عللی این هورمونها به طور غیر طبیعی افزایش مییابند و منجر به ازدیاد رشد مو میشوند. هیرسوتیسم گاهی در حضور سطح طبیعیِ هورمونها نیز رخ می دهد که در این مورد معمولاًحساسیت گیرندههای پوست آن نواحی، نسبت به تستوسترون افزایش یافته است.

ﻋﻼﻳﻢ ﺷﺎﻳﻊ :

ﻣﻮﻫﺎ ﺿﺨﻴﻢ ﻭ ﺗﻴﺮﻩ میﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻃﺒﻖ ﺍﻟﮕﻮیی ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺩﻳﺪﻩ می ﺷﻮﺩ ﺭﺷﺪ میﻛﻨﻨﺪ ‏( ﺭﻳﺶ ، ﺳﺒﻴﻞ ، ﻣﻮی ﺭﻭی ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ‏)
ﺁﻛﻨﻪ
ﮔﺎهی ﻛﻠﻔﺖ ﺷﺪﻥ ﺻﺪﺍ
ﮔﺎهی ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻧﺎﺑﺎﺭﻭﺭی

ﻋﻠﻞ

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺁﻧﺪﺭﻭﮊﻥﻫﺎ ‏( ﻫﻮﺭﻣﻮﻥﻫﺎی ﻣﺮﺩﺍﻥ‏) ﺍﺯ ﺗﺨﻤﺪﺍﻥ ﻳﺎ ﻏﺪﺩ ﻓﻮﻕ ﻛﻠﻴﻮی ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ میﺁﻳﺪ . ﺍﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺯﻳﺎﺩ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﺧﺘﻼﻻتی ﻣﺜﻞ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎﻥ ﺗﺨﻤﺪﺍﻥ ﭘلی ﻛﻴﺴﺘﻴک ﻳﺎ ﻫﻴﭙﺮﭘﻼﺯی ﻣﺎﺩﺭﺯﺍﺩی ﻏﺪﺩ ﻓﻮﻕ ﻛﻠﻴﻮی ﺭﺥ ﻣیﺩﻫﺪ .ﺗﻮﻣﻮﺭﻫﺎی ﻏﺪﺩ ﻓﻮﻕ ﻛﻠﻴﻮی ﻳﺎ ﺗﺨﻤﺪﺍﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻴﻤﺎﺭی ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔی ﻫﻴﺮﺳﻮﺗﻴﺴﻢ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳﺒﺰﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍی ﻣﻮی ﺗﻴﺮﻩ ﻣﺼﺮﻑ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥﻫﺎی ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ‏( ﺁﻧﺪﺭﻭﮊﻥﻫﺎ‏) ﻳﺎ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎی ﻛﻮﺭﺗﻴﺰﻭنی ، ﻗﺮﺹﻫﺎی ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ، ﻫﻮﺭﻣﻮﻥﻫﺎ ﻭ ﺑﻌضی ﺍﺯ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎی ﺿﺪ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥﻳﺎﺋﺴگی ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﺗﺨﻤک ﮔﺬﺍﺭی

ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی :

ﺭﺍﻩ ﺧﺎصی ﺑﺮﺍی ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﺍﺯ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ .

ﻋﻮﺍﻗﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ

ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻠﺖ ﺯﻣﻴﻨﻪﺳﺎﺯ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣیﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻧﻤﻮﺩ . ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ 6-12 ﻣﺎﻩ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺒﺮﺩ .
ﻣﻮﻫﺎی ﺯﺍئد ﺭﺍ می ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺭﻭﺵﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺬﻑ ﻛﺮﺩ .

ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺍﺣﺘﻤﺎلی

ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺬﺍﺑﻴﺖ ﻛﺎفی ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻨﺎﺳبی ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻛﻨﺪ .
ﻧﺎﺑﺎﺭﻭﺭی
ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻫﻴﺮﺳﻮﺗﻴﺴﻢ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﻴﺎﻓﺘﺪ .

ﺍﺻﻮﻝ ﻛلی

ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ، ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ﺗﺸﺨﻴصی ، ﻭ ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮﺩﺍﺭی ‏( سی تی ﺍﺳﻜﻦ ﻳﺎ ﺍﻡ . ﺁﺭ . ﺁی‏) ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻠﺖ ﺯﻣﻴﻨﻪﺳﺎﺯ ﻫﻴﺮﺳﻮﺗﻴﺴﻢ ﻛﻤک ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ .
ﻧﻮﻉ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺴﺘگی ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﻴﺮﺳﻮﺗﻴﺴﻢ ﺩﺍﺭﺩ . ﺩﺭ ﺻﻮﺭتی ﻛﻪ ﻫﻴﺮﺳﻮﺗﻴﺴﻢ ﺧﻔﻴﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺿﺮﻭﺭتی ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﻳﮕﺮ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮔﺎهی ﺑﺴﺘگی ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭ میﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﭽﻪﺩﺍﺭ ﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ.

موهای زائد یا پرمویی یا هیرسوتیسم :

هیرسوتیسم یا پرمویی یکی از مشکلات شایع و آزار دهنده است که در آن میزان رشد موهای بدن شخص بیش از اندازه است . 10 تا 5 % از زنان بالغ به این مشکل مبتلا می شوند . در این حالت موهای ضخیم و تیره رنگی در نواحی پشت لب ، چانه ، سینه و کمر به جای موهای نازک و کمرنگی که اغلب به عنوان پرز شناخته می شود رشد می کند . هر چند این مشکل می تواند برای شخص آزار دهنده باشد اما معمولا به خوبی به روش های درمانی پاسخ می دهد و برطرف می شود .

مشکل پرمویی یا هیرسوتیسم با یکی از شرایطی که نام می بریم همراه است .

پر مو شدن ظرف مدت کوتاه و به سرعت (ظرف یک تا دو سال ) یا پر مو شدن قبل از بلوغ .
پر مویی همراه با اختلالات قاعدگی
پر مویی همراه با علائم نشان دهنده بالا بودن اندروژن در بدن ، مانند نازک شدن موهای سر ، طاسی و کلفت شدن صدا
پر مویی همراه با چاقی یا دیابت

علت پرمویی چیست ؟

هر کدام از نواحی مختلف بدن ما نسبت به هورمون های زنانه و مردانه ( استروژن و تستسترون ) واکنش متفاوتی نشان می دهند . این موضوع امری طبیعی است که در بدن زنان مقدار کمی هورمون تستسترون وجود داشته باشد . اما در مواقعی به علت ابتلا به برخی بیماری ها یا مشکلات مانند سندرم تخمدان پلی کیستیک ، بدن شخص دچار عدم تعادل هورمونی می شود و میزان تستسترون بیشتری در بدن او تولید شده و در نتیجه الگوی رشد موهای او بیشتر مشابه مردان می شود .

علائم و نشانه های پرمویی چیست ؟

در صورتی که تغییری در بافت و نحوه توزیع موها و رشد آنها ایجاد شود باید نسبت به مشکل پرمویی یا هیرسوتیسم مشکوک بود . مناطقی از بدن که در این حالت درگیر می شوند . عبارتند از سینه ، بازوها ، کمر و صورت . موهای این نواحی معمولا ضخیم تر و تیره تر از موهای معمولی هستند . این مشکل معمولا با علائم دیگری مانند چرب شدن پوست ، جوش زدن ، چرب شدن موها و گاهی ابتلا به طاسی با الگوی مردانه همراه است .

پر مویی چقدر شایع است ؟

این مشکل بسیار شایع است اما میزان و شدن آن در افراد مختلف متفاوت است . همچنین شدت و میزان رشد موهای بدن در نژادهای مختلف فرق می کند و از اینکه از چه حدی به بعد رشد موها به عنوان هیرسوتیسم شناخته می شود به نژاد شخص و حتی دیدگاه فرهنگی او بستگی دارد .

آیا پرمویی یک مشکل ارثی است ؟

عوامل ژنتیکی برمبنای اینکه تا چه میزان پوست شخص نسبت به هورمون های جنسی واکنش نشان می دهد ، موثر هشتند . 95% از افراد مبتلا به پرمویی دچار PCO یا سندرم تخمدان پلی کیستیک هستند و این در حالی است که نیمی از این افراد دارای زمینه های خانوادگی و ارثی به این بیماری مبتلا هستند .

عوارض پر مویی

افراد مبتلا به هیرسوتیسم از عوارض روحی و روانی ناشی از احساس ناخوشایند رنج می برند .
سایر عوارض ناشی از پر مویی می تواند مربوط به بیماری زمینه ای باشد که موجب این بیماری مزمن شده است .

روش های درمان پرمویی

حال باید دید که برای درمان این بیماری چه اقداماتی می توان انجام داد .
اولین قدم در درمان پر مویی می تواند کم کردن وزن بدن باشد . در صورتیکه فردی اضافه وزن داشته باشد در صورت کم کردن 5% از وزن بدنش باعث کم شدن سطح آندروژن یا ( هورمون مردانه ) در بدنش می شود . که این مسئله به درمان کمک زیادی می کند .
یکی دیگر از مواردی که با افزایش سن موهای زائد بدن زیاد می شود ، یائسگی زنان است که هورمون های جنسی زنانه کاهش و هورمونهای مردانه افزایش می یابند که همه این موارد می متواند ناراحتی روحی فراوانی برای بیماران ایجاد کند .

شایان ذکر است جبران اشتباهاتی که درخصوص بررسی مشکلات پوستی صورت می گیرند می توانند بسیار پرهزینه و زمان بر باشند. بنابراین بهتر است وقت کافی صرف کرده و دکتر پوستی را انتخاب کنید که بتوانید نسبت به مهارت ایشان اطمینان کافی داشته باشید.


درباره این موضوع مطالب دیگر را هم مطالعه نمایید

عوارض لیزر ناحیه تناسلی

دکتر جمال الدین حسن زاده[ متخصص پوست و مو ]تاریخ انتشار : 1399-10-14تاریخ بروز رسانی : 1399-10-25

لیزر موهای زائد

دکتر رامین مدرسی[ پوست ، مو و زیبایی ]تاریخ انتشار : 1397-08-06تاریخ بروز رسانی : 1399-10-07

لیزر موهای زائد و عملکرد آن

دکتر رامین مدرسی[ پوست ، مو و زیبایی ]تاریخ انتشار : 1398-11-16تاریخ بروز رسانی : 1399-10-07

لیزر موهای زائد آقایان

دکتر رامین مدرسی[ پوست ، مو و زیبایی ]تاریخ انتشار : 1399-04-18تاریخ بروز رسانی : 1399-10-07

لیزر موهای زائد

دکتر علیرضا واعظ شوشتری[ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]تاریخ انتشار : 1399-02-03تاریخ بروز رسانی : 1399-09-26

آیا تزریق چربی زیر چشم دائمی است؟

دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

علائم و نشانه های زگیل

[ 1397-07-10 ]دکتر مریم تابع [ متخصص پوست ، مو وزیبایی ]

کلیات آناتومی مفصل ران در ناحیه لگن

[ 1396-03-16 ]دکتر علی فرخانی [ متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ]

خوراکی های چربی سوز مخصوص بهار

[ 1394-02-27 ]دکتر حمید کوچه باغی [ پزشک عمومی ]

درمان ليزري ضايعات عروقي

[ 1387-04-07 ]دکتر محمد علی نیلفروش زاده [ متخصص پوست و مو ]

تی دی سی اس چیست و چه کار می کند ؟

[ 1397-06-29 ]دکتر فرشته شکیبائی [ فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان ]

مزوتراپی چیست

[ 1399-01-14 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

خوراکیهای مفید برای سلامت پوست

[ 1396-01-28 ]دکتر گیتا فقیهی [ متخصص پوست و مو ]

تغذیه سالم برای داشتن قلب سالم ( قسمت اول )

[ 1395-09-20 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

معيارهايى براى پيش بينى نتايج پيوند مو

[ 1392-04-05 ]دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

آنچه درباره چرخه پاسخ جنسی مردان باید بدانید

[ 1399-10-21 ]دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

مقایسه دو روش میکرونیدلینگ و آر اف فرکشنال

[ 1399-10-21 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

مهمترین نکات تزریق ژل لب

[ 1399-10-21 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

معرفی تنگی کانال نخاعی قفسه سینه ای یا توراسیک

[ 1399-10-21 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

علت و درمان غیر جراحی بی ثباتی و خالی کردن زانو چیست؟

[ 1399-10-21 ]دکتر مهدی مؤیدفر [ فوق تخصص جراحی زانو ]

درمان کلوئید یا گوشت اضافه چگونه انجام می‌شود؟

[ 1399-10-21 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

رژیم مبتلایان به زخم معده - دلایل، علائم و درمان ها (قسمت اول)

[ 1399-10-21 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

ماندگاری تزریق ژل چقدر است؟

[ 1399-10-21 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

مهمترین علل ریزش مو در مردان و درمان آن

[ 1399-10-21 ]دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

برای گودی زیر چشم ژل بهتر است یا چربی؟

[ 1399-10-20 ]دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

ماندگاری تزریق چربی به چه عواملی بستگی دارد؟

[ 1399-10-18 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

پارگی تاندونهای شانه چیست و چطور آن را تشخیص داده درمان کنیم؟

[ 1399-10-18 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

در مورد بوتاکس بیشتر بدانید

[ 1399-10-18 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

پاسخ به سؤالات آی یو دی(1)

[ 1399-10-18 ]دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

تغذیه و تاثیر آن در پیشگیری از سرطان

[ 1399-10-18 ]شهزاد محمدیان [ متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا ]

تفاوت مزونیدلینگ و میکرونیدلینگ در چیست؟

[ 1399-10-17 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

روشهای درمان اسکار آکنه

[ 1399-10-17 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

آیا تزریق چربی زیر چشم دائمی است؟

[ 1399-10-17 ]دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

رفع افتادگی بینی با تزریق ژل

[ 1399-10-17 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

دارچین برای لاغری، آیا لاغری با دارچین حقیقت دارد؟ (قسمت چهارم)

[ 1399-10-17 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

آیا کرونا باعث کم شنوایی می شود؟

[ 1399-10-17 ]دکتر سعید ملایری [ شنوایی شناسی ]

لیزر فرکشنال درمانی مناسب برای جای جوش صورت

[ 1399-10-16 ]دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو
دکتر مریم ملکی

متخصص پوست و مو


www.doctormaleki.com
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی
دکتر منصوره پژمان منش

متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی


www.dr-pejmanmanesh.ir
دکتر عنایت الله ایزدی - متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر عنایت الله ایزدی

متخصص کلیه و مجاری ادراری


www.izadidr.ir
دکتر علیرضا واعظ شوشتری - متخصص پوست ، مو و زیبایی
دکتر علیرضا واعظ شوشتری

متخصص پوست ، مو و زیبایی


www.drvaez.ir
دکتر رامین مدرسی - پوست ، مو و زیبایی
دکتر رامین مدرسی

پوست ، مو و زیبایی


www.doctormodaresi.ir
دکتر مهدی مؤیدفر - فوق تخصص جراحی زانو
دکتر مهدی مؤیدفر

فوق تخصص جراحی زانو


www.drmoayedfar.com
دکتر لادن ناظمی - پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی
دکتر لادن ناظمی

پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی


www.doctornazemi.ir
دکتر پیمان صالحی - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری
دکتر پیمان صالحی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری


www.drsalehi.ir
دکتر احمد شکرچی زاده - متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات
دکتر احمد شکرچی زاده

متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات


www.drshekarchizadeh.ir
دکتر امیر منصور شیرانی - متخصص بیماریهای دهان و دندان
دکتر امیر منصور شیرانی

متخصص بیماریهای دهان و دندان


www.doctorshirani.ir
شهزاد محمدیان - متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا
شهزاد محمدیان

متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا


www.armitaclinic.ir
دکتر میترا مولائی نژاد - متخصص سلامت جنسی و باروری
دکتر میترا مولائی نژاد

متخصص سلامت جنسی و باروری


www.drmolaei.ir
گروه نرم افزاری پزشک آنلاین | مجری پروژه های مبتنی بر وب در حوزه سلامت و بهداشت