دکتر علیرضا مقتدری - فلوشیپ اینترونشنال درد

درمان های ورزشی شانه های منجمد

دکتر علیرضا مقتدری [ فلوشیپ اینترونشنال درد ]آدرس وب سایت : www.drmoghtaderi.ir
آدرس مطب : اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر ساختمان قصر نور واحد 305 تلفن مطب : 32240068 - 031

ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺭﺩ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﮔﺮﺩﺵ ﺧﻮﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺍﺳﺖ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﻭﺵ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ ﻭ ﺣﻮﻟﻪ ﺩﺍﻍ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺍﻭﻝ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭘﻤﺎﺩﻫﺎﯼ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺭﺩ ﺷﺎﻧﻪﻣﻨﺠﻤﺪ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﻌﺪﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻣﺎﺳﺎﮊ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﮔﺮﺩﺵ ﺧﻮﻥ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻐﺬﯼ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎ ﻭ ﺩﻓﻊ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﺯﺍﯾﺪ ﺍﺳﺖ. ﻣﺎﺳﺎﮊ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮﺍﺕ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﺗﺎﻧﺪﻭﻥ ﻭ ﻋﻀﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻟﺸﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺘﺮﯼ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮﺍﭘﯽ ﻭ ﻭﺭﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﺷﺎﻧﻪ ﺩﺭﺩ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮﺩﯼ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﻋﻠﻮﻡ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﻣﻼﯾﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﮔﺮﺩﺵ ﺧﻮﻥ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰﺍﯾﯽ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﻣﺎ ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﮐﺸﺸﯽ ﻭ ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﻫﻢ ﺍﺯ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﺳﯿﺐ ﻫﺎﯼ ﺷﺎﻧﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﻭ ﮐﺸﺸﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ .ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺣﺘﻤﺎً ﮔﺮﻡ ﺑﻮﺩﻥ ﻋﻀﻼﺕ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ . ‏(ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺭﺩ ﺷﻤﺎ ﺷﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺯﯾﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺁﻥ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﮐﻨﯿﺪ. ‏)

1 . ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺎﻧﺪﻭﻟﯽ : ﮐﻤﯽ ﺍﺯ ﮐﻤﺮ ﺧﻢ ﺷﻮﯾﺪ ﺩﺳﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻔﺼﻞ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﺧﻼﻑ ﺁﻥ ﺣﺮﮐﺖ ﺩﻫﯿﺪ. ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ 3 ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻭ ﻫﺮﺩﻓﻌﻪ 10 ﺗﺎ.
2 . ﺭﻭﺑﺮﻭﯼ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﯿﺪ. ﺩﺳﺘﻬﺎ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻫﻢ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ.
3 . ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭼﻮﺏ : ﺍﺯ ﯾﮏ ﭼﻮﺏ ﺳﺒﮏ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﯾﺎ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ . ﺩﺳﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﻮﺏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺑﺎﻻﯼ ﺳﺮ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﻭﺭﯾﺪ . ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﭼﻮﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﭗ ﻭ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﺮﺩ .
4 . ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎ : ﻫﺮ ﺩﻭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ 10 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺭﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ 10 ﺑﺎﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﯿﺪ .
5 . ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺸﺸﯽ ﺩﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﻨﻪ : ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺩﺳﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﺭﻧﺞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﮑﺸﯿﺪ، 10 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯾﺪ ‏( ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯾﮑﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﺸﺶ ﮐﻨﯿﺪ ‏) ﻭ ﺳﭙﺲ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩﻩ، ﺍﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺭﺍ 10 ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ .
- ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﺪ، ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
- ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻨﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﭼﺮﺧﺶ ﻧﺸﻮﺩ.


درباره این موضوع مطالب دیگر را هم مطالعه نمایید

زانو درد چگونه درمان می‌شود؟

دکتر علی نقره کار[ متخصص درد ]تاریخ انتشار : 1399-09-17تاریخ بروز رسانی : 1399-09-20

درمان ریزش مو با پی آر پی

کلینیک پوست صدف[ پوست ، مو و زیبایی ]تاریخ انتشار : 1399-09-10تاریخ بروز رسانی : 1399-09-18

درمان جوش صورت

کلینیک پوست صدف[ پوست ، مو و زیبایی ]تاریخ انتشار : 1399-08-07تاریخ بروز رسانی : 1399-09-18

درمان اسکارفرو رفته با تزریق ژل

دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

رمز ازدواج سالم و موفق چيست ؟

[ 1396-08-14 ]دکتر مطهره میردامادی [ متخصص اعصاب و روان ]

بحثی در مورد عملکرد لوب فرونتال مغز

[ 1395-01-29 ]دکتر سید سلمان فاطمی [ متخصص داخلی مغز و اعصاب ]

لکه های رنگارنگ دور گردن و سر شانه

[ 1392-11-10 ]دکتر رضا رباطی [ متخصص پوست و مو ]

ریزش سکه ای ریش در آقایان

[ 1396-08-29 ]دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

پرسش های متداول لیزر فرکشنال

[ 1396-03-04 ]دکتر کاوه کریمی راد [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

سیانوز ( کبودی ) در کودکان

[ 1394-05-31 ]دکتر فریدون آشنایی [ فوق تخصص بيماريهای قلب اطفال ]

نرمش های مفید در سرگیجه

[ 1395-05-06 ]دکتر سید سلمان فاطمی [ متخصص داخلی مغز و اعصاب ]

تخم مرغ چند عدد در هفته مجاز است ؟

[ 1392-06-27 ]پروانه کاظمی [ کارشناس ارشد تغذیه ]

اثرات کم خونی فقر آهن روی پوست و مو

[ 1395-04-03 ]دکتر ظهیر عباس [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

بهترین و موثرترین روش های جوانسازی پوست

[ 1399-12-04 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

درمان لکه‌های تیره زیر چشم

[ 1399-12-04 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

قبل و بعد از تزریق ژل چه کارهایی باید انجام دهیم؟

[ 1399-12-04 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

آیا پرولاپس دریچه میترال خطرناک است؟

[ 1399-12-04 ]دکتر امید هاشمی فرد [ متخصص قلب و عروق ]

درمان اسکارفرو رفته با تزریق ژل

[ 1399-12-04 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

اس وی اف ژل (SVF Gel) چیست ؟

[ 1399-12-04 ]دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

بیماریهای مرتبط به رشته تخصصی ارولوژی

[ 1399-12-04 ]دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

چه عواملی احتمال کمردرد را افزایش میدهند؟

[ 1399-12-04 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

آیا کفش مناسب می‌تواند درد زانو را تسکین دهد؟

[ 1399-12-04 ]دکتر مهدی مؤیدفر [ فوق تخصص جراحی زانو ]

مکمل های پروتئینی و انواع آن

[ 1399-12-04 ]شهزاد محمدیان [ متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا ]

کاشت مو طبیعی به روش FIT چگونه انجام می شود؟

[ 1399-12-04 ]دکتر محسن سلیمانی [ پوست و مو ]

عوامل خطرساز برای سرطان پستان

[ 1399-12-04 ]دکتر سید محمد رضا حکیمیان [ بورد جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان ]

دلایل اضافه وزن بعد از یائسگی و روش های جلوگیری از آن (قسمت دوم)

[ 1399-12-03 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

کاشت مو چیست و چگونه انجام می‌شود؟

[ 1399-12-02 ]دکتر محسن سلیمانی [ پوست و مو ]

علت پرمویی زنان چیست؟

[ 1399-11-30 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

جوانسازی پوست با چه روشهای انجام میشود؟

[ 1399-11-30 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

علت درد گردن و بهترین راه درمان گردن درد

[ 1399-11-30 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

اکوکاردیوگرافی قلب به چه منظور انجام میشود؟

[ 1399-11-30 ]دکتر امید هاشمی فرد [ متخصص قلب و عروق ]

تورم بیش از حد لب پس از تزریق ژل

[ 1399-11-30 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

ترمیم تزریق ژل لب چیست و به چه منظور انجام میشود؟

[ 1399-11-30 ]دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

روش‌های درمانی پف و تیرگی زیر چشم

[ 1399-11-30 ]دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

کم کاری تیروئید و نازایی

[ 1399-11-30 ]دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]
دکتر رامین مدرسی - پوست ، مو و زیبایی
دکتر رامین مدرسی

پوست ، مو و زیبایی


www.doctormodaresi.ir
دکتر لادن ناظمی - پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی
دکتر لادن ناظمی

پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی


www.doctornazemi.ir
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی
دکتر منصوره پژمان منش

متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی


www.dr-pejmanmanesh.ir
دکتر علیرضا واعظ شوشتری - متخصص پوست ، مو و زیبایی
دکتر علیرضا واعظ شوشتری

متخصص پوست ، مو و زیبایی


www.drvaez.ir
دکتر سید محمد رضا حکیمیان - بورد جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان
دکتر سید محمد رضا حکیمیان

بورد جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان


www.drhakimian.com
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو
دکتر مریم ملکی

متخصص پوست و مو


www.doctormaleki.com
دکتر امیر منصور شیرانی - متخصص بیماریهای دهان و دندان
دکتر امیر منصور شیرانی

متخصص بیماریهای دهان و دندان


www.doctorshirani.ir
دکتر پیمان صالحی - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری
دکتر پیمان صالحی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری


www.drsalehi.ir
دکتر مهدی مؤیدفر - فوق تخصص جراحی زانو
دکتر مهدی مؤیدفر

فوق تخصص جراحی زانو


www.drmoayedfar.com
دکتر عنایت الله ایزدی - متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر عنایت الله ایزدی

متخصص کلیه و مجاری ادراری


www.izadidr.ir
شهزاد محمدیان - متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا
شهزاد محمدیان

متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا


www.armitaclinic.ir
دکتر نرگس علیان - متخصص زنان و زایمان
دکتر نرگس علیان

متخصص زنان و زایمان


www.dralian.ir
گروه نرم افزاری پزشک آنلاین | مجری پروژه های مبتنی بر وب در حوزه سلامت و بهداشت