دکتر محمد آذربایجانی - اعصاب ، روان و مشاوره

زندگی یعنی تعامل با موضوعات ـ قسمت دوم

دکتر محمد آذربایجانی [ اعصاب ، روان و مشاوره ]آدرس وب سایت : www.drazarbayejani.com
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، خیابان پارس دوم ، مجتمع مریم ، واحد 46 تلفن مطب : 32347879 - 031

چگونه می توانید چیزی نامرئی را قابل دیدن کنید ؟ اولین قدم آن است که رویا و آرزوی خود را با دقت و روشنی تعریف کنید . تنها چیزی که حد توانائیهای شما را مشخص می کند ، همین است که بتوانید با دقت ، خواسته خود را تعریف کنید . اکنون میخواهیم آرزوها و رویاهای شما را متبلور سازیم و ظرف چند روز آینده برنامه ای بریزید که مطمئناً شما را به هدف برساند .
همه ما ، چه بدانیم و چه ندانیم ، دارای هدفهایی هستیم . این هدفها ، هر چه باشند ، بر زندگی ما تاثیر اساسی دارند . مع ذالک بعضی از هدفها ، نظیر اینکه ( من باید قبضها و صورتحسابهای خود را پرداخت کنم ) هیچ شور و هیجانی در انسان ایجاد نمی کند . رمز آزاد کردن نیروهای واقعی آن است که هدفهای هیجان آوری برای خود قرار دهید که حقیقتاً نیروی خلاقه را در شما زنده کند . محرک شور و شوق باشد .

هم اکنون آگاهانه هدفهای خود را انتخاب کنید .
هدفهایی را که به نظرتان ارزش تعقیب کردن دارند در نظر آورید . آنگاه یک هدف را که مهیج تر باشد برگزینید . چیزی باشد که بخاطر آن ، صبحها زودتر از خواب برخیزید و شبها دیرتر به بستر بروید . برای رسیدن به آن هدفِ ، تاریخ معینی را در نظر بگیرید و در چند سطر بنویسید که چرا حتماً باید تا آن تاریخ به هدف برسید . آیا این هدف ، آنقدر بزرگ هست که برایتان شور آفرین باشد ؟ یا باعث شود که از چهارچوب محدودیتهای خود فراتر بروید ؟ یا ظرفیتهای نهفته خود را آشکار کنید ؟

اگر تا کنون اتومبیل یا وسیله تازه ای خریده باشید ، متوجه شده اید که پس از خرید ، مشابه آن را در همه جا مشاهده می کنید . البته آن اشیا ، قبل از آن هم در اطراف شما وجود داشته اند ، اما متوجه آنها نمی شده اید .
موضوع ساده است . بخشی از مغز مسئول است تا کلیه اطلاعات را غربال کند و فقط آنچه را که برای بقا و یا موفقیت ، ضروری است وارد ذهن نماید .
بسیاری از چیزها در اطرافتان وجود دارند که به کار موفقیت و عملی شدن رویاهای شما می آیند ، اما متوجه وجود آنها نمی شوید . زیرا هدفهای خود را به روشنی تعریف نکرده اید و به عبارت دیگر به مغز خود نیاموخته اید که آن چیزها دارای اهمیت هستند .

پس از آنکه هدفها یا امور مهم را به ذهن خود یاد آور شدید ، نوعی غربال ذهنی به نام ( سیستم فعال کننده شبکه ذهنی ) به کار می افتد . این بخش از ذهن مانند آهن ربا عمل می کند و کلیه اطلاعات و فرصتهایی را که ممکن است موجب موفقیت سریع و رسیدن شما به هدف شود جذب می نماید .
بکار انداختن این کلید نیرومند عصبی ، می تواند ظرف چند روز یا چند هفته ، شکل زندگی شما را واقعاً دگرگون کند .

راهنمای هدفگذاری (برنامه ریزی سیستم فعال کننده RAS )
1. از امروز به مدت چهار روز و هر روز به مدت ده دقیقه وقت خود را صرف هدفگذاری کنید . ( توجه : هدفهای خود را در دفترچه ای یادداشت کنید ).
2. در هنگام انجام این تمرین مرتباً از خود بپرسید ، ( اگر مطمئن بودم که به هر خواسته ای خواهیم رسید و در هیچ زمینه ای شکست نخواهم خورد ، در آن صورت چه چیزی را می خواستم و چه می کردم ؟ )
3. خوش باشید و به عوالم کودکی برگردید . در یک فروشگاه بزرگ اسباب بازی ، روی زانوی بابانوئل ( یا عمو نوروز ) نشسته اید . در آن حالت هیجان و انتظار ، هیچ خواهشی آنقدرها بزرگ نیست . بهای هیچ چیز آنقدرها گزاف نیست . همه چیز در دسترس است ...

روز اول : هدفهای مربوط به رشد فردی
احساس رفاه و دارندگی ، پایه ای است برای رسیدن به هر نوع موفقیت دیگر در زندگی
1. پنج دقیقه فکر کنید وهمه امکانات را در نظر بگیرید : دلتان می خواهد چه مطالبی را بیاموزید ؟ چه مهارتهایی را می خواهید فرا بگیرید ؟ چه خصلتهایی را می خواهید در خود به وجود آورید ؟ دوستان شما چه کسانی باید باشند ؟ خودشما چه کسی می خواهید باشید ؟
2. برای رسیدن به هر هدف مهلت معینی قائل شوید ( مثلاً شش ماه ، یک سال ، پنج سال ، ده سال ، یا بیست سال )
3. بزرگترین هدفی را که می خواهید تا یک سال دیگر به آن دست یابید مشخص کنید .
4. ظرف دو دقیقه شرح مختصری بنویسید و توضیح دهید که چرا باید حتماً و به طور قطع ظرف یک سال آینده به آن هدف برسید .

روز دوم : هدفهای شغلی و اقتصادی
خواه آروزی شما این باشد که در رشته حرفه ای خود سرآمد و پیشتاز باشید و میلیونها بر ثروت خود بیفزایید و خواه علاقمند باشید که به عنوان دانشجوی رشته تخصصی ، سرمایه ای از علم بیندوزید ، اکنون فرصت دارید که نسبت به هدفهای خود اطمینان یابید .
1. پنج دقیقه فکر کنید و همه امکانات را در نظر بگیرید . چه مبلغ پول می خواهید بیندوزید ؟ از شغل خود و یا شرکتی که در آن کار می کنید چه انتظاراتی دارید ؟ درآمد سالانه مورد انتظار شما چقدر است ؟ چه تصمیمهایی در زمینه مالی باید بگیرید ؟
2. برای رسیدن به هریک از هدفهای خود مهلتی قائل شوید ( مثلاً شش ماه ، یک سال ، پنج سال ، ده سال ، یا بیست سال )
3. بزرگترین هدفی را که میخواهید ظرف یک سال آینده به آن دست یابید مشخص کنید .
4. ظرف دو دقیقه شرح مختصری بنویسید و توضیح دهید که چرا باید حتماً ظرف یک سال آینده به آن هدف برسید .

روز سوم : هدفهای تفریحی و ماجراجویانه
اگر از نظر مالی هیچ محدودیتی نداشتید ، دلتان می خواست چه کنید و یا چه چیزی را داشته باشید ؟ اگر هم اکنون یک غول چراغ جادویی در مقابل شما حاضر می شد تا شما را به آرزوهایتان برساند چه آرزویی می کردید ؟
1. پنج دقیقه فکر کنید و همه امکانات را در نظر بگیرید دلتان میخواهد چه چیزهایی را بسازید یا بخرید ؟ دلتان می خواهد در چه اتفاقاتی حضور داشته باشید ؟ به چه ماجراهایی علاقمند هستید ؟
2. برای رسیدن به هریک از هدفهای خود مهلتی قائل شوید ( مثلاً شش ماه ، یک سال ، پنج سال ، ده سال ، یا بیست سال )
3. بزرگترین هدفی را که میخواهید ظرف یک سال آینده به آن دست یابید مشخص کنید .
4. ظرف دو دقیقه شرح مختصری بنویسید و توضیح دهید که چرا باید حتماً ظرف یک سال آینده به آن هدف برسید .

روز چهارم : هدفهای معنوی و اجتماعی
اکنون فرصت دارید که اثری از خود باقی بگذارید . میراثی به وجود آورید که تغییری واقعی در زندگی دیگران پدید آورد .
1. پنج دقیقه فکر کنید و همه امکانات را در نظر بگیرید . چه خدمتی از شما ساخته است ؟ در چه اموری و به چه کسانی می توانید کمک کنید ؟ چه چیزهایی را می توانید ایجاد کنید ؟
2. برای رسیدن به هریک از هدفهای خود مهلتی قائل شوید ( مثلاً شش ماه ، یک سال ، پنج سال ، ده سال ، یا بیست سال )
3. بزرگترین هدفی را که میخواهید ظرف یک سال آینده به آن دست یابید مشخص کنید .
4. ظرف دو دقیقه شرح مختصری بنویسید و توضیح دهید که چرا باید حتماً ظرف یک سال آینده به آن هدف برسید .

هرگز هیچ هدفی را رها نکنید ، مگر اینکه ابتدا قدم مثبتی در جهت تحقق آن برداشته باشید . هم اکنون لحظه ای فکر کنید و اولین قدمی را که باید در جهت رسیدن به هدف بردارید مشخص سازید . برای اینکه پیشرفت کنید ، چه قدمی را باید امروز بردارید ؟ حتی یک قدم کوچک ( مثلاً زدن یک تلفن ، یک قول ، و یا یک برنامه ریزی مقدماتی ) شما را به هدف نزدیکتر می کند . آنگاه کارهای ساده ای را که باید از امروز تا ده روز دیگر انجام دهید ، به صورت برنامه ریزی به روی کاغذ بیاورید . این برنامه ده روزه ، یک رشته عادتها را در ما ایجاد می کند و نیروی محرکه توقف ناپذیری را به وجود می آورد که موفقیت دراز مدت شما را تضمین می کند . از هم اکنون شروع کنید !


رژیم آب درمانی چگونه به کاهش وزن کمک می کند؟ (قسمت سوم)

دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

مصرف قندها

[ 1394-05-26 ]پروانه کاظمی [ کارشناس ارشد تغذیه ]

سندرم پاشنه دردناک

[ 1395-11-14 ]مرتضی شریفی [ فیزیوتراپیست ]

هشت اشتباه رایج در مورد جوش

[ 1392-09-14 ]دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

علت پارگی دیسک کمر

[ 1393-11-26 ]دکتر شاهرخ نوری [ متخصص درد ]

نیازهای تغذیه ای نوجوانان بخش اول

[ 1398-04-09 ]دکتر حمید کوچه باغی [ پزشک عمومی ]

جراحی انحراف تیغه بینی

[ 1398-01-12 ]دکتر مسعود جعفری پور [ فلوشیپ فوق تخصص جراحی پلاستیک صورت ]

مواد مغذی ویتامین ها و پروتئین ها

[ 1396-03-29 ]شهزاد محمدیان [ کارشناس ارشد تغذیه ]

کرونا ویروس (قسمت اول)

[ 1398-12-17 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

تفاوت کرمهای مرطوب کننده

[ 1397-09-27 ]دکتر کامبیز بهشید [ پوست و مو ]

لایه برداری پوست و هر آنچه باید درباره آن بدانید

[ 1399-09-05 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

تزریق چربی برای چه افرادی و در کدام نواحی مناسب است؟

[ 1399-09-05 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

رژیم آب درمانی چگونه به کاهش وزن کمک می کند؟ (قسمت چهارم)

[ 1399-09-05 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

10 ماسک طبیعی صورت

[ 1399-09-04 ]دکتر پرستو خسروانی [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

تاندونیت یا التهاب تاندون زانو چیست؟

[ 1399-09-03 ]دکتر مهدی مؤیدفر [ فوق تخصص جراحی زانو ]

اجزای دستگاه تولید مثل مردان

[ 1399-09-03 ]دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

ماندگاری تزریق ژل به چه عواملی بستگی دارد؟

[ 1399-09-03 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

چگونه برای لیزر موهای زائد آماده شویم؟

[ 1399-09-03 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

لیکن پلان مویی یا لیکن پلانوپیلاریس

[ 1399-09-03 ]دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

کربوکسی تراپی دور چشم چیست؟

[ 1399-09-03 ]دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

روشهای نوین جوانسازی پوست کدامند؟

[ 1399-09-03 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

درد و بی حسی پاها در بیماران دیابتی

[ 1399-09-03 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

بیماری نقرس

[ 1399-09-01 ]شهزاد محمدیان [ کارشناس ارشد تغذیه ]

رژیم آب درمانی چگونه به کاهش وزن کمک می کند؟ (قسمت سوم)

[ 1399-09-01 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

هایپوپیگمانتاسیون چیست و چگونه درمان می شود؟

[ 1399-08-30 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

آناتومی دستگاه ادراری

[ 1399-08-30 ]دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

علائم آب آوردن زانو چیست؟

[ 1399-08-30 ]دکتر مهدی مؤیدفر [ فوق تخصص جراحی زانو ]

درد مفاصل فاست کمر و درمان آن

[ 1399-08-30 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

مزایا و معایب لیزر موهای زائد

[ 1399-08-30 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

آیا جوش یا آکنه درمان قطعی دارد؟

[ 1399-08-30 ]دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

عوارض مزوتراپی چیست؟

[ 1399-08-30 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

آیا برداشتن قوز بینی بدون جراحی امکان‌پذیر است؟

[ 1399-08-30 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]
دکتر رامین مدرسی - پوست ، مو و زیبایی
دکتر رامین مدرسی

پوست ، مو و زیبایی


www.doctormodaresi.ir
دکتر لادن ناظمی - پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی
دکتر لادن ناظمی

پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی


www.doctornazemi.ir
دکتر مهدی مؤیدفر - فوق تخصص جراحی زانو
دکتر مهدی مؤیدفر

فوق تخصص جراحی زانو


www.drmoayedfar.com
دکتر پیمان صالحی - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری
دکتر پیمان صالحی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری


www.drsalehi.ir
دکتر علیرضا واعظ شوشتری - متخصص پوست ، مو و زیبایی
دکتر علیرضا واعظ شوشتری

متخصص پوست ، مو و زیبایی


www.drvaez.ir
دکتر امیر منصور شیرانی - متخصص بیماریهای دهان و دندان
دکتر امیر منصور شیرانی

متخصص بیماریهای دهان و دندان


www.doctorshirani.ir
دکتر عنایت الله ایزدی - متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر عنایت الله ایزدی

متخصص کلیه و مجاری ادراری


www.izadidr.ir
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو
دکتر مریم ملکی

متخصص پوست و مو


www.doctormaleki.com
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی
دکتر منصوره پژمان منش

متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی


www.dr-pejmanmanesh.ir
دکتر پرستو خسروانی - متخصص پوست ، مو و زیبایی
دکتر پرستو خسروانی

متخصص پوست ، مو و زیبایی


www.drkhosravani.ir
دکتر عباسعلی نصر اصفهانی - متخصص جراحی و لاپاروسکوپی
دکتر عباسعلی نصر اصفهانی

متخصص جراحی و لاپاروسکوپی


www.drnasresfahani.ir
دکتر زهرا سعادتی - متخصص جراحی عمومی
دکتر زهرا سعادتی

متخصص جراحی عمومی


www.Hemorrhoid-laser.com
شهزاد محمدیان - کارشناس ارشد تغذیه
شهزاد محمدیان

کارشناس ارشد تغذیه


www.armitaclinic.ir
گروه نرم افزاری پزشک آنلاین | مجری پروژه های مبتنی بر وب در حوزه سلامت و بهداشت