دکتر مهراد فخرالدینی - متخصص قلب و عروق

فشار خون و حاملگی ـ بخش دوم

دکتر مهراد فخرالدینی [ متخصص قلب و عروق ]آدرس وب سایت : www.doctorfakhroddini.ir
آدرس مطب : 1 تلفن مطب : 22923067 - 021

اهداف مربوط به فشار خون در حاملگی
با توجه به فقدان دادههای قطعی حاصل از کارآزماییهای تصادفی شده که راهنمایی برای آستانههای شروع مصرف داروهای ضد پرفشاری خون یا اهداف فشار خون در حاملگی باشند، راهکارهای حرفهای متنوع، توصیههای مختلفی در مورد اندیکاسیونهای شروع درمان (از فشار خون بالاتر از mmHg89/159 تا بالاتر mmHg109/169) و اهداف فشار خون در زنانی که درمان دریافت میکنند (از فشار زیر mmHg90/140 تا زیر mmHg110/160) ارائه کردهاند. برخی متخصصان توصیه میکنند تا زمانی که مقادیر فشار خون زیر این آستانهها باشند، مصرف داروهای ضد پرفشاری خون در حاملگی متوقف شود. برای زنانی که درمان ضد پرفشاری خون در آنها ادامه مییابد، باید از پایین آوردن شدید فشار خون اجتناب شود.

یک فرابررسی کارآزماییهای تصادفی شده مربوط به درمان پرفشاری خون خفیف تا متوسط در حاملگی (هم مزمن و هم مرتبط با حاملگی) بیانگر آن است که شدت بیشتر کاهش فشار خون با افزایش خطر محدودیت رشد جنین ارتباط دارد. بر همین اساس شاید لازم باشد دوز داروهای ضد پرفشاری خون در حاملگی، و خصوصا در سه ماهه دوم یعنی هنگامی که فشار خون نوعا در مقایسه با سطوح قبل از حاملگی یا طی سه ماهه اول، افت می کند، کاهش یابند.

پیشگیری از پرهاکلامپسی
از آنجا که پرهاکلامپسی اضافه شده، پیامد زیانبار اصلی مرتبط با پرفشاری مزمن خون در حاملگی است، بسیاری از زنان این سوال را مطرح میکنند که آیا هیچ درمانی میتواند این خطر را کاهش دهد. کارآزماییهای تصادفی شده بزرگ با شاهد دارونما هیچ کاهش معنیداری را در میزان خطر پرهاکلامپسی اضافه شده با مصرف دوز کم آسپیرین، مکمل کلسیم یا مکمل آنتیاکسیدان به صورت ویتامین Cو Eنشان ندادهاند؛ اگر چه فرابررسیهای مطالعات کوچکتر، فوایدی را مطرح کرده است.

پایش جنینی
تلاش برای پایش زنان و جنین آنها از نظر عوارض میتواند شامل ویزیتهای قبل از زایمان بیشتر برای زنان دچار پرفشاری مزمن خون در مقایسه با زنان بدون این مشکل باشد. این ویزیتها با هدف پایش دقیق زنان از نظر عوارض پرفشاری مزمن خون از طریق اندازهگیری فشار خون و پروتئین ادرار انجام میشود. از آنجا که چنین حاملگیهایی با افزایش احتمال محدودیت رشد جنین همراه هستند، ارزیابی رشد جنین توصیه میشود. بسیاری از متخصصان زنان، تخمین رشد جنین توسط سونوگرافی را نیز به ارزیابی منظم ارتفاع فوندوس اضافه مینمایند و این کار را از اوایل سه ماهه سوم آغاز میکنند و بسته به فشار خون مادری، داروها، عوارض و یافتههای تصویربرداری قبلی، در فواصل 4-2 هفتهای ادامه میدهند.

اگر چه دادههای مربوط به جمعیتهای کمخطر حاکی از آن است که سونوگرافی و ارزیابی ارتفاع فوندوس نتایج مشابهی را از نظر کشف محدودیت رشد در پی داشتهاند، سونوگرافی حجم مایع آمنیونی و تون و حرکات جنین (پروفایل بیوفیزیکی) را نیز ارزیابی میکند، که این ارزیابیها با در نظر گرفتن خطرات مرتبط با پرفشاری مزمن خون در حاملگی میتواند مفید واقع شود. با توجه به افزایش خطر مردهزایی در مادران دچار پرفشاری خون، نظارت بر تندرستی جنین نیز توسط برخی متخصصان توصیه میشود؛ اگر چه برخی دیگر توصیه میکنند این ارزیابیها به حاملگیهایی که با عوارضی همچون محدودیت رشد یا پرهاکلامپسی همراه هستند، محدود شوند.

این آزمایشها میتواند ارزیابی الگو و تغییرپذیری ضربان قلب جنین (آزمایش غیراسترسی) را نیز شامل شود. عوارض مادری (مثل پرهاکلامپسی یا تشدید پرفشاری خون) نتایج غیراطمینانبخش آزمایشهای جنینی، غالبا شاخصهایی برای زایمان زودهنگام تلقی میشوند. پزشکان باید خطرات موربیدیته جنینی مرتبط با زایمان قبل از موعد را با خطرات عوارض مادری و جنینی ناشی از تداوم درمانهای توام با انتظار مقایسه کنند. در زنان با پرفشاری مزمن خون بدون عوارض دیگر، زایمان غالبا برای زمانی نزدیک به موعد تخمینی مقرر برنامه ریزی میشود؛ هرچند لزوم چنین مداخلهای درصورت اطمینان بخش بودن نتایج آزمایشها و طبیعی بودن رشد جنین، نامشخص است.

شیردهی
شیردهی باید در زنان دچار پرفشاری مزمن خون و از جمله کسانی که نیاز به دارو دارند، مورد ترغیب قرار گیرد. اگر چه اکثر داروهای ضد پر فشاری خون را میتوان در شیر مادر کشف کرد، سطوح این داروها معمولا پایینتر از سطح پلاسمایی خون مادر است. این سطوح نسبتا پایین و دادههای مشاهدهای حاصل از مجموعههای زنانی که در حین شیردهی دارو مصرف میکردهاند، سبب شده است آکادمی طب اطفال آمریکا اکثر داروهای ضد پرفشاری خون، و از آن جمله مهارکنندههای ACEرا به عنوان «معمولا سازگار» با شیردهی برچسبگذاری کند.

از آنجا که گزارشهای موردی، خستگی و برادیکاردی را در نوزادان مادران شیردهی که آتنولول مصرف میکردهاند توصیف نمودهاند، آکادمی طب اطفال آمریکا توصیه میکند آتنولول با احتیاط مصرف شود. چنین موارد احتیاطی در مورد دیگر بتابلوکرها نظیر متوپرولول مشاهده نشده است. از آنجا که دادههای کافی در مورد مصرف داروهای ARBو شیردهی وجود ندارد، توصیه میشود برای درمان پرفشاری خون در زنان شیرده از داروهای دیگری استفاده شود. توصیههای جامعه متخصصان زنان و زایمان کانادا حاکی از آن است که مصرف نیفدیپین طولانیاثر، لابتالول، متیل دوپا، کاپتوپریل و انالاپریل طی شیردهی قابل قبول است.

نتیجهگیریها و توصیهها
در بیمار مبتلا به پرفشاری خونی باید توصیه کرد تا هنگامی که تحت بررسیهای قبل از حاملگی نظیر ارزیابی آسیب اعضای هدف، ارزیابی از نظر علل قبل شناسایی پرفشاری خون در صورتی که آزمونهای آزمایشگاهی، معاینه فیزیکی یا سابقه طبی وی بیانگر آن باشد و همچنین تنظیم درمان ضدپرفشاری خون قرار گیرد، از روشهای جلوگیری از بارداری استفاده کند.

اگر علتی قابل اصلاح برای پرفشاری خون شناسایی شد، باید قبل از حاملگی به آن پرداخت. قبل از تلاش برای بارداری، بیمار باید مهارکننده ACEرا با یک داروی دیگر ضد پرفشاری خون که برای حاملگی بیخطر تلقی میشود (متیلدوپا، یا مسدودکنندههای طولانیاثر کانال کلسیم) جایگزین کند و از نظر کاهش وزن تحت مشاوره قرار گیرد. اگر چه برخی راهکارها مصرف متیلدوپا را براساس سابقه بیخطری طولانی مدت آن به عنوان خط اول توصیه میکنند، ما معمولا در وهله نخست لابتالول را به کار میبریم زیرا پژوهشها بیخطری آن را نیز تایید میکنند و در عمل دریافتهایم که این دارو مؤثرتر از متیلدوپا است و عوارض جانبی کمتر میدارد.

منبع:
Seely EW, EckerJ. Chronic hypertension in pregnancy. New EnglandJournal Of Medicine August


اختلال تکاملی زبان از کودکی تا بزرگسالی

لیلا رستم شیرازی [ آسیب شناسی گفتار و زبان ]

کراتین در ورزشکاران

[ 1394-04-14 ]شهزاد محمدیان [ کارشناس ارشد تغذیه ]

تاثیرات مفید تخم هندوانه

[ 1395-11-12 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

کافئین و عملکرد ذهنی ( قسمت هفتم )

[ 1396-11-18 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

آنژیوگرافی

[ 1397-06-20 ]دکتر علی حبیبی فر [ متخصص قلب و عروق ]

مواد غذایی آرام بخش برای کودکان بیش فعال

[ 1394-08-18 ]شهزاد محمدیان [ کارشناس ارشد تغذیه ]

خار پاشنه -علل و درمان

[ 1391-12-20 ]دکتر سلمان فلاح [ متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ]

از کاشت مژه و ناخن مصنوعی چه می دانید؟ ـ قسمت اول

[ 1390-02-04 ]دکتر محمد علی نیلفروش زاده [ متخصص پوست و مو ]

آیا موبایل موجب سرطان بیضه و ناباروری مردان می شود؟-قسمت دوم

[ 1390-04-04 ]دکتر محمد رضا قرائتی [ متخصص کلیه و مجاری ادراری ]

کاشت موی اکسیری برای جوانی دوباره

[ 1393-07-02 ]دکتر هما فاتحی [ پوست و مو ]

تزریق ژل در لب

[ 1399-07-28 ]دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

راه های رفع و از بین بردن غبغب

[ 1399-07-27 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

اختلال تکاملی زبان از کودکی تا بزرگسالی

[ 1399-07-27 ]لیلا رستم شیرازی [ آسیب شناسی گفتار و زبان ]

ملاتونین قسمت دوم

[ 1399-07-27 ]شهزاد محمدیان [ کارشناس ارشد تغذیه ]

اضافه وزن و افزایش خطر ابتلا و مرگ و میر کرونا (قسمت اول)

[ 1399-07-26 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

از اختلال تکاملی زبان چه می دانید؟

[ 1399-07-26 ]لیلا رستم شیرازی [ آسیب شناسی گفتار و زبان ]

روشهای لابیاپلاستی

[ 1399-07-24 ]دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

تزریق ژل برای فرم دهی بینی بدون جراحی

[ 1399-07-24 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

رژیم غذایی و آلزایمر (قسمت چهارم)

[ 1399-07-23 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

جوانسازی با الکترونیدلینگ

[ 1399-07-22 ]دکتر پرستو خسروانی [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

مراقبت ها بعد از تزریق بوتاکس جهت افزایش ماندگاری

[ 1399-07-21 ]دکتر گیتا فقیهی [ متخصص پوست و مو ]

کنترل چربی خون با تغذیه

[ 1399-07-21 ]شهزاد محمدیان [ کارشناس ارشد تغذیه ]

هماتوم چیست؟

[ 1399-07-20 ]دکتر پرستو خسروانی [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

علائم پوستی سرطان سینه

[ 1399-07-18 ]دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

6 حرکت برای کاهش درد و التهاب زانو

[ 1399-07-18 ]دکتر مهدی مؤیدفر [ فوق تخصص جراحی زانو ]

لیزر اربیوم چیست و در چه مواردی کاربرد دارد؟

[ 1399-07-18 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

ورزش در بارداری

[ 1399-07-17 ]دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

کندروتین در ورزشکاران

[ 1399-07-16 ]شهزاد محمدیان [ کارشناس ارشد تغذیه ]

رژیم غذایی و آلزایمر (قسمت دوم)

[ 1399-07-16 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

اندولیفت

[ 1399-07-15 ]دکتر پرستو خسروانی [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

درمان خطوط پیشانی با تزریق بوتاکس

[ 1399-07-13 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

رژیم غذایی و آلزایمر (قسمت اول)

[ 1399-07-12 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]
دکتر لادن ناظمی - پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی
دکتر لادن ناظمی

پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی


www.doctornazemi.ir
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو
دکتر مریم ملکی

متخصص پوست و مو


www.doctormaleki.com
دکتر نرگس علیان - متخصص زنان و زایمان
دکتر نرگس علیان

متخصص زنان و زایمان


www.dralian.ir
دکتر عنایت الله ایزدی - متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر عنایت الله ایزدی

متخصص کلیه و مجاری ادراری


www.izadidr.ir
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی
دکتر منصوره پژمان منش

متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی


www.dr-pejmanmanesh.ir
لیلا رستم شیرازی - آسیب شناسی گفتار و زبان
لیلا رستم شیرازی

آسیب شناسی گفتار و زبان


www.goftardarmani.ir
دکتر مهدی مؤیدفر - فوق تخصص جراحی زانو
دکتر مهدی مؤیدفر

فوق تخصص جراحی زانو


www.drmoayedfar.com
دکتر امیر منصور شیرانی - متخصص بیماریهای دهان و دندان
دکتر امیر منصور شیرانی

متخصص بیماریهای دهان و دندان


www.doctorshirani.ir
دکتر پرستو خسروانی - متخصص پوست ، مو و زیبایی
دکتر پرستو خسروانی

متخصص پوست ، مو و زیبایی


www.drkhosravani.ir
دکتر پیمان صالحی - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری
دکتر پیمان صالحی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری


www.drsalehi.ir
دکتر رامین مدرسی - پوست ، مو و زیبایی
دکتر رامین مدرسی

پوست ، مو و زیبایی


www.doctormodaresi.ir
شهزاد محمدیان - کارشناس ارشد تغذیه
شهزاد محمدیان

کارشناس ارشد تغذیه


www.armitaclinic.ir
دکتر علیرضا واعظ شوشتری - متخصص پوست ، مو و زیبایی
دکتر علیرضا واعظ شوشتری

متخصص پوست ، مو و زیبایی


www.drvaez.ir
دکتر زهرا سعادتی - متخصص جراحی عمومی
دکتر زهرا سعادتی

متخصص جراحی عمومی


www.Hemorrhoid-laser.com
گروه نرم افزاری پزشک آنلاین | مجری پروژه های مبتنی بر وب در حوزه سلامت و بهداشت