دکتر پیمان صالحی - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری

مشکلات اورولوژی و معافیت پزشکی سربازان

دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]آدرس وب سایت : www.drsalehi.ir
آدرس مطب : اصفهان ، اتوبان آقا بابایی ، بعد از روگذر حکیم شفائی ، بلوار سلامت، شهرک سلامت اصفهان ، طبقه دوم تلفن مطب : 35548081 - 031

بخش یازدهم: بیماری های دستگاه ادراری تناسلی
بند 1- انسداد ادراری به دلایل عضوی یا عفونی یا فونكسیون :
الف) در صورتیكه برطرف كردن انسداد فقط با عمل جراحی امكانپذیر بوده و عود كرده باشد : معاف دائم
ب) در سایر موارد : معاف از خدمات رزمی
تبصره - موارد مرتبط با سنگهای ادراری طبق بند 4 عمل شود.
بند2- برگشت ادرار به حالب ها :
الف) اگر دو طرفه یا یك طرفه مساوی یا بیشتر از درجه 3 باشد : معاف دائم
ب) یك طرفه و خفیف : معاف از خدمات رزمی

بند3- بیماریهای عفونی (میكروبی، انگلی ، قارچی) :
الف)مزمن و عود کننده با سه نوبت یا بیشتردر هر یک از اعضاء ذیل :كلیه ، لگنچه، حالب ، مثانه ، بیضه ها ، مجاری ادرار و پروستات: معاف دائم
ب) اپیدیدیمیت و پروستاتیت مزمن : معاف از خدمات رزمی

بند4- سنگهای حالب ، كلیه ، پروستات ، مثانه و نفروكلسینوز:
الف) در صورتیكه هیدرونفروز درجه 3 ایجاد كرده باشد و با وجود درمان سنگ ،هیدرونفروز پایدار باشد (یكطرفه یا دو طرفه) : معاف دائم
ب) سنگهای شاخ گوزنی عمل نشده عارضه دار : معاف دائم
ج) وجود سنگهای متعدد علامت دار همراه با هیدرونفروز خفیف : معاف از خدمات رزمی
د)سابقه وجود سنگهای حالب یا كلیه یا مثانه عمل شده بدون عارضه : معاف از خدمات رزمی
هـ )چنانچه بیمار با سنگ و هیدرونفروز مراجعه نموده و قابل درمان باشد : شش ماه معاف موقت

بند5- تومورهای خوش خیم عارضه دار و عود کننده و بدخیم دستگاه ادراری تناسلی عمل شده وعمل نشده : معاف دائم
بند6- بیماریهای رتروپریتوان ، فیبروزرتروپریتوان و كیست های رتروپریتوان همراه با عارضه : معاف دائم

بند7- بیماریهای طبی كلیه :
الف)سندروم نفروتیك ، گلومرولونفریت مزمن ، پیلونفریت مزمن ، بیماریهای كلاژن كلیه ، پروتئین اوری بیش از 500 میلی گرم و نارسائی مزمن كلیه : معاف دائم
ب ) گلومرولونفریت و پیلونفریت حاد : شش ماه معاف موقّت
ج ) هماچوری اسانسیل : معاف از خدمات رزمی

بند8- هیدرونفروز یا اتساع لگنچه :
الف)درجه 3(یكطرفه یا دو طرفه )در صورتیكه غیرقابل درمان باشد و یا پس از درمان همراه با عارضه باشد : معاف دائم
ب ) درجه یك و بالاتر (یكطرفه یا دو طرفه ) : معاف از خدمات رزمی

آگاهی از مشکلات تناسلی آقایان و معافیت سربازی

بند 9 - نفركتومی :
الف) یك طرفه : معاف دائم
ب) پارسیل یا پیلوپلاستی دو طرفه : معاف دائم
ج ) پارسیل یا پیلوپلاستی یک طرفه در صورت طبیعی بودن کلیه دیگر : معاف از خدمات رزم

بند 10- كلیه نعل اسبی ، كلیه اكتوپیك داخل لگن، اكتوپی یك طرفه (یعنی هر دو كلیه در یك طرف قرار گرفته باشند) : معاف دائم
تبصره - برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر : معاف از خدمات رزمی

بند11- پتوز كلیه :
الف) درجه سه : معاف دائم
ب) درجه دو : معاف از خدمات رزمی

بند 12- هیپوپلازی :
الف)دو كلیه و یا یك كلیه به همراه عوارض و یا آپلازی و آژنزی هر یك از كلیه ها : معاف دائم
ب) با عملكرد طبیعی یك طرفه و بدون علامت : معاف از خدمات رزمی

بند13- كلیه میان اسفنجی : معاف دائم
بند14- فیستول سیستم ادراری به دستگاه گوارش یا پوست غیرقابل درمان : معاف دائم
بند15- نكروزكورتكس یک كلیه :
الف) در صورتی كه منجر به نارسائی یا كم كاری یك كلیه شده باشد : معاف دائم
ب) در سایر موارد : معاف از خدمات رزمی

بند16- پیوند كلیه : معاف دائم
بند17- بیماریهای عروقی كلیه مثل: آنوریسم شریان كلیوی ، انفاركتوس كلیه ، ترومبوز ورید كلیوی ، فیستول شریانی وریدی ، آنوریسم شریانی وریدی ، تنگی شریان كلیوی : معاف دائم

بند18- دوبلیكاسیون حالب در صورتیكه هر حالب به طور جداگانه تا مثانه ادامه داشته باشد : معاف دائم
تبصره - برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر : معاف از خدمات رزمی

پیج رسمی دکتر پیمان صالحی متخصص اورولوژی

بند19- مگااورتر:
الف) دو طرفه شدید بهمراه علائم : معاف دائم
ب) درغیراز موارد فوق : معاف از خدمات رزمی

بند20- اورتروسل :
الف) دو طرفه اثبات شده : معاف دائم
ب) یك طرفه : معاف از خدمات رزمی

بند21- مثانه نوروژنیک اثبات شده در مراکز درمانی نظامی یا دانشگاهی معتبر : معاف دائم
بند22- سیستكتومی توتال و یا پارسیل : معاف دائم
بند23- تنگی گردن مثانه بدون عارضه : معاف از خدمات رزمی

بند24- از بین رفتن قدرت انقباضی گردن مثانه (بهرعلت) كه منجر به بی اختیاری ادرار شود با تأیید مراکز تخصصی نظامی یا دانشگاهی معتبر: معاف دائم

بند25- هیپوسپادیازتنه آلت و میان دو راه ( بجز هیپوسپادیاز گلاندولار) : معاف دائم
تبصره - برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر : معاف ازخدمات رزمی

بند26- اپیسپادیاز : معاف دائم
تبصره - برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر : معاف ازخدمات رزمی
بند27- انواع فیستولهای مجرا به تنه آلت ، ركتوم و پرینه و اسكروتوم : معاف دائم

بند28- تنگی مجرا :
الف) در صورتیكه نیازبه عمل جراحی داشته باشد و یاجهت تخلیه ادراری نیاز به سوندگذاری مداوم و یا مكرر (CIC)داشته باشد : معاف دائم
ب) در سایرموارد : معاف از خدمات رزمی

بند 29- هیدروسل (بیضه ، طناب منوی )و كیستهای طناب منوی :
الف) در صورت عود بعداز عمل جراحی : معاف دائم
ب) سایر موارد : معاف ازخدمات رزمی
ج) نوع حجیم جهت انجام عمل جراحی : شش ماه معاف موقت

بند30- واریكوسل یكطرفه یا دو طرفه :
الف) در صورتیكه نیاز به عمل جراحی داشته باشد (جهت عمل جراحی) : شش ماه معاف موقت
ب) در صورتیكه بعداز عمل عود نماید و درجه 3 و بالاتر باشد : معاف دائم
ج) فقط در مشمولین قبل از اعزام ،عمل نشده در هر درجه ای و نیز عمل شده بدون عارضه : معاف از خدمات رزمی

بند 31- بیضه :
الف) اكتوپی و یا فقدان بیضه و آتروفی شدید دو طرفه :معاف دائم
ب) آتروفی ، اكتوپی یا فقدان بیضه یكطرفه : معاف از خدمات رزمی

بند 32- اپی دیدیمكتومی :
الف) دو طرفه : معاف دائم
ب) یك طرفه : معاف از خدمات رزمی

بند33- شب ادراری با تأیید بررسیهای پاراكلینیک (تست اورودینامیک و ….) اثبات شده در مراکز درمانی نظامی یا دانشگاهی معتبر : معاف از خدمات رزمی
بند34 تغییر مسیر ادراری با عمل جراحی : معاف دائم
تبصره : برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر : معاف از خدمات رزمی
بند35- اپیدیدیمیت مزمن : معاف از خدمات رزمی
بند36- كلیه پلی كیستیک بهمراه عوارض و یا سایر بیماریهای كلیوی : معاف دائم
بند37- مشمولین پزشک که از سلامتی کامل در خصوص هر یک از بیماریهای فوق برخوردار نباشند (بیماری آنان در حد معافیت دائم باشد) لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند : معاف از خدمات سنگین

بند38- سایر بیماریها :
الف) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده 2 آیین نامه می باشند : معاف از خدمات رزمی
ب) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده 2 آیین نامه می باشند : شش ماه معاف موقت
ج) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 2 آیین نامه می باشند : معاف دائم

به دلیل مراجعات فراوانی که به متخصص کلیه و مجاری ادراری، برای دانستن اندازه نرمال آلت تناسلی می شود، بر آن شدیم مطلبی در این باره تهیه نماییم و اطلاعات دقیقی در این مورد به کاربران ارائه دهیم. برای مطالعه مقاله اندازه نرمال آلت تناسلی در مردان کلیک کنید.


آیا تزریق چربی زیر چشم دائمی است؟

دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

مازوخیسم جنسی

[ 1388-04-01 ]دکتر محمد والی پور [ متخصص روانپزشکی ]

میکرودرم

[ 1395-11-18 ]دکتر اکرم صالحی [ طب سنتی ]

خواص تغذیه ایی تخمه کدو و تاثیر آن در لاغری ( قسمت دوم )

[ 1396-07-06 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

هفته به هفته با جنین در بارداری ، هفته 7 تا 10

[ 1395-12-16 ]دکتر صدیقه آذری [ متخصص زنان و زایمان ]

با دستگاه شگفت انگیز ال دی ام در حیطه پوست و زیبایی آشنا شوید

[ 1398-09-22 ]دکتر سهیلا طاهری [ متخصص پوست و مو ]

چگونه مژه هایی پرپشت داشته باشیم

[ 1393-10-06 ]دکتر گیتا فقیهی [ متخصص پوست و مو ]

تردمیل

[ 1390-11-27 ]دکتر علیرضا مقتدری [ فلوشیپ اینترونشنال درد ]

جراحی دیسک کمر یا روش اپیدورال، کدام بهتر است ؟

[ 1393-12-01 ]دکتر شاهرخ نوری [ متخصص درد ]

لیزر درمانی روشی موثر برای برطرف کردن لک های صورت

[ 1395-05-25 ]دکتر گیتا فقیهی [ متخصص پوست و مو ]

آنچه درباره چرخه پاسخ جنسی مردان باید بدانید

[ 1399-10-21 ]دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

مقایسه دو روش میکرونیدلینگ و آر اف فرکشنال

[ 1399-10-21 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

مهمترین نکات تزریق ژل لب

[ 1399-10-21 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

معرفی تنگی کانال نخاعی قفسه سینه ای یا توراسیک

[ 1399-10-21 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

علت و درمان غیر جراحی بی ثباتی و خالی کردن زانو چیست؟

[ 1399-10-21 ]دکتر مهدی مؤیدفر [ فوق تخصص جراحی زانو ]

درمان کلوئید یا گوشت اضافه چگونه انجام می‌شود؟

[ 1399-10-21 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

رژیم مبتلایان به زخم معده - دلایل، علائم و درمان ها (قسمت اول)

[ 1399-10-21 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

ماندگاری تزریق ژل چقدر است؟

[ 1399-10-21 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

مهمترین علل ریزش مو در مردان و درمان آن

[ 1399-10-21 ]دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

برای گودی زیر چشم ژل بهتر است یا چربی؟

[ 1399-10-20 ]دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

ماندگاری تزریق چربی به چه عواملی بستگی دارد؟

[ 1399-10-18 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

پارگی تاندونهای شانه چیست و چطور آن را تشخیص داده درمان کنیم؟

[ 1399-10-18 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

در مورد بوتاکس بیشتر بدانید

[ 1399-10-18 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

پاسخ به سؤالات آی یو دی(1)

[ 1399-10-18 ]دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

تغذیه و تاثیر آن در پیشگیری از سرطان

[ 1399-10-18 ]شهزاد محمدیان [ متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا ]

تفاوت مزونیدلینگ و میکرونیدلینگ در چیست؟

[ 1399-10-17 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

روشهای درمان اسکار آکنه

[ 1399-10-17 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

آیا تزریق چربی زیر چشم دائمی است؟

[ 1399-10-17 ]دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

رفع افتادگی بینی با تزریق ژل

[ 1399-10-17 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

دارچین برای لاغری، آیا لاغری با دارچین حقیقت دارد؟ (قسمت چهارم)

[ 1399-10-17 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

آیا کرونا باعث کم شنوایی می شود؟

[ 1399-10-17 ]دکتر سعید ملایری [ شنوایی شناسی ]

لیزر فرکشنال درمانی مناسب برای جای جوش صورت

[ 1399-10-16 ]دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]
دکتر علیرضا واعظ شوشتری - متخصص پوست ، مو و زیبایی
دکتر علیرضا واعظ شوشتری

متخصص پوست ، مو و زیبایی


www.drvaez.ir
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو
دکتر مریم ملکی

متخصص پوست و مو


www.doctormaleki.com
دکتر پیمان صالحی - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری
دکتر پیمان صالحی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری


www.drsalehi.ir
دکتر رامین مدرسی - پوست ، مو و زیبایی
دکتر رامین مدرسی

پوست ، مو و زیبایی


www.doctormodaresi.ir
دکتر عنایت الله ایزدی - متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر عنایت الله ایزدی

متخصص کلیه و مجاری ادراری


www.izadidr.ir
دکتر مهدی مؤیدفر - فوق تخصص جراحی زانو
دکتر مهدی مؤیدفر

فوق تخصص جراحی زانو


www.drmoayedfar.com
دکتر لادن ناظمی - پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی
دکتر لادن ناظمی

پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی


www.doctornazemi.ir
دکتر امیر منصور شیرانی - متخصص بیماریهای دهان و دندان
دکتر امیر منصور شیرانی

متخصص بیماریهای دهان و دندان


www.doctorshirani.ir
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی
دکتر منصوره پژمان منش

متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی


www.dr-pejmanmanesh.ir
دکتر میترا مولائی نژاد - متخصص سلامت جنسی و باروری
دکتر میترا مولائی نژاد

متخصص سلامت جنسی و باروری


www.drmolaei.ir
دکتر رضا رباطی - متخصص پوست و مو
دکتر رضا رباطی

متخصص پوست و مو


www.drrobati.ir
دکتر احمد شکرچی زاده - متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات
دکتر احمد شکرچی زاده

متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات


www.drshekarchizadeh.ir
گروه نرم افزاری پزشک آنلاین | مجری پروژه های مبتنی بر وب در حوزه سلامت و بهداشت