facebook instagram telegram www.pezeshkonline.ir

تغذیه در دوران سالمندی ( قسمت آخر )
دکتر منصور ریسمانچیان - پزشک عمومی

تغذیه در دوران سالمندی ( قسمت آخر )

دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

آدرس وب سایت : www.rismanchian.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، بین بسیج و چهارراه قصر ، جنب داروخانه زیتون ، ساختمان شمس ، طبقه سوم تلفن مطب : 32207810 - 031
تغذیه در دوران سالمندی ( قسمت آخر )

- ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﯾﮑﯽ از اﻣﻼح ﻣﻮﺛﺮ در اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﻣﻘﺪار ﺗﻮده ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﺪن است . ﮐﻤﺒﻮد اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻐﺬﯾﻪ اي در ﺳﻨﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺳﻨﺪرم ﻫﺎي ﺳﻮء ﺟﺬب ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﻨﯽ از ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﻧﺨﻮد ﺳﺒﺰ ، اﺳﻔﻨﺎج ، ادوﯾﻪ ﻫﺎ ، ﻣﻼس ، داﻧﻪ ﮐﺎﻣﻞ ذرت ، ﻟﻮﺑﯿﺎي ﺳﻮﯾﺎ ، آﺟﯿﻞ ، ﺟﮕﺮ و ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ در ﺳﻨﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺑﺪن اﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، زﯾﺮا ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﺮز ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎبد. اﻓﺖ ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺰان ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ در ﺣﺎل استراحت (Resting Metabolic Rate) رخ ﻣﯽ دهد. ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺪون ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن (Learn body mass) ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آید . ﻣﻘﺪاري از اﻓﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺪن در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي اﺳﺖ .

ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮده ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم ﻋﻀﻼﻧﯽ از ﺳﻨﯿﻦ ﺣﺪود 30 تا 40 سالگی و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮده ﭼﺮﺑﯽ از ﺣﺪود 75 ﺳﺎﻟﮕﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ شود . ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮده ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﺮدان ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻧﮑﻨﺪ . ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﭼﺮﺑﯽ در ﺗﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ و متابولیک ﻣﯽ شود.ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻤﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﺳﻦ (Waist-to-hip) اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در اﻓﺮاد ﺳﯿﮕﺎري ﺑﯿﺸﺘﺮ است. در اﻓﺮاد ﺳﻨﯿﻦ 55تا 69ﺳﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺧﺼﻮصا ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ است.

ﮐﺎﻫﺶ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ و ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺳﺮم از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ اﯾﻦ دو ﻓﺎﮐﺘﻮر در ﺳﺮم ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ - اﻧﺮژي داﺷﺘﻪ و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺘﻮﮐﯿﻦ ﻫﺎي در ﮔﺮدش ﻣﺜﻞ ﻓﺎﮐﺘﻮر a ﺗﻮﻣﻮرﻧﮑﺮوﺳﯿﺲ ﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮﻟﻮﮐﯿﻦ 1- می باشد. ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ 3 gr/dl از ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ارﺗﺒﺎط دارد.در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﻘﺶ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ . ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي در زﻣﺎن ﻗﺤﻄﯽ و ﮐﻢ ﻏﺬاﯾﯽ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻟﮕﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﺪن رد (Termoregulation) ﻧﻘﺶ دارد.

از این مطالب برای سلامتی ، بهبود شیوه زندگی و پیشگیری از بیماری های خود و عزیزانتان استفاده فرمایید و در صورتی که مطلب را مفید تشخیص دادید لطفا آن را به اشتراک بگذارید و ما را به دیگران معرفی نمایید .

دکتر علیرضا واعظ شوشتری - متخصص پوست و مومطالب و مقالات پزشکی مرتبط
دکتر منصور ریسمانچیان - پزشک عمومی

نکات کاربردی در تغذیه سرطان

دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

آدرس وب سایت : www.rismanchian.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، بین بسیج و چهارراه قصر ، جنب داروخانه زیتون ، ساختمان شمس ، طبقه سوم تلفن مطب : 32207810 - 031
پروانه کاظمی - کارشناس ارشد تغذیه

تغذیه در کودکان اوتیسم

پروانه کاظمی [ کارشناس ارشد تغذیه ]

آدرس وب سایت : www.dietkazemi.ir
آدرس مطب : تهران بلوار همیلا خیابان پارک میدان پارک ساختمان پزشکان پاسارگاد طبقه سوم واحد 5 تلفن مطب : 44495410 - 021
شهزاد محمدیان - کارشناس ارشد تغذیه

انتخاب جنسیت از طریق تغذیه ( دختر یا پس ...

شهزاد محمدیان [ کارشناس ارشد تغذیه ]

آدرس وب سایت : www.armitaclinic.ir
آدرس مطب : شهرک غرب بلوار فرحزادی تقاطع دریا خ نورانی پلاک 19 طبقه سوم تلفن مطب : 22366770 - 021
شهزاد محمدیان - کارشناس ارشد تغذیه

تغذیه دوران شیمی درمانی

شهزاد محمدیان [ کارشناس ارشد تغذیه ]

آدرس وب سایت : www.armitaclinic.ir
آدرس مطب : شهرک غرب بلوار فرحزادی تقاطع دریا خ نورانی پلاک 19 طبقه سوم تلفن مطب : 22366770 - 021
مرتضی شریفی - فیزیوتراپیست

توانبخشی سالمندان

مرتضی شریفی [ فیزیوتراپیست ]

آدرس وب سایت : www.shockwavetherapy.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، نرسیده به فلکه فلسطین ، فیزیوتراپی قائم تلفن مطب : 2213144 - 031
شهزاد محمدیان - کارشناس ارشد تغذیه

تغذیه سالم

شهزاد محمدیان [ کارشناس ارشد تغذیه ]

آدرس وب سایت : www.armitaclinic.ir
آدرس مطب : شهرک غرب بلوار فرحزادی تقاطع دریا خ نورانی پلاک 19 طبقه سوم تلفن مطب : 22366770 - 021
دکتر منصور ریسمانچیان - پزشک عمومی

تغذیه و آلودگی هوا (قسمت هشتم)

دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

آدرس وب سایت : www.rismanchian.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، بین بسیج و چهارراه قصر ، جنب داروخانه زیتون ، ساختمان شمس ، طبقه سوم تلفن مطب : 32207810 - 031
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو

رژیم تغذیه گیاهی برای درمان ریزش مو

دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

آدرس وب سایت : www.doctormaleki.com
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان چهارباغ بالا ، جنب مجتمع پارک ، طبقه فوقانی بانک سپه تلفن مطب : 36662224 - 031
دکتر علی فرخانی - متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

نقش تغذیه در بیماری پارکینسون

دکتر علی فرخانی [ متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ]

آدرس وب سایت : www.drfarkhani.com
آدرس مطب : اصفهان، خیابان شمس آبادی، چهارراه قصر، روبروی بانک ملت، کوی26 تلفن مطب : 32367465 - 031
دکتر اکرم صالحی - طب سنتی

تغذيه در حساسيت هاى فصلی

دکتر اکرم صالحی [ طب سنتی ]

آدرس وب سایت : www.drakramsalehi.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خيابان بزرگمهر ، ابتدای هشت بهشت غربی ، كوی شهيد شمندی ، مجتمع غدير ، طبقه زيرزمين تلفن مطب : 32664342 - 031
شهزاد محمدیان - کارشناس ارشد تغذیه

تغذیه ورزشکاران سرعتی

شهزاد محمدیان [ کارشناس ارشد تغذیه ]

آدرس وب سایت : www.armitaclinic.ir
آدرس مطب : شهرک غرب بلوار فرحزادی تقاطع دریا خ نورانی پلاک 19 طبقه سوم تلفن مطب : 22366770 - 021
شهزاد محمدیان - کارشناس ارشد تغذیه

کنترل پاتولوژیک وزن در ورزشکاران ، ناه ...

شهزاد محمدیان [ کارشناس ارشد تغذیه ]

آدرس وب سایت : www.armitaclinic.ir
آدرس مطب : شهرک غرب بلوار فرحزادی تقاطع دریا خ نورانی پلاک 19 طبقه سوم تلفن مطب : 22366770 - 021
پروانه کاظمی - کارشناس ارشد تغذیه

توصیه های تغذیه ای برای مبتلایان به وا ...

پروانه کاظمی [ کارشناس ارشد تغذیه ]

آدرس وب سایت : www.dietkazemi.ir
آدرس مطب : تهران بلوار همیلا خیابان پارک میدان پارک ساختمان پزشکان پاسارگاد طبقه سوم واحد 5 تلفن مطب : 44495410 - 021
دکتر حمید کوچه باغی - پزشک عمومی

تغذیه دوران بارداری

دکتر حمید کوچه باغی [ پزشک عمومی ]

آدرس وب سایت : www.drkouchehbaghi.ir
آدرس مطب : صفهان خیابان توحید میانی ، حدفاصل چهارراه توحید و چهارراه پلیس ، جنب بانک پاسارگاد تلفن مطب : 36263837 - 031
دکتر منصور ریسمانچیان - پزشک عمومی

تغذیه و آلودگی هوا (قسمت دوم)

دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

آدرس وب سایت : www.rismanchian.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، بین بسیج و چهارراه قصر ، جنب داروخانه زیتون ، ساختمان شمس ، طبقه سوم تلفن مطب : 32207810 - 031
دکتر منصور ریسمانچیان - پزشک عمومی

تغذیه و آلودگی هوا (قسمت هفتم)

دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

آدرس وب سایت : www.rismanchian.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، بین بسیج و چهارراه قصر ، جنب داروخانه زیتون ، ساختمان شمس ، طبقه سوم تلفن مطب : 32207810 - 031
دکتر منصور ریسمانچیان - پزشک عمومی

تغذیه و آلودگی هوا (قسمت پنجم)

دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

آدرس وب سایت : www.rismanchian.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، بین بسیج و چهارراه قصر ، جنب داروخانه زیتون ، ساختمان شمس ، طبقه سوم تلفن مطب : 32207810 - 031
دکتر منصور ریسمانچیان - پزشک عمومی

تغذیه و آلودگی هوا (قسمت چهارم)

دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

آدرس وب سایت : www.rismanchian.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، بین بسیج و چهارراه قصر ، جنب داروخانه زیتون ، ساختمان شمس ، طبقه سوم تلفن مطب : 32207810 - 031
شهزاد محمدیان - کارشناس ارشد تغذیه

تغذیه و رژیم غذایی برای کاهش خطر سرطان

شهزاد محمدیان [ کارشناس ارشد تغذیه ]

آدرس وب سایت : www.armitaclinic.ir
آدرس مطب : شهرک غرب بلوار فرحزادی تقاطع دریا خ نورانی پلاک 19 طبقه سوم تلفن مطب : 22366770 - 021
شهزاد محمدیان - کارشناس ارشد تغذیه

تغذیه در پیشگیری و درمان برونشیت

شهزاد محمدیان [ کارشناس ارشد تغذیه ]

آدرس وب سایت : www.armitaclinic.ir
آدرس مطب : شهرک غرب بلوار فرحزادی تقاطع دریا خ نورانی پلاک 19 طبقه سوم تلفن مطب : 22366770 - 021
پیامهای بهداشتی
در هنگام شنا از كلاه و عينك مناسب استفاده كنيد تا از آسيب به چشم و موها جلوگيري شود


مطالب پزشکی پر بازدید
وب سایت های پر بازدید پزشکان