دکتر منصور ریسمانچیان - پزشک عمومی

تغذیه در دوران سالمندی ( قسمت آخر )

دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]آدرس وب سایت : www.rismanchian.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، بین بسیج و چهارراه قصر ، جنب داروخانه زیتون ، ساختمان شمس ، طبقه سوم تلفن مطب : 32207810 - 031

- ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﯾﮑﯽ از اﻣﻼح ﻣﻮﺛﺮ در اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﻣﻘﺪار ﺗﻮده ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﺪن است . ﮐﻤﺒﻮد اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻐﺬﯾﻪ اي در ﺳﻨﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺳﻨﺪرم ﻫﺎي ﺳﻮء ﺟﺬب ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﻨﯽ از ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﻧﺨﻮد ﺳﺒﺰ ، اﺳﻔﻨﺎج ، ادوﯾﻪ ﻫﺎ ، ﻣﻼس ، داﻧﻪ ﮐﺎﻣﻞ ذرت ، ﻟﻮﺑﯿﺎي ﺳﻮﯾﺎ ، آﺟﯿﻞ ، ﺟﮕﺮ و ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ در ﺳﻨﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺑﺪن اﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، زﯾﺮا ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﺮز ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎبد. اﻓﺖ ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺰان ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ در ﺣﺎل استراحت (Resting Metabolic Rate) رخ ﻣﯽ دهد. ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺪون ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن (Learn body mass) ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آید . ﻣﻘﺪاري از اﻓﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺪن در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي اﺳﺖ .

ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮده ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم ﻋﻀﻼﻧﯽ از ﺳﻨﯿﻦ ﺣﺪود 30 تا 40 سالگی و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮده ﭼﺮﺑﯽ از ﺣﺪود 75 ﺳﺎﻟﮕﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ شود . ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮده ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﺮدان ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻧﮑﻨﺪ . ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﭼﺮﺑﯽ در ﺗﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ و متابولیک ﻣﯽ شود.ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻤﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﺳﻦ (Waist-to-hip) اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در اﻓﺮاد ﺳﯿﮕﺎري ﺑﯿﺸﺘﺮ است. در اﻓﺮاد ﺳﻨﯿﻦ 55تا 69ﺳﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺧﺼﻮصا ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ است.

ﮐﺎﻫﺶ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ و ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺳﺮم از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ اﯾﻦ دو ﻓﺎﮐﺘﻮر در ﺳﺮم ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ - اﻧﺮژي داﺷﺘﻪ و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺘﻮﮐﯿﻦ ﻫﺎي در ﮔﺮدش ﻣﺜﻞ ﻓﺎﮐﺘﻮر a ﺗﻮﻣﻮرﻧﮑﺮوﺳﯿﺲ ﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮﻟﻮﮐﯿﻦ 1- می باشد. ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ 3 gr/dl از ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ارﺗﺒﺎط دارد.در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﻘﺶ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ . ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي در زﻣﺎن ﻗﺤﻄﯽ و ﮐﻢ ﻏﺬاﯾﯽ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻟﮕﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﺪن رد (Termoregulation) ﻧﻘﺶ دارد.

از این مطالب برای سلامتی ، بهبود شیوه زندگی و پیشگیری از بیماری های خود و عزیزانتان استفاده فرمایید و در صورتی که مطلب را مفید تشخیص دادید لطفا آن را به اشتراک بگذارید و ما را به دیگران معرفی نمایید .


درباره این موضوع مطالب دیگر را هم مطالعه نمایید

غذاهای انرژی بخش برای فیبرومیالژیا

دکتر علی نقره کار[ متخصص درد ]تاریخ انتشار : 1396-11-19تاریخ بروز رسانی : 1399-09-24

تغذیه و آلودگی هوا (قسمت هشتم)

دکتر منصور ریسمانچیان[ پزشک عمومی ]تاریخ انتشار : 1398-11-16تاریخ بروز رسانی : 1398-11-16

تغذیه و آلودگی هوا (قسمت هفتم)

دکتر منصور ریسمانچیان[ پزشک عمومی ]تاریخ انتشار : 1398-11-12تاریخ بروز رسانی : 1398-11-12

آیا تزریق چربی زیر چشم دائمی است؟

دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

این پنج اختلال را در بارداری جدی بگیرید

[ 1396-07-27 ]دکتر ندا مقتدری اصفهانی [ متخصص زنان و زایمان ]

توصیه های مناسب ورزشی در دوران حاملگی

[ 1391-12-24 ]دکتر سلمان فلاح [ متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ]

Dقارچ مهمترین منبع ویتامین

[ 1392-02-15 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

چگونه جوان بمانيم ؟

[ 1391-03-26 ]دکتر بیژن فروغ [ متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ]

مصدومیت های نخاع و گردن

[ 1396-01-06 ]دکتر علی فرخانی [ متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ]

راهکار های جلوگیری از آسیب پوست پس از کاهش وزن (قسمت دوم)

[ 1395-07-03 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

بازیهای رایانه ای درکودکان

[ 1391-06-04 ]دکتر سید محمدرضا صدرعاملی [ فوق تخصص روانپزشکی اطفال ]

پاسخ سوالات شایع درباره اختلال بیش فعالی- کم توجهی

[ 1387-11-13 ]دکتر فرشته شکیبائی [ فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان ]

کهیر چیست ؟

[ 1393-09-10 ]دکتر حمید وحیدی [ متخصص پوست و مو ]

رژیم مبتلایان به زخم معده - دلایل، علائم و درمان ها (قسمت دوم)

[ 1399-10-27 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

هایفوتراپی بهترین روش غیرجراحی از بین بردن غبغب

[ 1399-10-26 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

معرفی لیزرهای تخریبی و کاربرد آنها

[ 1399-10-26 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

لیزر اربیوم چیست و چه مزایا و کاربردهایی دارد؟

[ 1399-10-26 ]دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

چه مواردی موجب کاهش یا فقدان میل جنسی مردان می‌شود؟

[ 1399-10-26 ]دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

رواندرمانگر خوب چه ویژگیهایی دارد

[ 1399-10-26 ]دکتر مطهره میردامادی [ متخصص اعصاب و روان ]

ضایعات رنگی پوست چه هستند و چگونه درمان می‌شوند؟

[ 1399-10-26 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

اقدامات پس از جراحی لیفت پلک یا بلفاروپلاستی

[ 1399-10-26 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

شایعترین آسیبهای ورزشی زانو چیست؟

[ 1399-10-25 ]دکتر مهدی مؤیدفر [ فوق تخصص جراحی زانو ]

ناباروری آقایان و علل آن

[ 1399-10-25 ]دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

کیست تارلو یا کیست ستون فقرات چیست؟

[ 1399-10-25 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

انواع جراحی زیبایی واژن

[ 1399-10-25 ]دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

ترک‌های پوستی چگونه درمان میشوند؟

[ 1399-10-25 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

آیا رفع ضایعات رنگی پوست امکان پذیر است؟

[ 1399-10-25 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

مزونیدلینگ چیست؟

[ 1399-10-25 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

چگونه منافذ باز پوست را درمان کنیم؟

[ 1399-10-25 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

وزوز گوش ضربانی چیست؟

[ 1399-10-24 ]دکتر سعید ملایری [ شنوایی شناسی ]

آشنایی با بیماری های شایع پوستی

[ 1399-10-23 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

در کلینیک پوست مو و لیزر چه کارهایی انجام میشود؟

[ 1399-10-23 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

مروري بر روش هاي تشخيصي- درماني آزوسپرمي

[ 1399-10-23 ]دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

نکاتی درباره عمل جراحی بلفاروپلاستی

[ 1399-10-23 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

آیا با ورزش کردن می توان انکیلوز ستون فقرات را رفع کرد؟

[ 1399-10-23 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]
دکتر پیمان صالحی - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری
دکتر پیمان صالحی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری


www.drsalehi.ir
دکتر عنایت الله ایزدی - متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر عنایت الله ایزدی

متخصص کلیه و مجاری ادراری


www.izadidr.ir
دکتر لادن ناظمی - پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی
دکتر لادن ناظمی

پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی


www.doctornazemi.ir
دکتر علیرضا واعظ شوشتری - متخصص پوست ، مو و زیبایی
دکتر علیرضا واعظ شوشتری

متخصص پوست ، مو و زیبایی


www.drvaez.ir
دکتر رامین مدرسی - پوست ، مو و زیبایی
دکتر رامین مدرسی

پوست ، مو و زیبایی


www.doctormodaresi.ir
دکتر رضا رباطی - متخصص پوست و مو
دکتر رضا رباطی

متخصص پوست و مو


www.drrobati.ir
دکتر زهرا سعادتی - متخصص جراحی عمومی
دکتر زهرا سعادتی

متخصص جراحی عمومی


www.Hemorrhoid-laser.com
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو
دکتر مریم ملکی

متخصص پوست و مو


www.doctormaleki.com
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی
دکتر منصوره پژمان منش

متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی


www.dr-pejmanmanesh.ir
دکتر مهدی مؤیدفر - فوق تخصص جراحی زانو
دکتر مهدی مؤیدفر

فوق تخصص جراحی زانو


www.drmoayedfar.com
دکتر احمد شکرچی زاده - متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات
دکتر احمد شکرچی زاده

متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات


www.drshekarchizadeh.ir
دکتر امیر منصور شیرانی - متخصص بیماریهای دهان و دندان
دکتر امیر منصور شیرانی

متخصص بیماریهای دهان و دندان


www.doctorshirani.ir
شهزاد محمدیان - متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا
شهزاد محمدیان

متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا


www.armitaclinic.ir
گروه نرم افزاری پزشک آنلاین | مجری پروژه های مبتنی بر وب در حوزه سلامت و بهداشت