دکتر محمد آذربایجانی - اعصاب ، روان و مشاوره

هیچ وقت هیچ چیزوهیچ کس رابی جواب نگذار

دکتر محمد آذربایجانی [ اعصاب ، روان و مشاوره ]آدرس وب سایت : www.drazarbayejani.com
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، خیابان پارس دوم ، مجتمع مریم ، واحد 46 تلفن مطب : 32347879 - 031

جواب سلام راباعلیک بده - جواب تشکرراباتواضع بده -- جواب کینه راباگذشت.-- جواب بی مهری رابامحبت --جواب ترس راباجرات -- جواب دروغ راباراستی -- جواب دشمنی رابادوستی -- جواب زشتی رابازیبایی -- جواب توهم رابه روشنی -- جواب خشم راباصبوری -- جواب سردی رابه گرمی -- جواب نامردی رابامردانگی --جواب همدلی رابارازداری -- جواب اعتمادرابی ریا-- جواب بی تفاوتی راباالتفات -- جواب یکرنگی رابااطمینان -- جواب مسولیت راباوجدان -- جواب خواهش رابی غرور-- جواب دورنگی راباخلوص -- جواب بی ادب راباسکوت -- جواب نگاه مهربان رابالبخند-- جواب لبخندراباخنده -- جواب دلمرده راباامید -- جواب منتظررابانوید -- جواب گناه رابابخشش -- وجواب عشق چیست جزعشق ؟همیشه جواب های هوی نیست جواب خوبی راباخوبی بده جواب بدی راهم باخوبی بده هیچ وقت جواب سربالانده هیچ وقت هیچ چیزوهیچ کس رابی جواب نگذارمطمئن باش هرجوابی که بدهی یه روزی یه جوری یه جایی به توبازمیگردد.

کسی که ازنزدیکترین فاصله به حرف توگوش می دهد :
می گویندعشق که می آید عقل کورمی شودوانسان نمی تواند مثبت ومنفی هارابه شکل واقعی ببیند وفقطمثبت هارامی بیند امامن می گویم وقتی عشق پابه میدان میگذارد عاشق هنوزمنفی هارامی بیند امامعشوق رابه خاطرمنفی داشتن می بخشد ومی گوید که این منفی ها قابل گذشت واصلاح هستند ودرقیاس باآن همه مثبت اصلاقابل اعتنانیستند به عبارتی وقتی عشق ظاهرمی شود میزان بخشیدن هم افزایش می یابد وهرچه عشق بیشترباشدبخشودگی واغماض وچشم پوشی هم بیشتراست .فکرمی کنید چراخیلی ازدختران باوجودی که می دانند فردی که به خواستگاری شان آمده ازبعضی جهات مشکل دارد بازهم ازدواج بااورامی پذیرند ؟ جواب بسیارساده است !؟این دختران مشکلات خواستگاران خودراقابل بخشش وقابل چشم پوشی وازجهاتی اصلاح شدنی می دانند وبه همین خاطربرخلاف میل اطرافیان باهم اورابه عنوان همسرخودمی پذیرند این دختران به هیچ وجه کورنیستند ودرواقع به خاطرعشق وعلاقه ای که پیداکرده اند ظرفیت بخشودگی شان بالارفته وازخطاهای معشوق چشم پوشی می کنند !

حالا کدام موجود عالم است که عشق و محبتش نسبت به تک تک ما از هر موجود دیگری بیشتر است ؟
جواب بسیارساده است همان کسی که اورابعنوان خالق هستی وصاحب کاینات می شناسیم یعنی همان موجودی که مادرفارسی به اوخدا می گوییم ومالک کل زمین هاوآسمان هاست .شاید یکی که خیلی گناه کرده وخودراروسیاهترین موجودعالم بداند ازراه برسد وبگوید که خداهم ازاورویگردان شده ودیگرعزیزش ندارد امااین بامنطق ابتدایی که من وشماخوب می دانیم درست نیست وجوردرنمی آید ؟!چراکه همه خوب می دانیم موجودی که خدانخواهد باشدحتی اگرتمام عالم وآدم دست به دست هم دهند اویک لحظه هم نمی تواند بیشتر زنده بماند وبالافاصله به دیارنابودی وفنافرستاده می شود پس همین که هستیم ونفس می کشیم همین بودن مانشانگران است که خالق هستی بی اعتناوبه نظرهمه آدم های رنگ وارنگ دنیا ماراعزیزمی دارد وبه ماعشق می ورزد ممکن است بگوییدماگناهان زیادی کرده ایم واین گناهان بین ماوخداوندعالم فاصله انداخته است اماحقیقت این است که چنین فاصله ای هرگزوجودنداشته وندارد ونخواهد داشت وخالق کاینات به واسطه عشق وعلاقه بی نهایتی که به تک تک مخلوقاتش دارد باوجوددیدن گناهان مارامی بخشاید ودرنزدیکترین فاصله بامامنتظراست تانگاهمان رابرگردانیم وچشم درچشم مهربانش دوزیم ودرزیبایی نگاهش غرق آرامش ابدی گردیم .

وقتی که عشق به فردا موکول می شود:
ابرازکردن عشق برای بیشترمردم همانند کتابی است که درنظردارند بعدها بخوانند یامثل تلفنی است که بعدا می خواهند بزنند یانامه ای که زمانی دیگرخواهند نوشت نیت مان خالص است عزم مان جزم است ولی همیشه دلیلی منطقی برای اقدام نکردن داریم لابدهنوزوقتش نرسیده یاحالش نیست یاکارهای مهم تری وجوددارد یاکواکب اجازه نمی دهند یافلان وبهمان ...؟چنین است که روزهاهمه بافرصت های ازدست رفته وبه تاخیرافکندن هاسپری می شود وازعشق که این همه بدان نیازمندیم خبری نیست .بعضی کارهارانباید به فرداموکول کرد طفلی که دوان دوان به طرفمان می آید تادرآغوشش بگیریم وازاوتعریف کنیم همین الان به آن نیازدارد نه درزمانی که برای مامساعداست .دوستی که به شانه هایت محتاج است تادمی گریه کند نمی توانددرانتظارفرصت مناسب تری بماند کسی راکه می خواهد دوباره مطمئن شودکه دوستش دارید نباید به امیدفرداهارهاکرد عشق تعهدی است که اطمینان می دهد هروقت به من نیازداشتی درکنارت هستم این فکرکه بعضی زمان ها ی دیگرمناسب تراست برای خیلی هایک عمرپشیمانی بارآورده است هیچ چیزنمی تواند جبران کننده دمی باشدکه عشق ماراطلب شده است ومابی پاسخ ازکنارآن گذشته ایم وکسی که فرصت برآوردن نیازدیگری راازدست می دهد یکی ازغنی ترین تجربه هایی راکه زندگی ارایه می کند ازدست داده است


آیا تزریق چربی زیر چشم دائمی است؟

دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

دئودرانتها

[ 1388-04-11 ]دکتر محمد علی نیلفروش زاده [ متخصص پوست و مو ]

بستنی نیتروژنی ، یک بستنی نو ظهور

[ 1395-05-17 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

دلایل شایع درد مچ دست

[ 1396-06-16 ]مرتضی شریفی [ فیزیوتراپیست ]

ترانکسامیک اسید رفع تیرگی و لک

[ 1393-08-08 ]دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

از کدام روش پیوند مو در درمان ریزش مو استفاده کنم؟

[ 1387-04-06 ]دکتر محمد علی نیلفروش زاده [ متخصص پوست و مو ]

چگونه با هراس اجتماعی مقابله کنیم ؟

[ 1395-05-22 ]دکتر مطهره میردامادی [ متخصص اعصاب و روان ]

لیزر موهای زائد

[ 1396-03-18 ]دکتر کاوه کریمی راد [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

نکاتی در مورد اپی لیدی

[ 1392-06-25 ]دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

آیا بینی گوشتی قابل برگشت است؟

[ 1394-09-10 ]دکتر مسعود جعفری پور [ فلوشیپ فوق تخصص جراحی پلاستیک صورت ]

رژیم مبتلایان به زخم معده - دلایل، علائم و درمان ها (قسمت دوم)

[ 1399-10-27 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

هایفوتراپی بهترین روش غیرجراحی از بین بردن غبغب

[ 1399-10-26 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

معرفی لیزرهای تخریبی و کاربرد آنها

[ 1399-10-26 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

لیزر اربیوم چیست و چه مزایا و کاربردهایی دارد؟

[ 1399-10-26 ]دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

چه مواردی موجب کاهش یا فقدان میل جنسی مردان می‌شود؟

[ 1399-10-26 ]دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

رواندرمانگر خوب چه ویژگیهایی دارد

[ 1399-10-26 ]دکتر مطهره میردامادی [ متخصص اعصاب و روان ]

ضایعات رنگی پوست چه هستند و چگونه درمان می‌شوند؟

[ 1399-10-26 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

اقدامات پس از جراحی لیفت پلک یا بلفاروپلاستی

[ 1399-10-26 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

شایعترین آسیبهای ورزشی زانو چیست؟

[ 1399-10-25 ]دکتر مهدی مؤیدفر [ فوق تخصص جراحی زانو ]

ناباروری آقایان و علل آن

[ 1399-10-25 ]دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

کیست تارلو یا کیست ستون فقرات چیست؟

[ 1399-10-25 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

انواع جراحی زیبایی واژن

[ 1399-10-25 ]دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

ترک‌های پوستی چگونه درمان میشوند؟

[ 1399-10-25 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

آیا رفع ضایعات رنگی پوست امکان پذیر است؟

[ 1399-10-25 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

مزونیدلینگ چیست؟

[ 1399-10-25 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

چگونه منافذ باز پوست را درمان کنیم؟

[ 1399-10-25 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

وزوز گوش ضربانی چیست؟

[ 1399-10-24 ]دکتر سعید ملایری [ شنوایی شناسی ]

آشنایی با بیماری های شایع پوستی

[ 1399-10-23 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

در کلینیک پوست مو و لیزر چه کارهایی انجام میشود؟

[ 1399-10-23 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

مروري بر روش هاي تشخيصي- درماني آزوسپرمي

[ 1399-10-23 ]دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

نکاتی درباره عمل جراحی بلفاروپلاستی

[ 1399-10-23 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

آیا با ورزش کردن می توان انکیلوز ستون فقرات را رفع کرد؟

[ 1399-10-23 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]
دکتر رامین مدرسی - پوست ، مو و زیبایی
دکتر رامین مدرسی

پوست ، مو و زیبایی


www.doctormodaresi.ir
دکتر لادن ناظمی - پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی
دکتر لادن ناظمی

پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی


www.doctornazemi.ir
دکتر امیر منصور شیرانی - متخصص بیماریهای دهان و دندان
دکتر امیر منصور شیرانی

متخصص بیماریهای دهان و دندان


www.doctorshirani.ir
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو
دکتر مریم ملکی

متخصص پوست و مو


www.doctormaleki.com
دکتر عنایت الله ایزدی - متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر عنایت الله ایزدی

متخصص کلیه و مجاری ادراری


www.izadidr.ir
دکتر علیرضا واعظ شوشتری - متخصص پوست ، مو و زیبایی
دکتر علیرضا واعظ شوشتری

متخصص پوست ، مو و زیبایی


www.drvaez.ir
دکتر مهدی مؤیدفر - فوق تخصص جراحی زانو
دکتر مهدی مؤیدفر

فوق تخصص جراحی زانو


www.drmoayedfar.com
دکتر پیمان صالحی - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری
دکتر پیمان صالحی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری


www.drsalehi.ir
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی
دکتر منصوره پژمان منش

متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی


www.dr-pejmanmanesh.ir
شهزاد محمدیان - متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا
شهزاد محمدیان

متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا


www.armitaclinic.ir
دکتر رضا رباطی - متخصص پوست و مو
دکتر رضا رباطی

متخصص پوست و مو


www.drrobati.ir
دکتر زهرا سعادتی - متخصص جراحی عمومی
دکتر زهرا سعادتی

متخصص جراحی عمومی


www.Hemorrhoid-laser.com
دکتر احمد شکرچی زاده - متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات
دکتر احمد شکرچی زاده

متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات


www.drshekarchizadeh.ir
گروه نرم افزاری پزشک آنلاین | مجری پروژه های مبتنی بر وب در حوزه سلامت و بهداشت