دکتر حمید وحیدی - متخصص پوست و مو

پرسش و پاسخ در مورد لیزر موهای زاید

دکتر حمید وحیدی [ متخصص پوست و مو ]آدرس وب سایت : www.drhvahidi.ir
آدرس مطب : تهران ، یوسف آباد ، خیابان فتحی شقاقی ، بین بیستون و چهلستون ، مجتمع پزشکی شقایق تلفن مطب : 88724048 - 021

1-هيرسوتيسم يعني چه ؟
هيرسوتيسم (پرمويي)به معني رشدمودرخانمهامشابه الگوي رشدموي مردانه است.اين بيماري مشكل شايعي است وبراي اغلب خانمهاآزاردهنده مي باشد.

2- رشدمو درافرادتابع چه عواملي است ؟
توزيع رشدمودراشخاص سالم تحت كنترل سيستم پيچيده اي ازعوامل نژادي ،ژنتيكي وغدددرون ريزاست ودرهردو جنس زن ومردبه وسيله هورمونهاي مردانه(آندوژن)كنترل مي شود.دربيماران هيرسوتيسم احتمال تغيرات هورموني وجودداردولي اغلب اين بيماران آزمايشات هورموني طبيعي دارندوبه اصطلاح پزشكي بيماري آنها ايديوپاتيك است.

3- روشهاي قديمي زدودن موهاي زائدكدامند ؟
الكتروليزروشي كندودردناك بوده كه طي آن فوليكولهاي مويك به يك توسط تكنسين ياپزشك متخصص به روش ايجادحرارات ازطريق برقراري جريان الكتريكي موردتخريب قرارمي گيرد.كندن موهاكه روشي دردناك است وايجادفوليكوليت مي كند.موم انداختن موهاكه آن هم دشواريهاي خاص خودرادارد.

4- مصرف داروچه اثري برموهاي زايددارد ؟
دارودرمواردي كه بيماراختلال هورموني داردموثراست ولي دربيماراني كه اختلال هورموني ندارندصرفاًاثرموقتي دارد.يعني تازمانيكه بيماردارومصرف مي كندسرعت رشدموهاكم مي شودولي باقطع دارومجداًبه حالت قبل برمي گردد.

5- دستگاههاي ليزرچگونه عمل مي كنند ؟
سيستم هاي ليزرباانتخاب طول موجهاي مناسب درناحيه اي نسبتاًوسيع درآن واحدتعدادزيادي ازفوليكولهاي مو(ريشه هاي مو)راموردهدف قرارمي دهد.مكانيسم اثرليزرهدف قراردادن ملانين(رنگ تيره مو)به وسيله طول موج خاص ازاشعه است كه باعث ايجادحرارت شده ومتعاقب آن تخريب سلول هاي زاينده مودرناحيه فوليكول صورت مي گيرد.

6- درحال حاضرچه ليزرهايي براي درمان موهاي زائدتوصيه مي شود ؟
ليزرهاي زيربراي درمان موهاي زائدتوصيه مي شود :
1-سيستم ليزرالكساندرايت باطول موج 755نانومتر
2-سيستم ليزرديودباطول موج 800نانومتر
3-سيستم ليزرNd-YAGباطول موج 1056نانومتر
4-سيستم نوري IPLنيزباروش كاركردي مشابه ليزرهادردرمان موهاي زائدبه كارمي رود.

7 - كداميك ازليزرهاي فوق بهترعمل مي كنند ؟
مقالات مختلف هركدام ازبرتري يكي ازليزرهاسخن مي گويدولي درمجموع مي توان گفت كه اثرات ليزرالكساندرايتوديوداناركي بهتراست.

8 - چندجلسه براي ازبين بردن كامل موهاي يك ناحيه لازم است ؟
زدودن موهاي زائدبه وسيله ليزرمعمولاًدرطي جلسات متعدد(معمولاًبين 3الي 6جلسه)انجام مي شود.

9 - فواصل جلسات درماني چقدراست ؟
فاصله جلسات باتوجه به ناحيه اي ازبدن كه مورددرمان قرارمي گيردبين 6- 1ماه متغيراست.

10- ميزان كاهش موهاي زائددرپايان جلسات چقدراست ؟
درفواصل جلسات معمولاًناحيه موردفاقدموبوده وشخص نيازي به استفاده ازروش هاي متداول برداشتن مومثل تيغ زدن يابند انداختن ندارد.

12-عوارض انجام ليزرموهاي زائدچيست ؟
رنگ پوست ناحيه اي ازبدن كه تحت درمان بااشعه ليزرقرارمي گيرداندكي قرمزمي شودكه طي يك تادوساعت بعدتدريجاًازبين مي رود.عوارض شديدشامل تاول واسكارفقط درمواردعدم رعايت انتخاب دستگاه مناسب وياعدم بكارگيري پارامترهاي مناسب براي هرنوع پوست اتفاق مي افتد.

13- آيا با انجام ليزراحتمال سرطان افزايش مي يابد ؟
خير.تاكنون هيچ نوع سرطان زايي براي درمان موهاي زائدبه وسيله ليزرگزارش نشده است.

14-آياانجام ليزرموقع حاملگي اشكالي دارد ؟
تحقيقات انجام شده نشان داده كه انجام ليزرموقع حاملگي هيچ عارضه اي براي مادروجنين نداردحتي اگرليزرروي شكم خانم باردارانجام شود.

15-اقدامات لازم قبل ازانجام ليزرچيست ؟
بايددوهفته قبل ازانجام ليزرموهاي محل كنده نشودوفقط باتيغ تراشيده شود.قبل ازانجام ليزربايدموضع شسته شودتاكرم ياآرايش كاملاًپاك شود.

16-اقدامات لازم بعدازانجام ليزرچيست ؟
بايدبه مدت سه روزهر12ساعت ازكرم هيدروكورتيزون استفاده كرد.مصرف ضدآفتاب هر2ساعت نيزلازم است.

17-چه مواردي بايدبه هنگام انتخاب روش درمان ليزري براي موهاي زائدموردتوجه قرارگيرد ؟
1-انتخاب مركزدرماني مجهزكه انواع ليزربراي تيپ هاي پوستي متفاوت راداشته باشد. 2-دستگاه ليزرانتخاب شده بايستي ازانواع ساخته شده دركمپاني هاي معتبربوده ترجيحاًموردتاييدسازمان دارووغذاي امريكا(FDA )باشد. 3-اينكارتوسط افرادمتخصص پوست كه تجربه كافي دراين زمينه دارند انجام گيرد.

18- آياليزربراي مردان نيزقابليت استفاده دارد ؟
بله .درمواردي كه آقايان مايل باشندمي تواننددرناحيه خط ريش،گردن،ابروهادرناحيه اندامهاوتنه ازليرزاستفاده كنند.

19-آياليزربراي موهاي طبيعي نيزقابليت استفاده دارد؟
بله.درمواردتمايل فردمي توان ازليزربراي ازبين بردن موهاي ناحيه زيربغل،شرمگاه ياموهاي ضخيم دراندامهاوتنه استفاده كرد.

20- نكته آخر: آيامي دانيدخانمهاوآقاياني كه پس ازاپيلاسيون ويااصلاح دچارضايعات تيره وياجوش درناحيه ساق وصورت مي شوند،فقط باليزرموهاي زائدآن منطقه مي توانندبراي هميشه بهبوديابند؟
دربرخي ازخانمهابه دنبال اپيلاسيون ساق پا وران ودست به دليل رشدمودرزيرپوست دچارجوش مي شوندولكه هاي قهوه اي ايجادشده درمحل آن براي مدت طولاني باقي مي ماندوظاهرناخوشايندي ايجادمي كندكه باداروهاي موضعي ياحتي تغييرروش اپيلاسيون بهبودنمي يابد.تنهاراه درمان آن ازبين بردن دائمي موهايي است كه زيرپوست مي روندواين كارباليزرامكان پذيرمي باشد.ليزرباعث ازبين بردن موهامي شوددرنتيجه مويي رشدنخواهدكردكه زيرپوست برودوايجادجوش يالك كند.
"برگرفته ازسايت ايران سلامت"


درمان اسکارفرو رفته با تزریق ژل

دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

بحثی در مورد عملکرد لوب فرونتال مغز

[ 1395-01-29 ]دکتر سید سلمان فاطمی [ متخصص داخلی مغز و اعصاب ]

رمز ازدواج سالم و موفق چيست ؟

[ 1396-08-14 ]دکتر مطهره میردامادی [ متخصص اعصاب و روان ]

لکه های رنگارنگ دور گردن و سر شانه

[ 1392-11-10 ]دکتر رضا رباطی [ متخصص پوست و مو ]

پرسش های متداول لیزر فرکشنال

[ 1396-03-04 ]دکتر کاوه کریمی راد [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

نکاتی در مورد مصرف مغزها و سن شروع آن در کودکان

[ 1395-03-16 ]شهزاد محمدیان [ متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا ]

كم كارى تيروييد در طب سنتى

[ 1395-12-02 ]دکتر اکرم صالحی [ طب سنتی ]

ریزش سکه ای ریش در آقایان

[ 1396-08-29 ]دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

قرص ال آرژنين چيست ؟

[ 1396-03-23 ]دکتر اکرم صالحی [ طب سنتی ]

نرمش های مفید در سرگیجه

[ 1395-05-06 ]دکتر سید سلمان فاطمی [ متخصص داخلی مغز و اعصاب ]

بهترین و موثرترین روش های جوانسازی پوست

[ 1399-12-04 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

درمان لکه‌های تیره زیر چشم

[ 1399-12-04 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

قبل و بعد از تزریق ژل چه کارهایی باید انجام دهیم؟

[ 1399-12-04 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

آیا پرولاپس دریچه میترال خطرناک است؟

[ 1399-12-04 ]دکتر امید هاشمی فرد [ متخصص قلب و عروق ]

درمان اسکارفرو رفته با تزریق ژل

[ 1399-12-04 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

اس وی اف ژل (SVF Gel) چیست ؟

[ 1399-12-04 ]دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

بیماریهای مرتبط به رشته تخصصی ارولوژی

[ 1399-12-04 ]دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

چه عواملی احتمال کمردرد را افزایش میدهند؟

[ 1399-12-04 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

آیا کفش مناسب می‌تواند درد زانو را تسکین دهد؟

[ 1399-12-04 ]دکتر مهدی مؤیدفر [ فوق تخصص جراحی زانو ]

مکمل های پروتئینی و انواع آن

[ 1399-12-04 ]شهزاد محمدیان [ متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا ]

کاشت مو طبیعی به روش FIT

[ 1399-12-04 ]دکتر محسن سلیمانی [ پوست و مو ]

عوامل خطرساز برای سرطان پستان

[ 1399-12-04 ]دکتر سید محمد رضا حکیمیان [ بورد جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان ]

دلایل اضافه وزن بعد از یائسگی و روش های جلوگیری از آن (قسمت دوم)

[ 1399-12-03 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

کاشت مو چیست و چگونه انجام می‌شود؟

[ 1399-12-02 ]دکتر محسن سلیمانی [ پوست و مو ]

علت پرمویی زنان چیست؟

[ 1399-11-30 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

جوانسازی پوست با چه روشهای انجام میشود؟

[ 1399-11-30 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

علت درد گردن و بهترین راه درمان گردن درد

[ 1399-11-30 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

اکوکاردیوگرافی قلب به چه منظور انجام میشود؟

[ 1399-11-30 ]دکتر امید هاشمی فرد [ متخصص قلب و عروق ]

تورم بیش از حد لب پس از تزریق ژل

[ 1399-11-30 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

ترمیم تزریق ژل لب چیست و به چه منظور انجام میشود؟

[ 1399-11-30 ]دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

روش‌های درمانی پف و تیرگی زیر چشم

[ 1399-11-30 ]دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

کم کاری تیروئید و نازایی

[ 1399-11-30 ]دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]
دکتر پیمان صالحی - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری
دکتر پیمان صالحی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری


www.drsalehi.ir
دکتر علیرضا واعظ شوشتری - متخصص پوست ، مو و زیبایی
دکتر علیرضا واعظ شوشتری

متخصص پوست ، مو و زیبایی


www.drvaez.ir
دکتر مهدی مؤیدفر - فوق تخصص جراحی زانو
دکتر مهدی مؤیدفر

فوق تخصص جراحی زانو


www.drmoayedfar.com
دکتر عنایت الله ایزدی - متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر عنایت الله ایزدی

متخصص کلیه و مجاری ادراری


www.izadidr.ir
دکتر غلامرضا سیف - متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
دکتر غلامرضا سیف

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی


www.drseif-radiology.ir
دکتر رامین مدرسی - پوست ، مو و زیبایی
دکتر رامین مدرسی

پوست ، مو و زیبایی


www.doctormodaresi.ir
دکتر لادن ناظمی - پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی
دکتر لادن ناظمی

پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی


www.doctornazemi.ir
دکتر سید محمد رضا حکیمیان - بورد جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان
دکتر سید محمد رضا حکیمیان

بورد جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان


www.drhakimian.com
دکتر محمد اعظمی - متخصص رادیولوژِی
دکتر محمد اعظمی

متخصص رادیولوژِی


www.radiologymarkazi.ir
شهزاد محمدیان - متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا
شهزاد محمدیان

متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا


www.armitaclinic.ir
دکتر امیر منصور شیرانی - متخصص بیماریهای دهان و دندان
دکتر امیر منصور شیرانی

متخصص بیماریهای دهان و دندان


www.doctorshirani.ir
لیلا رستم شیرازی - آسیب شناسی گفتار و زبان
لیلا رستم شیرازی

آسیب شناسی گفتار و زبان


www.goftardarmani.ir
گروه نرم افزاری پزشک آنلاین | مجری پروژه های مبتنی بر وب در حوزه سلامت و بهداشت