دکتر حمید وحیدی - متخصص پوست و مو

پرسش و پاسخ در مورد لیزر موهای زاید

دکتر حمید وحیدی [ متخصص پوست و مو ]آدرس وب سایت : www.drhvahidi.ir
آدرس مطب : تهران ، یوسف آباد ، خیابان فتحی شقاقی ، بین بیستون و چهلستون ، مجتمع پزشکی شقایق تلفن مطب : 88724048 - 021

1-هيرسوتيسم يعني چه ؟
هيرسوتيسم (پرمويي)به معني رشدمودرخانمهامشابه الگوي رشدموي مردانه است.اين بيماري مشكل شايعي است وبراي اغلب خانمهاآزاردهنده مي باشد.

2- رشدمو درافرادتابع چه عواملي است ؟
توزيع رشدمودراشخاص سالم تحت كنترل سيستم پيچيده اي ازعوامل نژادي ،ژنتيكي وغدددرون ريزاست ودرهردو جنس زن ومردبه وسيله هورمونهاي مردانه(آندوژن)كنترل مي شود.دربيماران هيرسوتيسم احتمال تغيرات هورموني وجودداردولي اغلب اين بيماران آزمايشات هورموني طبيعي دارندوبه اصطلاح پزشكي بيماري آنها ايديوپاتيك است.

3- روشهاي قديمي زدودن موهاي زائدكدامند ؟
الكتروليزروشي كندودردناك بوده كه طي آن فوليكولهاي مويك به يك توسط تكنسين ياپزشك متخصص به روش ايجادحرارات ازطريق برقراري جريان الكتريكي موردتخريب قرارمي گيرد.كندن موهاكه روشي دردناك است وايجادفوليكوليت مي كند.موم انداختن موهاكه آن هم دشواريهاي خاص خودرادارد.

4- مصرف داروچه اثري برموهاي زايددارد ؟
دارودرمواردي كه بيماراختلال هورموني داردموثراست ولي دربيماراني كه اختلال هورموني ندارندصرفاًاثرموقتي دارد.يعني تازمانيكه بيماردارومصرف مي كندسرعت رشدموهاكم مي شودولي باقطع دارومجداًبه حالت قبل برمي گردد.

5- دستگاههاي ليزرچگونه عمل مي كنند ؟
سيستم هاي ليزرباانتخاب طول موجهاي مناسب درناحيه اي نسبتاًوسيع درآن واحدتعدادزيادي ازفوليكولهاي مو(ريشه هاي مو)راموردهدف قرارمي دهد.مكانيسم اثرليزرهدف قراردادن ملانين(رنگ تيره مو)به وسيله طول موج خاص ازاشعه است كه باعث ايجادحرارت شده ومتعاقب آن تخريب سلول هاي زاينده مودرناحيه فوليكول صورت مي گيرد.

6- درحال حاضرچه ليزرهايي براي درمان موهاي زائدتوصيه مي شود ؟
ليزرهاي زيربراي درمان موهاي زائدتوصيه مي شود :
1-سيستم ليزرالكساندرايت باطول موج 755نانومتر
2-سيستم ليزرديودباطول موج 800نانومتر
3-سيستم ليزرNd-YAGباطول موج 1056نانومتر
4-سيستم نوري IPLنيزباروش كاركردي مشابه ليزرهادردرمان موهاي زائدبه كارمي رود.

7 - كداميك ازليزرهاي فوق بهترعمل مي كنند ؟
مقالات مختلف هركدام ازبرتري يكي ازليزرهاسخن مي گويدولي درمجموع مي توان گفت كه اثرات ليزرالكساندرايتوديوداناركي بهتراست.

8 - چندجلسه براي ازبين بردن كامل موهاي يك ناحيه لازم است ؟
زدودن موهاي زائدبه وسيله ليزرمعمولاًدرطي جلسات متعدد(معمولاًبين 3الي 6جلسه)انجام مي شود.

9 - فواصل جلسات درماني چقدراست ؟
فاصله جلسات باتوجه به ناحيه اي ازبدن كه مورددرمان قرارمي گيردبين 6- 1ماه متغيراست.

10- ميزان كاهش موهاي زائددرپايان جلسات چقدراست ؟
درفواصل جلسات معمولاًناحيه موردفاقدموبوده وشخص نيازي به استفاده ازروش هاي متداول برداشتن مومثل تيغ زدن يابند انداختن ندارد.

12-عوارض انجام ليزرموهاي زائدچيست ؟
رنگ پوست ناحيه اي ازبدن كه تحت درمان بااشعه ليزرقرارمي گيرداندكي قرمزمي شودكه طي يك تادوساعت بعدتدريجاًازبين مي رود.عوارض شديدشامل تاول واسكارفقط درمواردعدم رعايت انتخاب دستگاه مناسب وياعدم بكارگيري پارامترهاي مناسب براي هرنوع پوست اتفاق مي افتد.

13- آيا با انجام ليزراحتمال سرطان افزايش مي يابد ؟
خير.تاكنون هيچ نوع سرطان زايي براي درمان موهاي زائدبه وسيله ليزرگزارش نشده است.

14-آياانجام ليزرموقع حاملگي اشكالي دارد ؟
تحقيقات انجام شده نشان داده كه انجام ليزرموقع حاملگي هيچ عارضه اي براي مادروجنين نداردحتي اگرليزرروي شكم خانم باردارانجام شود.

15-اقدامات لازم قبل ازانجام ليزرچيست ؟
بايددوهفته قبل ازانجام ليزرموهاي محل كنده نشودوفقط باتيغ تراشيده شود.قبل ازانجام ليزربايدموضع شسته شودتاكرم ياآرايش كاملاًپاك شود.

16-اقدامات لازم بعدازانجام ليزرچيست ؟
بايدبه مدت سه روزهر12ساعت ازكرم هيدروكورتيزون استفاده كرد.مصرف ضدآفتاب هر2ساعت نيزلازم است.

17-چه مواردي بايدبه هنگام انتخاب روش درمان ليزري براي موهاي زائدموردتوجه قرارگيرد ؟
1-انتخاب مركزدرماني مجهزكه انواع ليزربراي تيپ هاي پوستي متفاوت راداشته باشد. 2-دستگاه ليزرانتخاب شده بايستي ازانواع ساخته شده دركمپاني هاي معتبربوده ترجيحاًموردتاييدسازمان دارووغذاي امريكا(FDA )باشد. 3-اينكارتوسط افرادمتخصص پوست كه تجربه كافي دراين زمينه دارند انجام گيرد.

18- آياليزربراي مردان نيزقابليت استفاده دارد ؟
بله .درمواردي كه آقايان مايل باشندمي تواننددرناحيه خط ريش،گردن،ابروهادرناحيه اندامهاوتنه ازليرزاستفاده كنند.

19-آياليزربراي موهاي طبيعي نيزقابليت استفاده دارد؟
بله.درمواردتمايل فردمي توان ازليزربراي ازبين بردن موهاي ناحيه زيربغل،شرمگاه ياموهاي ضخيم دراندامهاوتنه استفاده كرد.

20- نكته آخر: آيامي دانيدخانمهاوآقاياني كه پس ازاپيلاسيون ويااصلاح دچارضايعات تيره وياجوش درناحيه ساق وصورت مي شوند،فقط باليزرموهاي زائدآن منطقه مي توانندبراي هميشه بهبوديابند؟
دربرخي ازخانمهابه دنبال اپيلاسيون ساق پا وران ودست به دليل رشدمودرزيرپوست دچارجوش مي شوندولكه هاي قهوه اي ايجادشده درمحل آن براي مدت طولاني باقي مي ماندوظاهرناخوشايندي ايجادمي كندكه باداروهاي موضعي ياحتي تغييرروش اپيلاسيون بهبودنمي يابد.تنهاراه درمان آن ازبين بردن دائمي موهايي است كه زيرپوست مي روندواين كارباليزرامكان پذيرمي باشد.ليزرباعث ازبين بردن موهامي شوددرنتيجه مويي رشدنخواهدكردكه زيرپوست برودوايجادجوش يالك كند.
"برگرفته ازسايت ايران سلامت"


اختلال تکاملی زبان از کودکی تا بزرگسالی

لیلا رستم شیرازی [ آسیب شناسی گفتار و زبان ]

لایه برداری و شادابی پوست

[ 1397-11-15 ]دکتر گیتا فقیهی [ متخصص پوست و مو ]

دلايلی كه به خاطر آن ها دست به پيوند موی طبيعی می زنند

[ 1392-03-30 ]دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

فیبروم منعی برای زایمان است ؟

[ 1392-12-05 ]دکتر ندا مقتدری اصفهانی [ متخصص زنان و زایمان ]

روشهای تزریق داخل مفاصل محیطی و بافت نرم

[ 1392-07-09 ]دکتر غلامرضا رئیسی [ متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ]

چگونه خوردن مواد غذایی آشغال را ترک کنید

[ 1394-10-26 ]پروانه کاظمی [ کارشناس ارشد تغذیه ]

آمنیوسنتز

[ 1396-03-10 ]دکتر ندا مقتدری اصفهانی [ متخصص زنان و زایمان ]

ده علت کمر درد

[ 1396-09-08 ]دکتر علیرضا مقتدری [ فلوشیپ اینترونشنال درد ]

تقویت بینایی با مواد غذایی

[ 1395-11-30 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

كاشت لنز داخل چشمی با جراحی کاتاراکت

[ 1397-03-16 ]دکتر سیروس بخت آور [ متخصص چشم پزشکی ]

تزریق ژل در لب

[ 1399-07-28 ]دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

راه های رفع و از بین بردن غبغب

[ 1399-07-27 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

اختلال تکاملی زبان از کودکی تا بزرگسالی

[ 1399-07-27 ]لیلا رستم شیرازی [ آسیب شناسی گفتار و زبان ]

ملاتونین قسمت دوم

[ 1399-07-27 ]شهزاد محمدیان [ کارشناس ارشد تغذیه ]

اضافه وزن و افزایش خطر ابتلا و مرگ و میر کرونا (قسمت اول)

[ 1399-07-26 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

از اختلال تکاملی زبان چه می دانید؟

[ 1399-07-26 ]لیلا رستم شیرازی [ آسیب شناسی گفتار و زبان ]

روشهای لابیاپلاستی

[ 1399-07-24 ]دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

تزریق ژل برای فرم دهی بینی بدون جراحی

[ 1399-07-24 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

رژیم غذایی و آلزایمر (قسمت چهارم)

[ 1399-07-23 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

جوانسازی با الکترونیدلینگ

[ 1399-07-22 ]دکتر پرستو خسروانی [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

مراقبت ها بعد از تزریق بوتاکس جهت افزایش ماندگاری

[ 1399-07-21 ]دکتر گیتا فقیهی [ متخصص پوست و مو ]

کنترل چربی خون با تغذیه

[ 1399-07-21 ]شهزاد محمدیان [ کارشناس ارشد تغذیه ]

هماتوم چیست؟

[ 1399-07-20 ]دکتر پرستو خسروانی [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

علائم پوستی سرطان سینه

[ 1399-07-18 ]دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

6 حرکت برای کاهش درد و التهاب زانو

[ 1399-07-18 ]دکتر مهدی مؤیدفر [ فوق تخصص جراحی زانو ]

لیزر اربیوم چیست و در چه مواردی کاربرد دارد؟

[ 1399-07-18 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

ورزش در بارداری

[ 1399-07-17 ]دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

کندروتین در ورزشکاران

[ 1399-07-16 ]شهزاد محمدیان [ کارشناس ارشد تغذیه ]

رژیم غذایی و آلزایمر (قسمت دوم)

[ 1399-07-16 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

اندولیفت

[ 1399-07-15 ]دکتر پرستو خسروانی [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

درمان خطوط پیشانی با تزریق بوتاکس

[ 1399-07-13 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

رژیم غذایی و آلزایمر (قسمت اول)

[ 1399-07-12 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]
دکتر علیرضا واعظ شوشتری - متخصص پوست ، مو و زیبایی
دکتر علیرضا واعظ شوشتری

متخصص پوست ، مو و زیبایی


www.drvaez.ir
دکتر لادن ناظمی - پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی
دکتر لادن ناظمی

پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی


www.doctornazemi.ir
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی
دکتر منصوره پژمان منش

متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی


www.dr-pejmanmanesh.ir
دکتر رامین مدرسی - پوست ، مو و زیبایی
دکتر رامین مدرسی

پوست ، مو و زیبایی


www.doctormodaresi.ir
دکتر عنایت الله ایزدی - متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر عنایت الله ایزدی

متخصص کلیه و مجاری ادراری


www.izadidr.ir
دکتر پیمان صالحی - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری
دکتر پیمان صالحی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری


www.drsalehi.ir
دکتر مهدی مؤیدفر - فوق تخصص جراحی زانو
دکتر مهدی مؤیدفر

فوق تخصص جراحی زانو


www.drmoayedfar.com
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو
دکتر مریم ملکی

متخصص پوست و مو


www.doctormaleki.com
دکتر نرگس علیان - متخصص زنان و زایمان
دکتر نرگس علیان

متخصص زنان و زایمان


www.dralian.ir
لیلا رستم شیرازی - آسیب شناسی گفتار و زبان
لیلا رستم شیرازی

آسیب شناسی گفتار و زبان


www.goftardarmani.ir
دکتر امیر منصور شیرانی - متخصص بیماریهای دهان و دندان
دکتر امیر منصور شیرانی

متخصص بیماریهای دهان و دندان


www.doctorshirani.ir
دکتر پرستو خسروانی - متخصص پوست ، مو و زیبایی
دکتر پرستو خسروانی

متخصص پوست ، مو و زیبایی


www.drkhosravani.ir
شهزاد محمدیان - کارشناس ارشد تغذیه
شهزاد محمدیان

کارشناس ارشد تغذیه


www.armitaclinic.ir
گروه نرم افزاری پزشک آنلاین | مجری پروژه های مبتنی بر وب در حوزه سلامت و بهداشت