دکتر منصور ریسمانچیان - پزشک عمومی

تغذیه در دوران سالمندی ( قسمت دوم )

دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]آدرس وب سایت : www.rismanchian.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، بین بسیج و چهارراه قصر ، جنب داروخانه زیتون ، ساختمان شمس ، طبقه سوم تلفن مطب : 32207810 - 031

ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان کلسترول ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﻤﺘﺮ از 300 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز ﺑﺎﺷد. در ﺟﺪول زیر ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﻘﺪار ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ آورده ﺷﺪه اﺳت

- ﺟﺬب ﮐﻠﺴﯿﻢ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ Dﺑﺪن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﺪن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ ﮐﻠﺴﯿﻢ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ و ﻟﺒﻨﯿﺎت)و تامین وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ D (اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر آﻓﺘﺎب) اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد. ﻣﺼﺮف ﺟﮕﺮ و روﻏﻦ ﮐﺒﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ D ﺗﻮﺻﯿﻪ می شود. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد زﻧﺎن بالای50 ﺳﺎل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ بالای60 سال 1000 تا 1500 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز ﮐﻠﺴﯿﻢ (مجموعا از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﻨﯽ از ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻣﮑﻤﻞ داروﯾﯽ) درﯾﺎﻓﺖ کنند.ﺑﺎ اﻓﺰاﯾش ﺳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺬب ویتامین B12 بدن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎبد. ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ، ﺷﯿﺮ ، ﻣﺎﻫﯽ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ (ﻃﺒﻖ واﺣﺪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه) را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B12 ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار دﻫید.

- ﮐﻤﺒﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B6 ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺟﺬب آن ﮐﺎﻫﺶ می یابد. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺮف ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﮔﻮﺷﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ . توصیه می شود روزاﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖ، ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ، ﺷﯿﺮ، ﺟﮕﺮ و ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﻏﻼت ﮐﺎﻣﻞ(پوست نگرفته) ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.

- ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ فقر آهن در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد دیگر ﺷﯿﻮع ﮐﻤﺘﺮي دارد اﻣﺎ در اﻓــﺮادي ﮐـــﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﮐﻢ اﻧﺮژي ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻮك ﺑﻪ ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ . ﻧﯿﺎز ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﻪ آﻫﻦ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 7 میلی گرم است. زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ، ﺟﮕﺮ ، ﻣﺎﻫﯽ ، ﮔﻮﺷﺖ ، ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﺳﺒﺰي ﻫﺎي ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺗﯿﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻌﻔﺮي، ﺑﺮگ ﭼﻐﻨﺪر،ﮔﺸﻨﯿﺰ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺗﯿﺮه ﺑﺮگ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻫﻦ ﻣﯽ ﺑﺎشد.

- ﻣﺼﺮف روی در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﭘﺎﯾﯿﻦ است. ﺑﻌﻼوه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﺟﺬب روي ﮐﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺟﻮاﻧﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .برﺧﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ در ﻣﯿــﺎﻧﺴﺎﻻن ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮑﻤﻠﻬﺎي آﻫﻦ و ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺬب روي را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺗﺮﺷﺢ آن را در ادرار اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ واﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد روي در ﺑﺪن ﺷﻮد . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮاي اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮلا ﻣﮑﻤﻞ روي ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺷﯿﺮ، ﺣﺒﻮﺑﺎت، ﮔﻨﺪم ، ﺟﮕﺮ و ﮔﻮﺷﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ روي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻤﺒﻮد روي ﺷﺒﯿﻪ ﻋﻼﺋﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺲ ﭼﺸﺎﯾﯽ و اﻧﻮاع درﻣﺎﺗﯿﺖ ﻫﺎ . اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد روي ﻫﻤــﺮاه ﺑﺎﺷﻨــﺪ ﻋﻠـﺖ اﺻﻠﯽ ﻋﻼﺋﻢ ﻓﻮق ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ باقی می ماند.

ادامه دارد...
از این مطالب برای سلامتی ، بهبود شیوه زندگی و پیشگیری از بیماری های خود و عزیزانتان استفاده فرمایید و در صورتی که مطلب را مفید تشخیص دادید لطفا آن را به اشتراک بگذارید و ما را به دیگران معرفی نمایید .


درباره این موضوع مطالب دیگر را هم مطالعه نمایید

غذاهای انرژی بخش برای فیبرومیالژیا

دکتر علی نقره کار[ متخصص درد ]تاریخ انتشار : 1396-11-19تاریخ بروز رسانی : 1399-07-30

تغذیه و آلودگی هوا (قسمت هشتم)

دکتر منصور ریسمانچیان[ پزشک عمومی ]تاریخ انتشار : 1398-11-16تاریخ بروز رسانی : 1398-11-16

تغذیه و آلودگی هوا (قسمت هفتم)

دکتر منصور ریسمانچیان[ پزشک عمومی ]تاریخ انتشار : 1398-11-12تاریخ بروز رسانی : 1398-11-12

تغذیه و آلودگی هوا (قسمت ششم)

دکتر منصور ریسمانچیان[ پزشک عمومی ]تاریخ انتشار : 1398-11-10تاریخ بروز رسانی : 1398-11-10

تغذیه و آلودگی هوا (قسمت پنجم)

دکتر منصور ریسمانچیان[ پزشک عمومی ]تاریخ انتشار : 1398-11-05تاریخ بروز رسانی : 1398-11-05

تغذیه و آلودگی هوا (قسمت چهارم)

دکتر منصور ریسمانچیان[ پزشک عمومی ]تاریخ انتشار : 1398-11-02تاریخ بروز رسانی : 1398-11-02

اضافه وزن و افزایش خطر ابتلا و مرگ و میر کرونا (قسمت دوم)

دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

زایمان زود رس

[ 1397-06-11 ]دکتر نرگس علیان [ متخصص زنان و زایمان ]

عمل های زیبایی به زبان ساده - قسمت سوم تزریق ژل (پرکننده ها)

[ 1388-03-13 ]دکتر فرشید دبیرزاده [ پوست و مو ]

عوارض پس از عمل زیبایی بینی

[ 1394-10-06 ]دکتر مسعود جعفری پور [ فلوشیپ فوق تخصص جراحی پلاستیک صورت ]

برگرداندن وازکتومی

[ 1399-04-08 ]دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

آب درمانی بهترین روش برای درمان درد زانو و کمر

[ 1392-06-09 ]دکتر علی فرخانی [ متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ]

لیزر موهای زائد

[ 1396-03-18 ]دکتر کاوه کریمی راد [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

رژیم نوین برای کاهش فشار خون ( بخش اول )

[ 1396-12-19 ]شهزاد محمدیان [ کارشناس ارشد تغذیه ]

داشتن اندامی متناسب با نخوردن 7 خوراکی بعد از ورزش

[ 1394-07-29 ]پروانه کاظمی [ کارشناس ارشد تغذیه ]

بینی گوشتی

[ 1395-01-24 ]دکتر مسعود جعفری پور [ فلوشیپ فوق تخصص جراحی پلاستیک صورت ]

اضافه وزن و افزایش خطر ابتلا و مرگ و میر کرونا (قسمت سوم)

[ 1399-08-07 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

درمان جوش صورت

[ 1399-08-07 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

تزریق بوتاکس، موثرترین روش درمان خط اخم

[ 1399-08-07 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

هر آنچه که باید در مورد کاشت ریش و سبیل بدانید

[ 1399-08-06 ]دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

تزریق چربی نانوفت چیست؟

[ 1399-08-05 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

واژینیسموس

[ 1399-08-05 ]دکتر عنایت الله ایزدی [ متخصص کلیه و مجاری ادراری ]

بهبود درد زانو با ورزش در آب

[ 1399-08-04 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

جوانسازی دست با تزریق ژل

[ 1399-08-04 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

چگونگی تزریق ژل گونه و مزیت های آن

[ 1399-08-04 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

پروفایلو چیست؟

[ 1399-08-04 ]دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

نخ چربی سوز

[ 1399-08-03 ]دکتر پرستو خسروانی [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

مس در بدن

[ 1399-08-03 ]شهزاد محمدیان [ کارشناس ارشد تغذیه ]

اضافه وزن و افزایش خطر ابتلا و مرگ و میر کرونا (قسمت دوم)

[ 1399-08-03 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

سابسیژن چیست و چگونه انجام می‌شود؟

[ 1399-08-03 ]دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

آیا پلکسر بینی روش مؤثری است؟

[ 1399-08-02 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

ورزشهای مفید برای مشکل شانه یخ زده یا منجمد

[ 1399-08-02 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

تزریق ژل اطراف چشم چگونه است؟

[ 1399-08-01 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

مراقبت های سه ماهه اول بارداری

[ 1399-08-01 ]دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

آنچه باید درمورد لکنت بدانیم

[ 1399-08-01 ]لیلا رستم شیرازی [ آسیب شناسی گفتار و زبان ]

درمان ترکیبی منافذ باز پوست

[ 1399-07-30 ]دکتر پرستو خسروانی [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

کولین چیست؟

[ 1399-07-29 ]شهزاد محمدیان [ کارشناس ارشد تغذیه ]

مزوتراپی غبغب

[ 1399-07-29 ]دکتر پرستو خسروانی [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]
دکتر پیمان صالحی - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری
دکتر پیمان صالحی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری


www.drsalehi.ir
دکتر لادن ناظمی - پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی
دکتر لادن ناظمی

پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی


www.doctornazemi.ir
دکتر رامین مدرسی - پوست ، مو و زیبایی
دکتر رامین مدرسی

پوست ، مو و زیبایی


www.doctormodaresi.ir
دکتر علیرضا واعظ شوشتری - متخصص پوست ، مو و زیبایی
دکتر علیرضا واعظ شوشتری

متخصص پوست ، مو و زیبایی


www.drvaez.ir
شهزاد محمدیان - کارشناس ارشد تغذیه
شهزاد محمدیان

کارشناس ارشد تغذیه


www.armitaclinic.ir
دکتر مهدی مؤیدفر - فوق تخصص جراحی زانو
دکتر مهدی مؤیدفر

فوق تخصص جراحی زانو


www.drmoayedfar.com
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو
دکتر مریم ملکی

متخصص پوست و مو


www.doctormaleki.com
دکتر امیر منصور شیرانی - متخصص بیماریهای دهان و دندان
دکتر امیر منصور شیرانی

متخصص بیماریهای دهان و دندان


www.doctorshirani.ir
دکتر عنایت الله ایزدی - متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر عنایت الله ایزدی

متخصص کلیه و مجاری ادراری


www.izadidr.ir
لیلا رستم شیرازی - آسیب شناسی گفتار و زبان
لیلا رستم شیرازی

آسیب شناسی گفتار و زبان


www.goftardarmani.ir
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی
دکتر منصوره پژمان منش

متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی


www.dr-pejmanmanesh.ir
دکتر پرستو خسروانی - متخصص پوست ، مو و زیبایی
دکتر پرستو خسروانی

متخصص پوست ، مو و زیبایی


www.drkhosravani.ir
دکتر نرگس علیان - متخصص زنان و زایمان
دکتر نرگس علیان

متخصص زنان و زایمان


www.dralian.ir
گروه نرم افزاری پزشک آنلاین | مجری پروژه های مبتنی بر وب در حوزه سلامت و بهداشت