دکتر منصور ریسمانچیان - پزشک عمومی

تغذیه در دوران سالمندی ( قسمت دوم )

دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]آدرس وب سایت : www.rismanchian.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، بین بسیج و چهارراه قصر ، جنب داروخانه زیتون ، ساختمان شمس ، طبقه سوم تلفن مطب : 32207810 - 031

ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان کلسترول ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﻤﺘﺮ از 300 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز ﺑﺎﺷد. در ﺟﺪول زیر ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﻘﺪار ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ آورده ﺷﺪه اﺳت

- ﺟﺬب ﮐﻠﺴﯿﻢ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ Dﺑﺪن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﺪن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ ﮐﻠﺴﯿﻢ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ و ﻟﺒﻨﯿﺎت)و تامین وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ D (اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر آﻓﺘﺎب) اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد. ﻣﺼﺮف ﺟﮕﺮ و روﻏﻦ ﮐﺒﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ D ﺗﻮﺻﯿﻪ می شود. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد زﻧﺎن بالای50 ﺳﺎل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ بالای60 سال 1000 تا 1500 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز ﮐﻠﺴﯿﻢ (مجموعا از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﻨﯽ از ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻣﮑﻤﻞ داروﯾﯽ) درﯾﺎﻓﺖ کنند.ﺑﺎ اﻓﺰاﯾش ﺳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺬب ویتامین B12 بدن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎبد. ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ، ﺷﯿﺮ ، ﻣﺎﻫﯽ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ (ﻃﺒﻖ واﺣﺪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه) را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B12 ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار دﻫید.

- ﮐﻤﺒﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B6 ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺟﺬب آن ﮐﺎﻫﺶ می یابد. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺮف ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﮔﻮﺷﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ . توصیه می شود روزاﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖ، ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ، ﺷﯿﺮ، ﺟﮕﺮ و ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﻏﻼت ﮐﺎﻣﻞ(پوست نگرفته) ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.

- ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ فقر آهن در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد دیگر ﺷﯿﻮع ﮐﻤﺘﺮي دارد اﻣﺎ در اﻓــﺮادي ﮐـــﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﮐﻢ اﻧﺮژي ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻮك ﺑﻪ ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ . ﻧﯿﺎز ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﻪ آﻫﻦ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 7 میلی گرم است. زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ، ﺟﮕﺮ ، ﻣﺎﻫﯽ ، ﮔﻮﺷﺖ ، ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﺳﺒﺰي ﻫﺎي ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺗﯿﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻌﻔﺮي، ﺑﺮگ ﭼﻐﻨﺪر،ﮔﺸﻨﯿﺰ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺗﯿﺮه ﺑﺮگ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻫﻦ ﻣﯽ ﺑﺎشد.

- ﻣﺼﺮف روی در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﭘﺎﯾﯿﻦ است. ﺑﻌﻼوه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﺟﺬب روي ﮐﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺟﻮاﻧﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .برﺧﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ در ﻣﯿــﺎﻧﺴﺎﻻن ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮑﻤﻠﻬﺎي آﻫﻦ و ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺬب روي را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺗﺮﺷﺢ آن را در ادرار اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ واﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد روي در ﺑﺪن ﺷﻮد . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮاي اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮلا ﻣﮑﻤﻞ روي ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺷﯿﺮ، ﺣﺒﻮﺑﺎت، ﮔﻨﺪم ، ﺟﮕﺮ و ﮔﻮﺷﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ روي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻤﺒﻮد روي ﺷﺒﯿﻪ ﻋﻼﺋﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺲ ﭼﺸﺎﯾﯽ و اﻧﻮاع درﻣﺎﺗﯿﺖ ﻫﺎ . اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد روي ﻫﻤــﺮاه ﺑﺎﺷﻨــﺪ ﻋﻠـﺖ اﺻﻠﯽ ﻋﻼﺋﻢ ﻓﻮق ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ باقی می ماند.

ادامه دارد...
از این مطالب برای سلامتی ، بهبود شیوه زندگی و پیشگیری از بیماری های خود و عزیزانتان استفاده فرمایید و در صورتی که مطلب را مفید تشخیص دادید لطفا آن را به اشتراک بگذارید و ما را به دیگران معرفی نمایید .


درباره این موضوع مطالب دیگر را هم مطالعه نمایید

غذاهای انرژی بخش برای فیبرومیالژیا

دکتر علی نقره کار[ متخصص درد ]تاریخ انتشار : 1396-11-19تاریخ بروز رسانی : 1399-09-24

تغذیه و آلودگی هوا (قسمت هشتم)

دکتر منصور ریسمانچیان[ پزشک عمومی ]تاریخ انتشار : 1398-11-16تاریخ بروز رسانی : 1398-11-16

تغذیه و آلودگی هوا (قسمت هفتم)

دکتر منصور ریسمانچیان[ پزشک عمومی ]تاریخ انتشار : 1398-11-12تاریخ بروز رسانی : 1398-11-12

آیا تزریق چربی زیر چشم دائمی است؟

دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

سلولیت چیست و راهکارهای درمانی آن

[ 1396-03-22 ]دکتر گیتا فقیهی [ متخصص پوست و مو ]

هفت نشانه در پوست که باید جدی بگیرید

[ 1395-01-16 ]دکتر سهیلا طاهری [ متخصص پوست و مو ]

با تبخالی که عود میکند چه باید کرد ؟

[ 1396-07-01 ]دکتر محمد علی نیلفروش زاده [ متخصص پوست و مو ]

عوارض پیوند مو

[ 1387-04-10 ]دکتر محمد علی نیلفروش زاده [ متخصص پوست و مو ]

مراقبت های لازم پس از لیزر فرکشنال

[ 1396-03-22 ]دکتر کاوه کریمی راد [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

نقش ضد آفتاب در آهسته شدن پیری پوست

[ 1392-05-23 ]دکتر شهریار پیرانی [ پوست و مو ]

توصیه های تغذیه ای برای مبتلایان به آکنه

[ 1394-11-12 ]پروانه کاظمی [ کارشناس ارشد تغذیه ]

ضد آفتاب و حفاظت پوست

[ 1394-12-22 ]دکتر سهیلا طاهری [ متخصص پوست و مو ]

مهم ترین مزایای لیزر رفع دائمی موهای زائد

[ 1396-06-01 ]دکتر کامبیز بهشید [ پوست و مو ]

رژیم مبتلایان به زخم معده - دلایل، علائم و درمان ها (قسمت دوم)

[ 1399-10-27 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

هایفوتراپی بهترین روش غیرجراحی از بین بردن غبغب

[ 1399-10-26 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

معرفی لیزرهای تخریبی و کاربرد آنها

[ 1399-10-26 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

لیزر اربیوم چیست و چه مزایا و کاربردهایی دارد؟

[ 1399-10-26 ]دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

چه مواردی موجب کاهش یا فقدان میل جنسی مردان می‌شود؟

[ 1399-10-26 ]دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

رواندرمانگر خوب چه ویژگیهایی دارد

[ 1399-10-26 ]دکتر مطهره میردامادی [ متخصص اعصاب و روان ]

ضایعات رنگی پوست چه هستند و چگونه درمان می‌شوند؟

[ 1399-10-26 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

اقدامات پس از جراحی لیفت پلک یا بلفاروپلاستی

[ 1399-10-26 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

شایعترین آسیبهای ورزشی زانو چیست؟

[ 1399-10-25 ]دکتر مهدی مؤیدفر [ فوق تخصص جراحی زانو ]

ناباروری آقایان و علل آن

[ 1399-10-25 ]دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

کیست تارلو یا کیست ستون فقرات چیست؟

[ 1399-10-25 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

انواع جراحی زیبایی واژن

[ 1399-10-25 ]دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

ترک‌های پوستی چگونه درمان میشوند؟

[ 1399-10-25 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

آیا رفع ضایعات رنگی پوست امکان پذیر است؟

[ 1399-10-25 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

مزونیدلینگ چیست؟

[ 1399-10-25 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

چگونه منافذ باز پوست را درمان کنیم؟

[ 1399-10-25 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

وزوز گوش ضربانی چیست؟

[ 1399-10-24 ]دکتر سعید ملایری [ شنوایی شناسی ]

آشنایی با بیماری های شایع پوستی

[ 1399-10-23 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

در کلینیک پوست مو و لیزر چه کارهایی انجام میشود؟

[ 1399-10-23 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

مروري بر روش هاي تشخيصي- درماني آزوسپرمي

[ 1399-10-23 ]دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

نکاتی درباره عمل جراحی بلفاروپلاستی

[ 1399-10-23 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

آیا با ورزش کردن می توان انکیلوز ستون فقرات را رفع کرد؟

[ 1399-10-23 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]
دکتر عنایت الله ایزدی - متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر عنایت الله ایزدی

متخصص کلیه و مجاری ادراری


www.izadidr.ir
دکتر لادن ناظمی - پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی
دکتر لادن ناظمی

پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی


www.doctornazemi.ir
دکتر رامین مدرسی - پوست ، مو و زیبایی
دکتر رامین مدرسی

پوست ، مو و زیبایی


www.doctormodaresi.ir
دکتر مهدی مؤیدفر - فوق تخصص جراحی زانو
دکتر مهدی مؤیدفر

فوق تخصص جراحی زانو


www.drmoayedfar.com
دکتر علیرضا واعظ شوشتری - متخصص پوست ، مو و زیبایی
دکتر علیرضا واعظ شوشتری

متخصص پوست ، مو و زیبایی


www.drvaez.ir
دکتر پیمان صالحی - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری
دکتر پیمان صالحی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری


www.drsalehi.ir
دکتر رضا رباطی - متخصص پوست و مو
دکتر رضا رباطی

متخصص پوست و مو


www.drrobati.ir
دکتر زهرا سعادتی - متخصص جراحی عمومی
دکتر زهرا سعادتی

متخصص جراحی عمومی


www.Hemorrhoid-laser.com
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو
دکتر مریم ملکی

متخصص پوست و مو


www.doctormaleki.com
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی
دکتر منصوره پژمان منش

متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی


www.dr-pejmanmanesh.ir
دکتر احمد شکرچی زاده - متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات
دکتر احمد شکرچی زاده

متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات


www.drshekarchizadeh.ir
دکتر امیر منصور شیرانی - متخصص بیماریهای دهان و دندان
دکتر امیر منصور شیرانی

متخصص بیماریهای دهان و دندان


www.doctorshirani.ir
شهزاد محمدیان - متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا
شهزاد محمدیان

متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا


www.armitaclinic.ir
گروه نرم افزاری پزشک آنلاین | مجری پروژه های مبتنی بر وب در حوزه سلامت و بهداشت