دکتر علیرضا مقتدری - فلوشیپ اینترونشنال درد

بازتوانی چیست ؟

دکتر علیرضا مقتدری [ فلوشیپ اینترونشنال درد ]آدرس وب سایت : www.drmoghtaderi.ir
آدرس مطب : اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر ساختمان قصر نور واحد 305 تلفن مطب : 32240068 - 031

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﺯﺗﻮﺍﻧﯽ
ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﯽ ‏(Rehabilitation ‏)
ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ، ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﺯﺗﻮﺍﻧﯽ ‏( ﺑﻪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ : Rehabilitation ‏) ﻓﺮﺁﯾﻨﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪﻓﺮﺩ ﺗﻮﺍﻧﺨﻮﺍﻩ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻭﺍﻗﻌﻪ، ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﯾﺎ ﺁﺳﯿﺐ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﯼ ﻭﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺠﺪﺩﺍً ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ. ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﯽ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻭﺳﯿﻌﯽ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﮑﺘﻪ، ﺿﺎﯾﻌﺎﺕ ﻧﺨﺎﻋﯽ، ﺟﺮﺍﺣﯽﻫﺎﯼ ﺍﺭﺗﻮﭘﺪﯼ، ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻐﺰﯼ، ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ، ﮐﻢ ﺷﻨﻮﺍﯾﯽ، ﺍﺧﺘﻼﻝ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺷﻨﻮﺍﯾﯽ، ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ، ﺗﺎ ﺣﺪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮﺩ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﯼ ﻗﺒﻠﯽ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﯾﺎﺑﺪ.

ﺍﺻﻮﻝ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﯽ
- ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺑﺎﺯﺗﻮﺍﻧﯽ ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽﻫﺎﯼ
- ﯾﮏ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻃﻼﻕ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ . ﺩﺭ
- ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ
- ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﺎﺯﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯿﻬﺎ ﺗﺪﺭﯾﺠﯽ ﺍﺳﺖ.

ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯼ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﯽ
- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻭ
- ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻧﯽ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽﻫﺎﯼ ﺟﺴﻤﯽ
- ﺫﻫﻨﯽ ﻭ ﯾﺎ ﮔﻔﺘﺎﺭﯼ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﯼ
- ﺩﺧﯿﻞ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪﻫﺎ ﺭﺍ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺗﯿﻢ
- ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﯽ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ.
- ﺍﯾﻦ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎ ‏( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﺒﺎ ‏) ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ :

- ﺍﺭﺗﻮﭘﺪﯼ ﻓﻨﯽ
- ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺳﻨﺠﯽ
- ﺷﻨﻮﺍﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ
- ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﯽ
- ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮﺍﭘﯽ
- ﮐﺎﺭﺩﺭﻣﺎﻧﯽ
- ﮔﻔﺘﺎﺭﺩﺭﻣﺎﻧﯽ
- ﻣﺪﺩﮐﺎﺭﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﯽ


آیا تزریق چربی زیر چشم دائمی است؟

دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

افراط در نوشیدن نوشابه،مری را سوراخ می کند

[ 1393-08-25 ]شهزاد محمدیان [ متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا ]

اسرار جوانی و شادابی پوست صورت

[ 1392-04-02 ]دکتر هما فاتحی [ پوست و مو ]

درد لگن در ناحیه مفصل ران

[ 1393-12-08 ]دکتر شاهرخ نوری [ متخصص درد ]

ویتامین ث

[ 1388-11-14 ]دکتر حسین حاجیان فر [ دکتری تخصصی پژوهشی تغذیه ]

روش هایی ساده برای کاهش اضطراب

[ 1397-12-12 ]دکتر سید سلمان فاطمی [ متخصص داخلی مغز و اعصاب ]

یائسگی زودرس - بخش دوم

[ 1393-11-13 ]دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

درمان تغذیه ای بیماران مبتلا به فشار خون ( بخش سوم پتاسیم )

[ 1396-12-16 ]شهزاد محمدیان [ متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا ]

ضایعات پوستی که متخصص پوست را وادار به جراحی می کند

[ 1395-12-03 ]دکتر محمد علی نیلفروش زاده [ متخصص پوست و مو ]

کاهش وزن و ترکیب بدن

[ 1395-04-21 ]شهزاد محمدیان [ متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا ]

رژیم مبتلایان به زخم معده - دلایل، علائم و درمان ها (قسمت دوم)

[ 1399-10-27 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

هایفوتراپی بهترین روش غیرجراحی از بین بردن غبغب

[ 1399-10-26 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

معرفی لیزرهای تخریبی و کاربرد آنها

[ 1399-10-26 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

لیزر اربیوم چیست و چه مزایا و کاربردهایی دارد؟

[ 1399-10-26 ]دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

چه مواردی موجب کاهش یا فقدان میل جنسی مردان می‌شود؟

[ 1399-10-26 ]دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

رواندرمانگر خوب چه ویژگیهایی دارد

[ 1399-10-26 ]دکتر مطهره میردامادی [ متخصص اعصاب و روان ]

ضایعات رنگی پوست چه هستند و چگونه درمان می‌شوند؟

[ 1399-10-26 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

اقدامات پس از جراحی لیفت پلک یا بلفاروپلاستی

[ 1399-10-26 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

شایعترین آسیبهای ورزشی زانو چیست؟

[ 1399-10-25 ]دکتر مهدی مؤیدفر [ فوق تخصص جراحی زانو ]

ناباروری آقایان و علل آن

[ 1399-10-25 ]دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

کیست تارلو یا کیست ستون فقرات چیست؟

[ 1399-10-25 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

انواع جراحی زیبایی واژن

[ 1399-10-25 ]دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

ترک‌های پوستی چگونه درمان میشوند؟

[ 1399-10-25 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

آیا رفع ضایعات رنگی پوست امکان پذیر است؟

[ 1399-10-25 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

مزونیدلینگ چیست؟

[ 1399-10-25 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

چگونه منافذ باز پوست را درمان کنیم؟

[ 1399-10-25 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

وزوز گوش ضربانی چیست؟

[ 1399-10-24 ]دکتر سعید ملایری [ شنوایی شناسی ]

آشنایی با بیماری های شایع پوستی

[ 1399-10-23 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

در کلینیک پوست مو و لیزر چه کارهایی انجام میشود؟

[ 1399-10-23 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

مروري بر روش هاي تشخيصي- درماني آزوسپرمي

[ 1399-10-23 ]دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

نکاتی درباره عمل جراحی بلفاروپلاستی

[ 1399-10-23 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

آیا با ورزش کردن می توان انکیلوز ستون فقرات را رفع کرد؟

[ 1399-10-23 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]
دکتر رامین مدرسی - پوست ، مو و زیبایی
دکتر رامین مدرسی

پوست ، مو و زیبایی


www.doctormodaresi.ir
دکتر علیرضا واعظ شوشتری - متخصص پوست ، مو و زیبایی
دکتر علیرضا واعظ شوشتری

متخصص پوست ، مو و زیبایی


www.drvaez.ir
دکتر لادن ناظمی - پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی
دکتر لادن ناظمی

پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی


www.doctornazemi.ir
دکتر پیمان صالحی - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری
دکتر پیمان صالحی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری


www.drsalehi.ir
دکتر عنایت الله ایزدی - متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر عنایت الله ایزدی

متخصص کلیه و مجاری ادراری


www.izadidr.ir
دکتر امیر منصور شیرانی - متخصص بیماریهای دهان و دندان
دکتر امیر منصور شیرانی

متخصص بیماریهای دهان و دندان


www.doctorshirani.ir
شهزاد محمدیان - متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا
شهزاد محمدیان

متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا


www.armitaclinic.ir
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو
دکتر مریم ملکی

متخصص پوست و مو


www.doctormaleki.com
دکتر مهدی مؤیدفر - فوق تخصص جراحی زانو
دکتر مهدی مؤیدفر

فوق تخصص جراحی زانو


www.drmoayedfar.com
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی
دکتر منصوره پژمان منش

متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی


www.dr-pejmanmanesh.ir
دکتر رضا رباطی - متخصص پوست و مو
دکتر رضا رباطی

متخصص پوست و مو


www.drrobati.ir
دکتر زهرا سعادتی - متخصص جراحی عمومی
دکتر زهرا سعادتی

متخصص جراحی عمومی


www.Hemorrhoid-laser.com
گروه نرم افزاری پزشک آنلاین | مجری پروژه های مبتنی بر وب در حوزه سلامت و بهداشت