دکتر ایرج حق شناس - فوق تخصص بیماریهای نوزادان

نوزادانی سالم از مادرانی با ناسازگاری RH

دکتر ایرج حق شناس [ فوق تخصص بیماریهای نوزادان ]آدرس وب سایت : www.drhaghshenas.com
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان فردوسی ، ساختمان رضا تلفن مطب : 32230407 - 031

خلاصه : در اين مقاله خانواده اي معرفي مي شود که سابقه ده زايمان دارد نوزادان اول تا پنجم آنها با زردي فوت کرده اند بچه هاي ششم و هفتم تعويض خون داشته اند نوزادان هشتم، نهم و دهم احتياج به تعويض نداشته اند پدر A+ و مادر B- هستند. اطفال آنها همگي Rh+ و کومبس غير مستقيم در مادر مثبت است به مادر رگام تزريق نشده است پدر و مادر از نظر تالاسمي هتروزيگوت هستند.

مقدمه : 15% سفيد پوستان و 7% سياه پوستان و 1% چيني ها فاقد آنتي ژن D هستند و آنان را Rh- مي گويند. (d/d) در نتيجه بيماري هوليتيک در نژاد سفيد سه مرتبه بيش از نژآد سياه وجود دارد در صورتي که خانمي Rh- باشد و اشتباهاً به او خون Rh+ انتقال داده شود و يا بيش از يک سي سي خون جنين Rh+ به جريان خون او راه مي يابد دچار سقط جنين مي گردد و يا در اين مادر ايجاد حساسيت و آنتي بادي بر عليه نوزادان Rh+ بعدي توليد مي شود.

در مواردي که حساسيت وجود دارد مقدار بسيار کم آنتي ژن مي تواند باعث تحريک و بالا بردن تيتر آنتي بادي گردد.
ابتدا تيتر آنتي بادي 115 گاما گلوبين (IgM) و پس از آن آنتي بادي (IgG)VS بالا مي رود.
IgG مي تواند از راه جفت گذشته و باعث آگلوتينه کردن گلبولهاي قرمز گردد و بدين وسيله آنمي هموليتيک پديد آيد.

1- آنمي هموليتيک به ندرت در آبستني اول ديده مي شود چون انتقال گلبول قرمز Rh+ جنين به مادر Rh- در موقع تولد انجام گرفته و زمان کافي براي حساس شدن مادر و ايجاد آنتي بادي و انتقال آن به جنين وجود ندارد.

2- 55% پدرهاي Rh+ هتروزيگوت اند (D/d) و ممکن است نوزاد آنها Rh- باشد و شانس حساس شدن مادر را کم مي کند.
3- خانواده هايي که تعداد فرزند کمي دارند شانس حساس شدن مادر کمتر است.

4- قدرت ساختن آنتي بادي مادران Rh- متفاوت است معهذا در بعضي موارد با وجود تحريک آنتي ژن مقدار کمي آنتي بادي توليد مي کنند بنابراين شانس حساس شدن مادران Rh- به طور کلي کم است با توجه به شناخت آنتي بادي در مقابل آنتي ژن D در کمتر از 10% افراد که مورد مطالعه بوده اند پس از پنج بار آبستني و يا زيادتر فقط 5% نوزادان آن بيماري هموليتيک را نشان داده اند.

بعضي مادران Rh- بسادگي در اولين آبستني حساس مي شوند و بعضي ديگر با داشتن چندين نوزاد Rh+ آنتي بادي ندارند . مادري که شوهرش از نظر Rh هتروزيگوت است با داشتن نوزاد Rh- حساس نمي شود.

وقتي که مادر و جنين ناسازگاري B و A دارند مادر تا حدي در مقابل حساس شدن در امان است چون گلبول هاي Rh+ نوزاد که وارد جريان خون مادر مي شود با آنتي A و يا آنتي B مادر که IgG و از جفت عبور نمي کند از بين مي رود ولي وقتي مادر حساس شد نوزاد بيماري هموليتيک را نشان ميدهد. در بعضي خانواده هاي بيماري شديد است و در آبستني هاي بعدي هم شدت بيشتري نشان مي دهد.

احتمال اين که اولين نوزاد مبتلا پس از حساس شدن مادر جزو آخرين آبستني مادر باشد در اين گونه موارد لازم است در صورتي امکان، از حساس شدن مادر جلوگيري نمود بدين منظور براي پيشگيري از تزريق يک ميلي آنتي D گاماگلبولين (300 ug) 72 ساعت اول بعد از سقط و يا زايمان نوزاد Rh+ در صورت منفي بودن کومبس مادر استفاده مي شود اين مقدار رگام چنانچه ده سي سي خون جنين وارد جريان خون مادر شده باشد کفايت مي کند در مواردي که حدس زده شود که خون بيشتري از جنين وارد جريان خون مادر شده باشد مقدار بيشتري آنتي گاماگلوبين لازم است.

شرح حال :
ر م پدر 37 ساله، شغل : کارگر کارخانه کالباس سازي ساکن يکي از روستاهای شهرستان نجف آباد اصفهان سواد ندارد، که مبتلا به هتروزيگوت تالاسمي است.

مادر ن م 34 ساله خانه دار، که مبتلا به هتروزيگوت تالاسمي است.
بچه اول خانواده در 7 ماهگي آبستني در منزل مرده متولد شده است. بچه دوم در 7 ماهگي آبستني در منزل متولد شده بعد از يکي دو ساعت فوت کرده است که بنا به گفته مادر زرد بوده است. بچه سوم در 7 ماهگي آبستني متولد شده است در يکي دو ساعت اول حيات فوت کرده است. بنا به اظهار مادر زرد بوده است.

بچه چهارم در 7 ماهگي آبستني به دنيا آمده از روز دوم حيات در او زردي ظاهر شده و در روز چهارم تولد فوت کرده است.
بچه پنجم در 9 ماهگي در تاريخ 17/4/53 در بيمارستان متولد شده از روز سوم حيات زردي پديد آمده و در روز ششم تولد فوت کرده است.
بچه ششم پسر فول ترم در بيمارستان متولد شده و در روز چهارم حيات به علت پيدايش زردي در او تعويض خون انجام گرفته است پرونده و مقدار بيلي روبين او در دست نيست.

در تاريخ 22/8/56 کودک با هماتوکريت 8 و هموگلوبين 3 گروه خوني B+ و علائم کلينيکي انتقال خون انجام گرفته و در سن سه سالگي در منزل فوت کرده است.

بچه هفتم پسر فول ترم در منزل متولد و در روز دوم تولد زرد شده و در روز چهارم تولد به بيمارستان انتقال يافته و در تاريخ 23/11/57 و 24/11/57 تعويض خون انجام گرفته است آزمايش خون قبل از تعويض

1- بيلي روبين 22 ميلي گرم درصد
2- مستقيم 8/2
3- غير مستقيم 2/29
4- هموگلوبين 17
5- هماتوکريت 57%
6- گروه خوني B+
7- کومز مستقيم مثبت
8- پروتئين سرم 4/4 گرم درصد
9- کشت خون قبل از تعويض آلودگي با ديفتروئيد نشان داده است و فعلاً مختصر تأخير حرکتي و رفتاري دارد .

بچه هشتم دختر در 9 ماهگي آبستني متولد شده است در روز سوم و چهارم تولد زرد شده است تعويض خون انجام نگرفته، گروه خوني B+ A در سن دو سالگي فوت کرده است.

بچه نهم دختر در 9 ماهگي آبستني متولد شده زرد نشده در دو سالگي بعلت کم خوني آزمايش خون انجام گرفته

نتيجه : مبتلا به تالاسمي بوده به مرکز اورژانس جهت تزريق خون معرفي شده در سن ½ 3 سالگي فوت کرده است.
زايمان بچه دهم که دختري است 2 ساله در منزل انجام گرديده زرد نبوده و تا تاريخ آزمايش خون مسئله نداشته جهت تکميل پرونده آزمايش خون انجام نتيجه که مبتلا به تالاسمي و به اورژانس جهت پيگيري و تزريق خون معرفي شد

بحث : در ناسازگاري Rh انتظار مي رود با حساس شدن مادر شدت بيماري در نوزادان بعدي بيشتر باشد در شرح حالي که مطرح شد پدر A+ مادر B- نوزاد ششم تا دهم Rh+ که بيانگر اين است که پدر از نظر Rh هموزيگوت بوده آزمايش کومبس در بچه هفتم مثبت بوده و براي او تعويض خون انجام شده است. سابقه تزريق رگام نداشته و از بچه هشتم برخلاف انتظار شدت زردي کم و نوزاد نهم و دهم سالم متولد شده اند.

پدر و مادر از نظر تالاسمي هتروزيگوت و به نظر نمي رسد که اين بيماري اثري بر روي Rh داشته باشد. لذا با توجه به اين که هنوز مکانيسم وضع موجود روشن نشده و تنها در يکي از کتابهاي هماتولوژي اطفال (2) به چنين موردي بدون ذکر علت اشاره گرديده و اين که اين گونه بيماران در سطح دنيا بسيار نادر هستند مورد فوق معرفي تا شايد بوسيله همکاران دانشمند مورد تحقيق و مکانيسم آن روشن گردد.

دکتر ايرج حق شناس - دکتر علي خانلرپور

References
1- Nelson textbook of pediatrics Richarde Behrman , M.D Victore. Vaughan. III, M.K 1983 P. 384
2- Mollison, PL. Blood transfusion in clinical medicine 4th. Edition , P. 653.


درباره این موضوع مطالب دیگر را هم مطالعه نمایید

همانژیوم پوستی نوزادان

دکتر مریم ملکی[ متخصص پوست و مو ]تاریخ انتشار : 1397-07-18تاریخ بروز رسانی : 1398-10-07

کاهش تمایلات جنسی در خانم ها

دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

لکه های رنگارنگ دور گردن و سر شانه

[ 1392-11-10 ]دکتر رضا رباطی [ متخصص پوست و مو ]

بحثی در مورد عملکرد لوب فرونتال مغز

[ 1395-01-29 ]دکتر سید سلمان فاطمی [ متخصص داخلی مغز و اعصاب ]

رمز ازدواج سالم و موفق چيست ؟

[ 1396-08-14 ]دکتر مطهره میردامادی [ متخصص اعصاب و روان ]

نکاتی در مورد مصرف مغزها و سن شروع آن در کودکان

[ 1395-03-16 ]شهزاد محمدیان [ متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا ]

پرسش های متداول لیزر فرکشنال

[ 1396-03-04 ]دکتر کاوه کریمی راد [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

کم خونی فقر آهن و تالاسمی مینور

[ 1392-12-02 ]دکتر ندا مقتدری اصفهانی [ متخصص زنان و زایمان ]

قابل توجه بیماران لک ، تیرگی پشت کمر و استریا

[ 1393-02-10 ]دکتر محمد علی نیلفروش زاده [ متخصص پوست و مو ]

قرص ال آرژنين چيست ؟

[ 1396-03-23 ]دکتر اکرم صالحی [ طب سنتی ]

تخم مرغ چند عدد در هفته مجاز است ؟

[ 1392-06-27 ]پروانه کاظمی [ کارشناس ارشد تغذیه ]

پاپول پیزوژنیک پاشنه پا

[ 1400-01-29 ]دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

میکرونیدلینگ و آر اف نیدلینگ چه تاثیر روی پوست دارند؟

[ 1400-01-28 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

آنزیم هیالورونیداز یا هیالاز برای تجزیه ژل هیالورونیک اسید

[ 1400-01-28 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

3 دلیل مهم برای مصرف آب هنگام کاهش وزن (قسمت اول)

[ 1400-01-28 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

ورزش و ماه مبارک رمضان

[ 1400-01-28 ]شهزاد محمدیان [ متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا ]

تغذیه ماه مبارک رمضان

[ 1400-01-28 ]شهزاد محمدیان [ متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا ]

سیاتیک چه علائمی دارد

[ 1400-01-28 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

انواع عفونت های زنان

[ 1400-01-26 ]دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

دستاورد جدید محققان در درمان وزوز گوش

[ 1400-01-26 ]دکتر سعید ملایری [ شنوایی شناسی ]

روش تزریق فیلر خط خنده

[ 1400-01-25 ]دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

فیلر مو چیست و چه مزایایی دارد؟

[ 1400-01-25 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

عمل جراحی تغییر پستان در افراد ترنس

[ 1400-01-25 ]دکتر سید محمد رضا حکیمیان [ بورد جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان ]

کاشت مو به روش FIT چه معایب و مزایایی دارد؟

[ 1400-01-25 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

سونوگرافی‌های دوران بارداری

[ 1400-01-25 ]دکتر غلامرضا سیف [ متخصص رادیولوژی و سونوگرافی ]

کاهش تمایلات جنسی در خانم ها

[ 1400-01-25 ]دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

چه افرادی در معرض درد زانو قرار دارند؟

[ 1400-01-25 ]دکتر مهدی مؤیدفر [ فوق تخصص جراحی زانو ]

اقدامات لازم پس از کاشت مو به روش ترکیبی

[ 1400-01-25 ]دکتر محسن سلیمانی [ پوست و مو ]

آشنایی با متد تزریق ژل لب طبیعی

[ 1400-01-25 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

تبخال تناسلی چیست و چگونه درمان میشود؟

[ 1400-01-25 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

تغذیه در ماه رمضان؛ چه خوراکی‌هایی برای سحر و افطار باید خورد؟(قسمت دوم)

[ 1400-01-25 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

مامو گرافی و گرافی دیجیتال از پستان چیست؟

[ 1400-01-25 ]دکتر محمد اعظمی [ متخصص رادیولوژِی ]

ویتامین ث و بارداری

[ 1400-01-24 ]شهزاد محمدیان [ متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا ]
دکتر لادن ناظمی - پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی
دکتر لادن ناظمی

پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی


www.doctornazemi.ir
دکتر رامین مدرسی - پوست ، مو و زیبایی
دکتر رامین مدرسی

پوست ، مو و زیبایی


www.doctormodaresi.ir
دکتر علیرضا واعظ شوشتری - متخصص پوست ، مو و زیبایی
دکتر علیرضا واعظ شوشتری

متخصص پوست ، مو و زیبایی


www.drvaez.ir
دکتر سید محمد رضا حکیمیان - بورد جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان
دکتر سید محمد رضا حکیمیان

بورد جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان


www.drhakimian.com
دکتر پیمان صالحی - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری
دکتر پیمان صالحی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری


www.drsalehi.ir
دکتر محمد اعظمی - متخصص رادیولوژِی
دکتر محمد اعظمی

متخصص رادیولوژِی


www.radiologymarkazi.ir
دکتر مهدی مؤیدفر - فوق تخصص جراحی زانو
دکتر مهدی مؤیدفر

فوق تخصص جراحی زانو


www.drmoayedfar.com
دکتر غلامرضا سیف - متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
دکتر غلامرضا سیف

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی


www.drseif-radiology.ir
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی
دکتر منصوره پژمان منش

متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی


www.dr-pejmanmanesh.ir
دکتر عنایت الله ایزدی - متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر عنایت الله ایزدی

متخصص کلیه و مجاری ادراری


www.izadidr.ir
دکتر امیر منصور شیرانی - متخصص بیماریهای دهان و دندان
دکتر امیر منصور شیرانی

متخصص بیماریهای دهان و دندان


www.doctorshirani.ir
دکتر پرستو خسروانی - متخصص پوست ، مو و زیبایی
دکتر پرستو خسروانی

متخصص پوست ، مو و زیبایی


www.drkhosravani.ir
دکتر کاملیا فرمند - دندانپزشک عمومی
دکتر کاملیا فرمند

دندانپزشک عمومی


www.drfarmand.ir
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو
دکتر مریم ملکی

متخصص پوست و مو


www.doctormaleki.com
گروه نرم افزاری پزشک آنلاین | مجری پروژه های مبتنی بر وب در حوزه سلامت و بهداشت