دکتر علیرضا مقتدری - فلوشیپ اینترونشنال درد

درمان کم تهاجمی ستون فقرات با کمک سرما چیست

دکتر علیرضا مقتدری [ فلوشیپ اینترونشنال درد ]آدرس وب سایت : www.drmoghtaderi.ir
آدرس مطب : اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر ساختمان قصر نور واحد 305 تلفن مطب : 32240068 - 031

ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮐﻢ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺳﺮﻣﺎ ‏( Cryoneurolysis ‏) ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﻫﺮ ﻣﻬﺮﻩ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺩﻭ ﻣﻔﺼﻞ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺮﻩ ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻣﻔﺼﻞ ﮐﻨﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻓﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺳﺮ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻣﻬﺮﻩ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﻫﺮﯾﮏ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻔﺼﻠﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﺧﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻋﺼﺐ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﭘﯿﺮﯼ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺳﻦ ﺍﯾﻦ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻣﻠﺘﻬﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﯿﻐﺎﻡ ﺩﺭﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻣﻠﺘﻬﺐ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ، ﻧﺮﻣﺸﻬﺎﯼ ﻣﺨﺼﻮﺹ، ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮﺍﭘﯽ، ﻃﺐ ﺳﻮﺯﻧﯽ، ﻣﺎﻧﯿﭙﻮﻻﺳﯿﻮﻥ ﻭ ... ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﯽ ﺭﻏﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺭﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﻓﻮﻕ ﺩﺭﺩ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ، ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﯽ ﺣﺲ ﮐﺮﺩﻥ ﻋﺼﺐ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﻋﺼﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﺧﺮﺍﺏ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻔﯿﻒ ﺗﺮ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮﻝ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﻭ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﺷﺪﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺗﺨﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻢ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﯽﮐﺸﺪ. ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺤﻞ ﻭﺭﻭﺩ ﺳﻮﺯﻥ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺍﺯ ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻋﻜﺲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﺧﺎﺻﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﯾﮏ ﺳﻮﺯﻥ ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﻋﺼﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﻣﺎﺩﻩ ﺳﺮﻣﺎﺯﺍ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺭﯾﺸﻪ ﻋﺼﺒﯽ، ﺭﯾﺸﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺮﮐﻮﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺩﺭﺩ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ 72 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ 6 ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ ﺩﺭﺩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻼﯾﻢ ﺗﺎ 12 ﻣﺎﻩ ﻫﻢ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﺎﺩﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰﯼ، ﻋﻔﻮﻧﺖ، ﻋﺪﻡ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭ ﺁﺳﯿﺐ ﺭﯾﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﺼﺒﯽ ‏(ﻧﺎﺩﺭﺍﺳﺖ ﺯﯾﺮﺍ ﮐﻪ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺳﻮﺯﻥ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍﺩﯾﻮﻟﻮﮊﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ‏) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.


درباره این موضوع مطالب دیگر را هم مطالعه نمایید

درمان و جراحی شقاق

دکتر زهرا سعادتی[ متخصص جراحی عمومی ]تاریخ انتشار : 1396-05-29تاریخ بروز رسانی : 1399-11-01

علائم و درمان دردهای عروقی

دکتر علی نقره کار[ متخصص درد ]تاریخ انتشار : 1394-10-15تاریخ بروز رسانی : 1399-10-06

دیسک گردن چیست

دکتر علی نقره کار[ متخصص درد ]تاریخ انتشار : 1394-12-29تاریخ بروز رسانی : 1399-10-06

نکات قبل و بعد سلول درمانی

دکتر علی نقره کار[ متخصص درد ]تاریخ انتشار : 1395-07-28تاریخ بروز رسانی : 1399-10-06

علائم آرتروز

دکتر علی نقره کار[ متخصص درد ]تاریخ انتشار : 1395-10-24تاریخ بروز رسانی : 1399-10-06

درمان سندرم باند ایلیوتیبیال

دکتر علی نقره کار[ متخصص درد ]تاریخ انتشار : 1397-12-09تاریخ بروز رسانی : 1399-10-06

ورزش درمانی کمر در خانه

دکتر علی نقره کار[ متخصص درد ]تاریخ انتشار : 1394-09-08تاریخ بروز رسانی : 1399-09-20

زانو درد چگونه درمان می‌شود؟

دکتر علی نقره کار[ متخصص درد ]تاریخ انتشار : 1399-09-17تاریخ بروز رسانی : 1399-09-20

درمان جوش صورت

کلینیک پوست صدف[ پوست ، مو و زیبایی ]تاریخ انتشار : 1399-08-07تاریخ بروز رسانی : 1399-09-18

درمان ریزش مو با پی آر پی

کلینیک پوست صدف[ پوست ، مو و زیبایی ]تاریخ انتشار : 1399-09-10تاریخ بروز رسانی : 1399-09-18

درمان فیستول مقعد با لیزر

دکتر زهرا سعادتی[ متخصص جراحی عمومی ]تاریخ انتشار : 1395-11-16تاریخ بروز رسانی : 1399-09-17

آیا تزریق چربی زیر چشم دائمی است؟

دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

علائم و درمان آرتروز گردن

[ 1394-07-13 ]دکتر علی فرخانی [ متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ]

اثر لیزر درمانی بر پوست چیست؟

[ 1399-09-29 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

چگونه ریش خود را بدون عارضه اصلاح کنیم

[ 1397-08-22 ]دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

خشکی پوست(Xerosis)

[ 1391-04-22 ]دکتر شهریار نظری [ متخصص پوست و مو ]

با نخوردن لاغر نمی‌شوید

[ 1392-06-25 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

مواد غذایی موثر برای کاهش وزن

[ 1395-10-11 ]شهزاد محمدیان [ متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا ]

ویتامین دی ( قسمت اول )

[ 1396-03-28 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

روزه داری و بیمار ی ام اس (مولتیپل اسکلروز)

[ 1395-03-02 ]دکتر سید سلمان فاطمی [ متخصص داخلی مغز و اعصاب ]

عواملی که سلامت مژه ها را تهدید میکند

[ 1397-09-10 ]دکتر گیتا فقیهی [ متخصص پوست و مو ]

رژیم مبتلایان به زخم معده - دلایل، علائم و درمان ها (قسمت دوم)

[ 1399-10-27 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

هایفوتراپی بهترین روش غیرجراحی از بین بردن غبغب

[ 1399-10-26 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

معرفی لیزرهای تخریبی و کاربرد آنها

[ 1399-10-26 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

لیزر اربیوم چیست و چه مزایا و کاربردهایی دارد؟

[ 1399-10-26 ]دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

چه مواردی موجب کاهش یا فقدان میل جنسی مردان می‌شود؟

[ 1399-10-26 ]دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

رواندرمانگر خوب چه ویژگیهایی دارد

[ 1399-10-26 ]دکتر مطهره میردامادی [ متخصص اعصاب و روان ]

ضایعات رنگی پوست چه هستند و چگونه درمان می‌شوند؟

[ 1399-10-26 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

اقدامات پس از جراحی لیفت پلک یا بلفاروپلاستی

[ 1399-10-26 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

شایعترین آسیبهای ورزشی زانو چیست؟

[ 1399-10-25 ]دکتر مهدی مؤیدفر [ فوق تخصص جراحی زانو ]

ناباروری آقایان و علل آن

[ 1399-10-25 ]دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

کیست تارلو یا کیست ستون فقرات چیست؟

[ 1399-10-25 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

انواع جراحی زیبایی واژن

[ 1399-10-25 ]دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

ترک‌های پوستی چگونه درمان میشوند؟

[ 1399-10-25 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

آیا رفع ضایعات رنگی پوست امکان پذیر است؟

[ 1399-10-25 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

مزونیدلینگ چیست؟

[ 1399-10-25 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

چگونه منافذ باز پوست را درمان کنیم؟

[ 1399-10-25 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

وزوز گوش ضربانی چیست؟

[ 1399-10-24 ]دکتر سعید ملایری [ شنوایی شناسی ]

آشنایی با بیماری های شایع پوستی

[ 1399-10-23 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

در کلینیک پوست مو و لیزر چه کارهایی انجام میشود؟

[ 1399-10-23 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

مروري بر روش هاي تشخيصي- درماني آزوسپرمي

[ 1399-10-23 ]دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

نکاتی درباره عمل جراحی بلفاروپلاستی

[ 1399-10-23 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

آیا با ورزش کردن می توان انکیلوز ستون فقرات را رفع کرد؟

[ 1399-10-23 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو
دکتر مریم ملکی

متخصص پوست و مو


www.doctormaleki.com
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی
دکتر منصوره پژمان منش

متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی


www.dr-pejmanmanesh.ir
دکتر لادن ناظمی - پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی
دکتر لادن ناظمی

پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی


www.doctornazemi.ir
دکتر علیرضا واعظ شوشتری - متخصص پوست ، مو و زیبایی
دکتر علیرضا واعظ شوشتری

متخصص پوست ، مو و زیبایی


www.drvaez.ir
دکتر پیمان صالحی - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری
دکتر پیمان صالحی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری


www.drsalehi.ir
دکتر مهدی مؤیدفر - فوق تخصص جراحی زانو
دکتر مهدی مؤیدفر

فوق تخصص جراحی زانو


www.drmoayedfar.com
دکتر رامین مدرسی - پوست ، مو و زیبایی
دکتر رامین مدرسی

پوست ، مو و زیبایی


www.doctormodaresi.ir
شهزاد محمدیان - متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا
شهزاد محمدیان

متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا


www.armitaclinic.ir
دکتر امیر منصور شیرانی - متخصص بیماریهای دهان و دندان
دکتر امیر منصور شیرانی

متخصص بیماریهای دهان و دندان


www.doctorshirani.ir
دکتر عنایت الله ایزدی - متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر عنایت الله ایزدی

متخصص کلیه و مجاری ادراری


www.izadidr.ir
دکتر رضا رباطی - متخصص پوست و مو
دکتر رضا رباطی

متخصص پوست و مو


www.drrobati.ir
دکتر زهرا سعادتی - متخصص جراحی عمومی
دکتر زهرا سعادتی

متخصص جراحی عمومی


www.Hemorrhoid-laser.com
دکتر احمد شکرچی زاده - متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات
دکتر احمد شکرچی زاده

متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات


www.drshekarchizadeh.ir
گروه نرم افزاری پزشک آنلاین | مجری پروژه های مبتنی بر وب در حوزه سلامت و بهداشت